BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chúng ta hãy cũng viết một chương trình Kotlin đơn giản để hiển thị thông báo của Hello Hello World trên màn hình. Với sự giúp đỡ của chương trình đơn giản này, chúng ta sẽ cố gắng hiểu những điều cơ bản của Lập trình Kotlin.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bạn có thể chạy chương trình Kotlin trong IDE Eclipse hoặc IDE IntelliJ IDEA. Bạn có thể tham khảo các hướng dẫn sau để tìm hiểu, cách tạo và chạy các chương trình Kotlin đầu tiên của bạn trong các IDE này.

1. "Hello World" trong Kotlin

// Display Hello World! on screen
fun main(args : Array<String>) {
    println("Hello World!")
}

Output:

Hello World!

2. Tìm hiểu chi tiết hơn về chương trình Hello World

1: dòng đầu tiên của chương trình là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

// Display Hello World! on screen

Đây là một ghi chú (comment). Bạn có thể viết bất cứ điều gì ở đây, trình biên dịch bỏ qua những bình luận này trong khi thực hiện chương trình. Nhận xét cải thiện khả năng đọc mã để khi lập trình viên đọc chúng, họ có thể dễ dàng hiểu mục đích của mã, chỉ bằng cách đọc ghi chú (comment).

2. Dòng thứ hai của chương trình là:

fun main(args : Array<String>) { }

Đây là function chính. Tương tự như java, việc thực hiện chương trình Kotlin bắt đầu từ function này. Function này là điểm khởi đầu của chương trình Kotlin. Đây là function bắt buộc của chương trình Kotlin.

3. Dòng thứ ba của chương trình là:

println("Hello World!")

Điều này tương tự như câu lệnh System.out.println"Hello World!" trong Java. Mục đích của câu lệnh này để hiển thị thông báo bên trong dấu ngoặc kép trên màn hình.

Cùng chuyên mục:

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên.

Tham số function trong Kotlin

Tham số function trong Kotlin

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số mặc định và cách…

Đệ quy trong Kotlin

Đệ quy trong Kotlin

Ở bài trước chúng ta đã học xong cách tạo function, vậy thì trong bài…

Function trong Kotlin

Function trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học một khái niệm mới, đó là function trong…

Lệnh break trong Kotlin

Lệnh break trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh break trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh continue trong Kotlin,

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For

Lệnh When trong Kotlin

Lệnh When trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh When trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần các câu lệnh điều…

Ranges trong Kotlin

Ranges trong Kotlin

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng rất hay của…

Mảng (Array) trong Kotlin

Mảng (Array) trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng…

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và xử lý chuỗi…

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các loại toán tử có sẵn trong Kotlin…

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User)…

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Type Casting là quá trình chuyển đổi từ loại dữ liệu sang loại dữ liệu…

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Có một số từ nhất định trong Kotlin có ý nghĩa đặc biệt và không…

Top