REACTJS CĂN BẢN
REACTJS NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi đang sàn lọc nội dung, loại bỏ tất cả những bài viết vi phạm vì bị hack.

Xử lý Form trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các thao tác xử lý form trong ReactJS.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong quá trình lập trình với React bạn cần phải làm việc với form nhất nhiều như đăng nhập, lấy thông tin người,vv.. Thao tác với form trong React rất đơn giản, hầu như chỉ là các kiến thức cơ bản ở phần trước như về component, state, props,...

Ngoài việc thao tác với form thông thường bạn còn có thể sử dụng các thư viện hỗ trợ việc validation form... Bởi vậy, trong bài này mình sẽ cùng nhau chỉ ra và đi xây dựng ví dụ về form trong ReactJS.

1. Thao tác với Form trong ReactJS

Dưới đây là các thao tác mà bạn có thể làm việc với form trong ReactJS, hầu như đây là những thao tác quen thuộc.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lấy giá trị của input

Chúng ta có thể lấy giá trị của input bằng cách bắt sự kiện onChange của input.

Trước tiên, chúng ta sẽ tạo state dùng để chứa giá trị của input trong hàm constructor().

constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   email : ''
  }
}

Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt sự kiện onChange trong input :

<input type="email" onChange={(event) => this.changeInputValue(event)}/>

Khi sự kiện onChange được kích hoạt, chúng ta sẽ có một biến là event, trong đó sẽ chứa các thông tin của input như name, value,...Ở đây mình truyền biến event vào trong function changeInputValue().

Sau đó, chúng ta sẽ xây dựng hàm changeInputValue() dùng để thay đổi state (cái mà sẽ lưu giá trị của input) mà mình đã khởi tạo trước đó.

changeInputValue(event){
   // Cập nhật state
  this.setState({
   [event.target.name]: event.target.value
  })
}

Lúc này, bạn đã thực hiện xong các bước để lấy giá trị của input trong form. Tất cả các giá trị đó được lưu trong state.

Submit Form

Sau khi lấy giá trị của input, form cần được submit, bạn có thể thực hiện submit form bằng cách bắt sự kiện onSubmit trong form.

<form onSubmit={(event) => {
    this.submitForm(event)
}}>

khi sự kiện onSubmit được thực thi thì biến event chứa thông tin của form sẽ tồn tại, chúng ta sẽ truyền nó vào trong hàm submitForm() để xử lý.

 submitForm(event) {
  //Chặn sự kiện mặc định của form
  event.preventDefault()
  //In ra giá trị của input trong form
  console.log(this.state) 
 }

Validation Form

Bạn có thể thực hiện validation form trong ReactJS bằng cách xây dựng một hàm validation, giả sử mình có một hàm kiểm tra email:

 validationForm() {
  const re = /\S+@\S+\.\S+/;
  //Kiểm tra email
  if (re.test(this.state.email)) return false;
  return true;
 }

và thêm nó vào hàm submitForm() đã khởi tạo trước đó :

 submitForm(event) {
  //Chặn sự kiện mặc định của form
  event.preventDefault()
  //Validaton form
  if(!this.validationForm()) {
   alert('Email không đúng định dạng.')
  }
 }

2. Xây dựng ví dụ form trong React JS

Trong phần này mình sẽ đi xây dựng ví dụ về xử lý form trong ReactJS, ở đây mình sẽ đi xây dựng một trang đăng nhập đơn giản bao gồm chức năng validation.

Ở phần khởi tạo giao diện mình sử dụng Bootstrap 4 để xây dựng giao diện, bởi vậy bạn cần thêm thư viện này vào trong file public/index.html:

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

Từ bây giờ chúng ta sẽ làm việc với các file trong thư mục src

Trước tiên, chúng ta sẽ đi xây dựng giao diện cho form, trong file App.js chúng ta sẽ đi xây dựng giao diện và khơi tạo state chứa giá trị của input.

import React from "react";

class App extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  //Khởi tạo state chứa giá trị của input
  this.state = {
   email: "",
   password: ""
  };
 }
 render() {
  return (
   <div className="container" style={{ paddingTop: "5%" }}>
    <form
     onSubmit={e => {
      this.submitForm(e);
     }}
    >
     <div className="form-group">
      <label htmlFor="text">Email:</label>
      <input
       type="text"
       className="form-control"
       name="email"
       placeholder="Enter email"
       onChange={e => this.changeInputValue(e)}
      />
     </div>
     <div className="form-group">
      <label htmlFor="pwd">Password:</label>
      <input
       type="password"
       className="form-control"
       name="password"
       placeholder="Enter password"
       onChange={e => this.changeInputValue(e)}
      />
     </div>
     <button type="submit" className="btn btn-primary">
      Submit
     </button>
    </form>
    
   </div>
  );
 }
}
export default App;

Tiếp theo, xây dựng hàm changeInputValue() có nhiệm vụ lấy giá của input sau đó cập nhật vào state.

changeInputValue(e) {
  this.setState({
   [e.target.name]: e.target.value
  });
}

Xây dựng hàm validationForm() để kiểm tra các giá trị khi submit form :

validationForm() {
  let returnData = {
   error : false,
   msg: ''
  }
  const {email, password} = this.state
  //Kiểm tra email
  const re = /\S+@\S+\.\S+/;
  if (!re.test(email)) {
   returnData = {
    error: true,
    msg: 'Không đúng định dạng email'
   }
  }
  //Kiểm tra password
  if(password.length < 8) {
   returnData = {
    error: true,
    msg: 'Mật khẩu phải lớn hơn 8 ký tự'
   }
  }
  return returnData;
 }

Cuối cùng, xây dựng hàm submitForm() cho sự kiện submit form:

submitForm(e) {
  //Chặn các event mặc định của form
  e.preventDefault();

  //Gọi hàm validationForm() dùng để kiểm tra form
  const validation = this.validationForm()

  //Kiểm tra lỗi của input trong form và hiển thị
  if (validation.error) {
   alert(validation.msg)
  }else{
   alert('Submit form success')
  }
 }

Khởi chạy dự án bằng cách mở terminal lên và gõ dòng lệnh:

npm start

react js form submit nodejs gif

Trên đây chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về xử lý Form trong ReactJS. Đây là kiến thức rất cơ bản về nó nhưng cũng hết sức quan trọng trong quá trình làm việc với ReactJS sau này. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn.

Cùng chuyên mục:

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

useEffect trong React Hooks

useEffect trong React Hooks

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về useEffect trong React Hooks.…

Tìm hiểu React Hook useState

Tìm hiểu React Hook useState

React Hooks bao gồm rất 10 hooks khác nhau, trong phạm vi bài viết này…

Giới thiệu Hooks trong React JS

Giới thiệu Hooks trong React JS

Higher-Order Components trong ReactJS

Higher-Order Components trong ReactJS

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS

Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về refs trong…

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về kỹ thuật…

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng hau đi tìm hiểu về lists và…

Render với điều kiện trong ReactJS

Render với điều kiện trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách để…

Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS

Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS

Top