REACTJS CĂN BẢN
REACTJS NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu React Hook useState

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về React Hook useState. Từ phiên bản 16.8 trở đi React cho ra mắt một tính năng mới đó là React Hooks, nó cho phép chúng ta làm việc với state, life cycle, và hàng loạt tính năng khác trong một functional component.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

React Hooks bao gồm rất 10 hooks khác nhau, trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu và xây dựng các ví dụ cụ thể bằng một hooks quan trọng và được sử dụng rất nhiều đó là useState.

1. useState trong React

useState là một hook cho phép chúng ta quản lý các state trong một functional component, Bằng cách gọi React.useState bên trong một functional compoenent, bạn đã có thể làm việc với state một cách nhanh chóng.

Để sử dụng useState, trước tiên chúng ta cần import nó vào component.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

import React, { useState } from "react";

Tiếp theo, bạn chỉ cần sử dụng useState bằng cú pháp:

const [nameState, funcUpdate] = React.useState(defaultState)

Ở đây chúng ta có 3 đối số cần chú ý đến:

 • nameState: đây là gía trị mặc định của state.
 • funcUpdate: function dùng để cập nhật state. Giả sử mình muốn cập nhật giá trị của state mình chỉ cần gọi funcUpdate('giá trị mới của state').
 • defaultState: giá trị mặc định của state khi được khởi tạo lần đầu.

Khi bạn sử dung state trong một class component, state được khởi tạo đó luôn luôn là một object, chúng ta chỉ có thể lưu trữ giá trị trong object đó.

// Khởi tạo một state trong 
// class component
// Giá trị luôn là một object
this.state = {
 website: 'freetuts.net'
}

Nhưng với hooks, chúng ta có thể lưu trữ bất cứ kiểu dữ liệu nào trong state như object, number, string,....Khi bạn thực hiện gọi useState đồng nghĩa với nó là state đã được khởi tạo thành công.

// Khởi tạo state trong functional component
// sử dụng React hook: useState

//Khởi tạo state có kiểu dữ liệu là string
const [website, setWebsite] = React.useState('freetuts.net');

//Kiểu dữ liệu là boolean
const [isLoading, setLoading] = React.useState(false);

.....

2. Xây dựng ví dụ

Chúng ta sẽ cùng nhau đi xây dựng ví dụ cụ thể, ở đây chúng ta sẽ từng bước đi xây dựng các ví dụ đơn giản nhất.

Ẩn/Hiện một component

một ví dụ cho phép ẩn/hiện các đoạn văn bản bằng cách click vào "đọc thêm".

useState trong reactjs freetuts gif

Để triển khai ví dụ chúng ta sẽ thực hiện từng bước như sau:

//Gọi React và useState
import React, { useState } from "react";

//Component hiển thi thêm nội dung
const MoreContent = () => {
 return (
  <p>
   
   1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to
   make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
   also the leap into electronic typesetting, remaining essentially
   unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset
   sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop
   publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
   Ipsum.
  </p>
 );
};

export default function App(props) {
 //Sử duụng useState 
 // isShow là một state
 // setShow là function giúp cập nhật state
 // Giá trị mặc định ban đầu của state là false
 const [isShow, setShow] = useState(false);
 return (
  <div>
   <p>Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the</p>

   {isShow === true ? <MoreContent /> : ''}
   {isShow === false ? <a href="/#" onClick={() => {
    // Khi click vào button
    // cập nhật state bằng cách gọi hàm
    // setShow đã được khai báo bên trên/
    setShow(true)
   }}>Read more</a> : ''}
  </div>
 );
}

Lấy dữ liệu từ API và hiển thị

Để tiến hành triển khai ví dụ chúng ta cần tham khảo thêm các bài viết về:

Sau khi đã hiểu hết về các phần kiến thức cần sử dụng, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng ứng dụng cho phép lấy dữ liệu người dùng về từ API và hiển thị ra trình duyệt.

useState trong reactjs freetuts 1 gif

Trước tiên, chúng ta cần cài thêm một module cho phép gọi api có tên axios bằng cách sử dụng dòng lệnh:

npm i axios

Bạn có thể tham khảo thêm về module này bằng cách truy cập vào trang tài liệu chính thức của nó. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một component và import các thư viện cần thiết vào:

//Gọi React và useState
import React, { useState } from "react";
import axios from "axios"; //Sử dụng axios

Khởi tạo component giúp hiển thị danh sách người dùng:

//Component hiển thị danh sách người dùng
const ShowUser = (props) => {
 //Lấy giá tri của props listUser
 const { listUser } = props;

 // Render ra list user
 // React.Fragment cho phép bọc JSX lại.
 // List Keys : chỉ định key, giúp loại bỏ cảnh báo.
 return (
  <div>
   {listUser.map((user, index) => {
    return (
     <React.Fragment key={user.id}>
      <ul>
       <li>{user.name}</li>
       <li>{user.email}</li>
      </ul>
      <hr />
     </React.Fragment>
    );
   })}
  </div>
 );
};

Sau đó khởi tạo component gọi API và hiển thị giao diện.

export default function App(props) {
 //Khai báo state, sử dụng hook: useState
 const [listUser, setListUser] = useState([]);
 const [isLoading, setLoading] = useState(false);

 //API chứa dữ liệu người dùng
 const getUserAPI =
  "https://5df8a4c6e9f79e0014b6a587.mockapi.io/freetuts/users";

 //Hàm fetch API để lấy dữ liệu ng. dùng
 const getUser = () => {
  //Cập nhật lại giá trị của state loading
  setLoading(true);

  //Thực hiện gọi api
  axios
   .get(getUserAPI)
   .then((res) => {
    //Cập nhật giá trị của state listUser
    setListUser(res.data);
   })
   .catch((err) => {
    //Trường hợp xảy ra lỗi
    alert("Không thể kết nối tới server");
   })
   .finally(() => {
    // Câu lệnh trong này được khởi chạy mỗi khi call API xong
    // bất kể thất bại hay không.
    // ...
    setLoading(false); //Cập nhật giá trị của state isLoading
   });
 };

 return (
  <>
​   <code>freetuts.net</code> <br />
   {isLoading ? "loading..." : <button onClick={getUser}>Get User</button>}
   <ShowUser listUser={listUser} />
  </>
 );
}

Ở đây mình viết luôn vào file src/App.js của dự án nên sau khi gộp các phần ở trên, chúng ta sẽ có file App.js hoàn chỉnh:

//Gọi React và useState
import React, { useState } from "react";
import axios from "axios"; //Sử dụng axios

//Component hiển thị danh sách người dùng
const ShowUser = (props) => {
 //Lấy giá tri của props listUser
 const { listUser } = props;

 // Render ra list user
 // React.Fragment cho phép bọc JSX lại.
 // List Keys : chỉ định key, giúp loại bỏ cảnh báo.
 return (
  <div>
   {listUser.map((user, index) => {
    return (
     <React.Fragment key={user.id}>
      <ul>
       <li>{user.name}</li>
       <li>{user.email}</li>
      </ul>
      <hr />
     </React.Fragment>
    );
   })}
  </div>
 );
};

export default function App(props) {
 //Khai báo state, sử dụng hook: useState
 const [listUser, setListUser] = useState([]);
 const [isLoading, setLoading] = useState(false);

 //API chứa dữ liệu người dùng
 const getUserAPI =
  "https://5df8a4c6e9f79e0014b6a587.mockapi.io/freetuts/users";

 //Hàm fetch API để lấy dữ liệu ng. dùng
 const getUser = () => {
  //Cập nhật lại giá trị của state loading
  setLoading(true);

  //Thực hiện gọi api
  axios
   .get(getUserAPI)
   .then((res) => {
    //Cập nhật giá trị của state listUser
    setListUser(res.data);
   })
   .catch((err) => {
    //Trường hợp xảy ra lỗi
    alert("Không thể kết nối tới server");
   })
   .finally(() => {
    // Câu lệnh trong này được khởi chạy mỗi khi call API xong
    // bất kể thất bại hay không.
    // ...
    setLoading(false); //Cập nhật giá trị của state isLoading
   });
 };

 return (
  <>
   <code>freetuts.net</code> <br />
   {isLoading ? "loading..." : <button onClick={getUser}>Get User</button>}
   <ShowUser listUser={listUser} />
  </>
 );
}

Khởi chạy dự án bằng cách gõ dòng lệnh:

npm start

Trên đây chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về useState trong ReactJS Hook. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

Top