REACTJS CĂN BẢN
REACTJS NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi đang sàn lọc nội dung, loại bỏ tất cả những bài viết vi phạm vì bị hack.

Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Render Props trong ReactJS. Khi triển khai một dự án React, việc tái sử dụng các component là điều rất cần thiết nhất là trong các dự án lớn. Bởi vậy, React cung cấp cho chúng ta một pattern rất hữu ích cho việc xây dựng và tái sử dụng các component đó là render props.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Render props trong ReactJS

Render props trong React là một kỹ thuật để tái sử dụng các đoạn mã, có mục đích tương tự với phương pháp sử dụng Higher Order Component, giúp chúng ta sử dụng lại logic trên nhiều component.

Nó thực hiện bằng cách truyền vào component một props có value như là một function. Render props được sử dụng trong rất nhiều các module nổi tiếng trong hệ sinh thái của react, bao gồm cả react-router. Chúng ta sẽ đi vào cách triển khai sau đó làm một vài ví dụ nhỏ để hiểu rõ hơn.

Để sử dụng kỹ thuật render props. Trước tiên, chúng ta sẽ truyền vào component 1 props là một function, và lúc này chúng ta sẽ nhận được giá trị trả về.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

return <Freetuts render={(data) => (<p>welcome to {data.value}</p>)} />;

và trong component được gọi (ví dụ trên là component Freetuts), sẽ gọi props render và trả về giá trị cần render và giá trị cần trả về vào hàm props.render().

const Freetuts = (props) => {
 return (
  <div>
   {props.render({
    value: "freetuts.net"
   })}
  </div>
 );
};

Lúc này chúng ta đã triển khai thành công kỹ thuật render props và đây là kết quả :

<div>
   <p>welcome to freetuts.net</p>
</div>

Chắc đến đây các bạn cũng chưa hiểu rõ cách hoạt động của nó. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể bên dưới.

2. Triển khai ví dụ về render props trong React

Ở đây mình sẽ đi xây dựng 2 ví dụ cụ thể đề các bạn hiểu rõ hơn về render props.

Ví dụ 1

Chúng ta sẽ dùng xây dựng một component nhận về một object chứa danh sách người yêu của bạn sau đó hiển thị ra :)) Ở đây mình sẽ sử dụng render props để có thể tái sử dụng đoạn code nhiều lần.

Trước tiên, chúng ta sẽ đi xây dựng component có tên ShowGirlFriends

const ShowGirlFriends = (props) => {
 return (
  <ul>
   {props.listGirlFriends.map((person, index) => {
    props.children(person);
    return <li key={person.id}>{person.name}</li>;
   })}
  </ul>
 );
};

component này có nhiệm vụ lấy giá trị của props listGirlFriends su đó sẽ dùng map để render lần lượt từng người, và trả về cho props children giá trị của người hiện tại.

Sau đó, chúng ta chỉ cần gọi component ShowGirlFriends ở bất cứ đâu bạn muốn nó hiển thị.

function App(props) {
 //Object chứa thông tin của người iwww :))
 const myGirlFriends = [
  {
   id: 1,
   name: "Khanh Huyen",
   email: "khanhhuyen123@freetuts.net",
  },
  {
   id: 2,
   name: "Nguyen Hang",
   email: "nguyenhang3dzas@freetuts.net",
  },
  {
   id: 3,
   name: "Pham Uyen",
   email: "phamuyenz@freetuts.net",
  },
 ];

 return (
  <ShowGirlFriends listGirlFriends={myGirlFriends}>
   {(data) => {
    //Nhận data từ component ShowGirlFriends khi nó trả về 
    //bằng đoạn props.children(person)
    console.log(data);
   }}
  </ShowGirlFriends>
 );
}

Lúc này chúng ta sẽ thấy kết quả, các đoạn mã html khi được render sẽ như sau:

<ul>
 <li>Khanh Huyen</li>
 <li>Nguyen Hang</li>
 <li>Pham Uyen</li>
</ul>

và đồng thời bạn sẽ nhận được giá trị của mỗi người được trả về thông qua props children:

props render trong reactjs freetuts net png

Ví dụ 2

Ở ví dụ tiếp theo này chúng ta sẽ đi xây dựng bộ đếm, bao gồm nút tăng giảm..

Trước tiên, chúng ta sẽ đi xây dựng một component có tên Counter, có nhiệm vụ xây dựng hàm tăng, giảm và hiển thị số.

class Counter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   count: 0,
  };
  //Bind this
  this.increment = this.increment.bind(this)
  this.decrement = this.decrement.bind(this)
 }
 //Hàm này sẽ TĂNGiá trị của số
 increment() {
  this.setState({
   count: this.state.count + 1,
  });
 }
 //Hàm này sẽ GIẢM giá trị của số
 decrement() {
  this.setState({
   count: this.state.count - 1,
  });
 }
 render() {
 return <div>{
  //Trả về giá trị cho props render. 
  this.props.render({
   count: this.state.count,
   increment: this.increment,
   decrement: this.decrement
  }) 
 }</div>;
 }
}

Ở đây chúng ta sẽ trả về giá trị của số, và hàm thực hiện tăng giảm số vào props có tên render.

Tiếp theo, mình sẽ gọi component này ở bất cứ đâu, props có tên render được tryền vào sẽ có giá trị là một function và tham số của function đó sẽ là giá trị trả về.

default function App(props) {
 return (
  <Counter
   render={(data) => {
    //Nhận giá trị trả vê từ Counter
    //qua props render.
    const { count, increment, decrement } = data;
    return (
     <>
      <p>Giá trị {count}</p>
      <button onClick={increment}>Tăng</button>
      <button onClick={decrement}>Giảm</button>
     </>
    );
   }}
  />
 );
}

Lúc này mình sẽ hiển thị count và các nút tăng giảm, khi bạn click vào nút tăng giảm nó sẽ gọi hàm tương ứng. Và đây là kết quả :

state trong reactjs 1 gif

Trên đây chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về Render Props trong ReactJS. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

useEffect trong React Hooks

useEffect trong React Hooks

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về useEffect trong React Hooks.…

Tìm hiểu React Hook useState

Tìm hiểu React Hook useState

React Hooks bao gồm rất 10 hooks khác nhau, trong phạm vi bài viết này…

Giới thiệu Hooks trong React JS

Giới thiệu Hooks trong React JS

Higher-Order Components trong ReactJS

Higher-Order Components trong ReactJS

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về refs trong…

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về kỹ thuật…

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng hau đi tìm hiểu về lists và…

Render với điều kiện trong ReactJS

Render với điều kiện trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách để…

Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS

Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS

Xử lý Form trong ReactJS

Xử lý Form trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các thao…

Top