BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Comments (Ghi chú) là một phần quan trọng trong chương trình của bạn, nó cải thiện khả năng đọc mã của bạn và làm cho nó dễ hiểu hơn. Viết comment có ý nghĩa trong code được coi là một cách thực hành lập trình tốt. Tương tự như Java, Kotlin cũng hỗ trợ các comment một dòng và nhiều dòng. Cú pháp của các Comment trong Kotlin giống như Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Comments - Ghi chú là gì?

Comments là một văn bản có ý nghĩa được viết bởi các lập trình viên ở những nơi khác nhau của code để giải thích mục đích và logic của code. Comment được viết để cải thiện khả năng đọc code, chúng không có vai trò trong việc biên dịch và thực thi chương trình. Chúng hoàn toàn bị trình biên dịch bỏ qua trong quá trình biên dịch chương trình.

Các mấy loại comments trong Kotlin?

Có 2 loai comments trong Kotlin:

 1. Single line comment - ghi chú một dòng
 2. Multiple line comment - ghi chú nhiều dòng

1) Single line comment

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Như tên, loại comment này dùng để viết một dòng ghi chú. Single line comment được bắt đầu bằng dấu gạch chéo kép, bất kỳ văn bản nào được viết sau dấu gạch chéo kép đều bị trình biên dịch bỏ qua.

fun main(args: Array<String>) {
  //This is a single line comment
  println("Hello World!")
}

2) Multiple line comment

Có những trường hợp chúng ta cần giải thích đoạn code nhiều hơn một dòng, trong những trường hợp như vậy chúng ta sử dụng Multiple line comments. Chúng a bắt đầu bằng / * và kết thúc bằng * /.

Ví dụ:

fun main(args: Array<String>) {
  /* This is a multi-line comment. I'm writing this 
   * text to show you that we can write the comments
   * in multiple lines
   */
  println("Hello World!")
}

Trên là hai cách tạo ghi chú thường sử dụng nhất trong Kotlin.

Cùng chuyên mục:

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên.

Tham số function trong Kotlin

Tham số function trong Kotlin

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số mặc định và cách…

Đệ quy trong Kotlin

Đệ quy trong Kotlin

Ở bài trước chúng ta đã học xong cách tạo function, vậy thì trong bài…

Function trong Kotlin

Function trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học một khái niệm mới, đó là function trong…

Lệnh break trong Kotlin

Lệnh break trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh break trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh continue trong Kotlin,

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For

Lệnh When trong Kotlin

Lệnh When trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh When trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần các câu lệnh điều…

Ranges trong Kotlin

Ranges trong Kotlin

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng rất hay của…

Mảng (Array) trong Kotlin

Mảng (Array) trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng…

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và xử lý chuỗi…

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các loại toán tử có sẵn trong Kotlin…

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User)…

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Type Casting là quá trình chuyển đổi từ loại dữ liệu sang loại dữ liệu…

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Có một số từ nhất định trong Kotlin có ý nghĩa đặc biệt và không…

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chúng ta hãy cũng viết một chương trình Kotlin đơn giản để hiển thị thông…

Top