BẮT ĐẦU
CĂN BẢN
KIỂU DỮ LIỆU
CONTROL FLOW
FUNCTION
EXCEPTION
OOP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh break trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh break trong Kotlin. Break là lệnh dùng để dừng vòng lặp ngay lập tức, thường sử dụng khi bạn muốn thoát khỏi vòng lặp.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Câu lệnh break được sử dụng để chấm dứt vòng lặp ngay lập tức mà không kiểm tra điều kiện vòng lặp. Ngay khi gặp câu lệnh break trong vòng lặp, vòng lặp sẽ chấm dứt ngay lập tức mà không thực hiện phần còn lại của các câu lệnh nằm phía sau break.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của break và tìm hiểu về break labels.

1. Ví dụ về lệnh break trong Kotlin

Câu lệnh break thường được sử dụng với câu lệnh if else.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

fun main(args : Array<String>){

  for(n in 1..10){
    println("before break, Loop: $n")
    if (n==5) {
      println("I am terminating loop")
      break
    }
  }
}

OUTPUT:

19 kotlin break jpg

Như bạn có thể quan sát trong OUTPUT rằng ngay khi gặp break, vòng lặp kết thúc.

2. ví dụ về break trong Kotlin với vòng lặp lồng nhau

Khi break được sử dụng trong vòng lặp lồng nhau, nó sẽ chấm dứt vòng lặp đang chứa lệnh break.

fun main(args : Array<String>){

  for(ch in 'A'..'C'){
    for (n in 1..4){
      println("$ch and $n")
      if(n==2)
        break
    }
  }
}

OUTPUT:

20 kotlin break nested loop jpg

Như bạn có thể thấy ở OUPUT rằng vòng lặp bên ngoài không bao giờ bị chấm dứt cho đến khi thực hiện xong vòng lặp, tuy nhiên vòng lặp bên trong đã bị dừng lại 3 lần.

3. Break labels trong Kotlin

Bây giờ hãy tìm hiểu về Label(nhãn). Tương tự như [continue label], break label giúp chúng ta điều khiển vòng lặp tốt hơn trong việc bạn muốn vòng lặp nào sẽ bị chấm dứt khi gặp break.

Trong ví dụ trên của vòng lặp lồng nhau, vòng lặp bên trong đã bị chấm dứt khi gặp phải break. Hãy viết một chương trình sử dụng label để chấm dứt vòng lặp bên ngoài thay vì vòng lặp bên trong.

fun main(args : Array<String>){

  myloop@ for(ch in 'A'..'C'){
    for (n in 1..4){
      println("$ch and $n")
      if(n==2)
        break@myloop
    }
  }
}

OUTPUT:

A and 1
A and 2

Cú pháp của lable cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng bất kỳ tên nào theo sau @ và đặt tên đó trước trước vòng lặp mà chúng ta muốn chấm dứt và sử dụng tến đó với từ khóa break là tiền tố như trong ví dụ trên.

Cùng chuyên mục:

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên.

Tham số function trong Kotlin

Tham số function trong Kotlin

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu tham số mặc định và cách…

Đệ quy trong Kotlin

Đệ quy trong Kotlin

Ở bài trước chúng ta đã học xong cách tạo function, vậy thì trong bài…

Function trong Kotlin

Function trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học một khái niệm mới, đó là function trong…

Lệnh continue trong Kotlin

Lệnh continue trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh continue trong Kotlin,

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp do-while trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp While trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Vòng lặp For trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For

Lệnh When trong Kotlin

Lệnh When trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh When trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Lệnh if .. else trong Kotlin

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, chúng ta cần các câu lệnh điều…

Ranges trong Kotlin

Ranges trong Kotlin

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng rất hay của…

Mảng (Array) trong Kotlin

Mảng (Array) trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một kiểu dữ liệu rất quan trọng…

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Thao tác với chuỗi trong Kotlin

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách khai báo và xử lý chuỗi…

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Ghi chú (comment) trong Kotlin

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Toán tử Kotlin – Arithmetic, Assignment, Unary, Logical

Trong bài này, ta sẽ tìm hiểu các loại toán tử có sẵn trong Kotlin…

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Kotlin - Lấy dữ liệu bằng hàm readLine()

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lấy Input(đầu vào) từ người dùng(User)…

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Kotlin - Type Casting - chuyển đổi kiểu dữ liệu

Type Casting là quá trình chuyển đổi từ loại dữ liệu sang loại dữ liệu…

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Biến và Kiểu dữ liệu trong Kotlin

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Kotlin Keywords, Soft Keywords và Identifiers

Có một số từ nhất định trong Kotlin có ý nghĩa đặc biệt và không…

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chương trình Kotlin đầu tiên - Hello world

Chúng ta hãy cũng viết một chương trình Kotlin đơn giản để hiển thị thông…

Top