CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm addDaysToDate() trong C/C++

Hàm addDaysToDate() cho phép thêm một số ngày vào một ngày đã cho, và trả về ngày mới sau khi thêm. Trong bài này, mình sẽ đi vào chi tiết về cách sử dụng và triển khai hàm addDaysToDate() trong C/C++ này, cũng như xem xét các ví dụ thực tế về việc áp dụng nó trong lập trình của bạn.

Hàm addDaysToDate() trong C/C++

Cú pháp của hàm addDaysToDate()

Date addDaysToDate(Date date, int days);

Trong đó:

 • Date là kiểu dữ liệu cấu trúc hoặc lớp đại diện cho một ngày, bao gồm thông tin về ngày, tháng và năm.
 • days là số ngày cần thêm vào ngày đã cho.

Tham số của hàm addDaysToDate()

 • date: Ngày đã cho mà chúng ta muốn thêm số ngày vào.
 • days: Số ngày cần thêm vào ngày đã cho.

Giá trị trả về của hàm addDaysToDate()

Hàm này trả về một ngày mới sau khi đã thêm số ngày đã cho vào ngày ban đầu. Đây cũng là kiểu dữ liệu Date.

Cách sử dụng hàm addDaysToDate() trong C/C++

Thêm một số ngày vào một ngày cụ thể

#include <iostream>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Define a structure to represent a date
struct Date {
  int day;
  int month;
  int year;
};

// Function to add days to a date
Date addDaysToDate(Date date, int days) {
  // Calculate the new day, month, and year after adding days
  int totalDays = date.day + days;
  int monthDays[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};

  if ((date.year % 4 == 0 && date.year % 100 != 0) || (date.year % 400 == 0)) {
    monthDays[1] = 29; // Leap year
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  while (totalDays > monthDays[date.month - 1]) {
    totalDays -= monthDays[date.month - 1];
    date.month++;
    if (date.month > 12) {
      date.month = 1;
      date.year++;
    }
  }

  date.day = totalDays;
  return date;
}

int main() {
  Date today = {10, 4, 2024};
  int daysToAdd = 15;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  Date futureDate = addDaysToDate(today, daysToAdd);

  std::cout << "Today's date: " << today.day << "/" << today.month << "/" << today.year << std::endl;
  std::cout << "After adding " << daysToAdd << " days, the future date is: " << futureDate.day << "/" << futureDate.month << "/" << futureDate.year << std::endl;

  return 0;
}

Xử lý các trường hợp đặc biệt như năm nhuận, v.v.:

Trong hàm addDaysToDate(), mình kiểm tra xem năm có phải là năm nhuận không để xác định số ngày trong tháng 2.

Ví dụ về cách sử dụng hàm addDaysToDate()

Date today = {10, 4, 2024};
int daysToAdd = 15;

Date futureDate = addDaysToDate(today, daysToAdd);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
std::cout << "Today's date: " << today.day << "/" << today.month << "/" << today.year << std::endl;
std::cout << "After adding " << daysToAdd << " days, the future date is: " << futureDate.day << "/" << futureDate.month << "/" << futureDate.year << std::endl;

Output:

Today's date: 10/4/2024
After adding 15 days, the future date is: 25/4/2024

So sánh với các phương pháp khác trong C/C++

So sánh với cách tính toán thủ công:

 • Ưu điểm của hàm addDaysToDate() so với cách tính toán thủ công là tính toán tự động và linh hoạt hơn. Hàm này xử lý các trường hợp đặc biệt như năm nhuận một cách tự động, giúp giảm thiểu lỗi trong quá trình tính toán.
 • Nhược điểm là hàm này có thể không hiệu quả khi cần thêm các tính năng phức tạp hơn như xử lý múi giờ, điều chỉnh thời gian dựa trên kỳ nghỉ lễ, v.v.

So sánh với các thư viện và công cụ có sẵn:

 • So với các thư viện và công cụ có sẵn như Boost.Date_Time, hàm addDaysToDate() có thể không linh hoạt và mạnh mẽ bằng. Tuy nhiên, nó đủ đơn giản và dễ sử dụng trong các tình huống cơ bản.
 • Nhược điểm là không có tính tương thích đa nền tảng và không có các tính năng phức tạp như các thư viện chuyên biệt khác.

Ưu điểm và nhược điểm của hàm addDaysToDate() so với các phương pháp khác:

Ưu điểm:

 • Đơn giản và dễ hiểu.
 • Tự động xử lý các trường hợp đặc biệt như năm nhuận.
 • Dễ dàng triển khai và sử dụng trong các ứng dụng cơ bản.

Nhược điểm:

 • Thiếu tính linh hoạt và mạnh mẽ so với các thư viện và công cụ có sẵn.
 • Không xử lý được các tính năng phức tạp như xác định múi giờ, điều chỉnh thời gian dựa trên kỳ nghỉ lễ.

Ví dụ về việc sử dụng hàm addDaysToDate() trong C/C++

Thêm một số ngày vào một ngày cụ thể

#include <iostream>
#include <ctime>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm addDaysToDate
std::tm addDaysToDate(const std::tm& date, int days) {
  std::tm result = date;
  // Chuyển date thành Unix timestamp
  std::time_t timestamp = std::mktime(&result);
  // Thêm số ngày vào timestamp
  timestamp += days * 86400; // 86400 giây trong một ngày
  // Chuyển lại thành struct tm
  return *std::localtime(&timestamp);
}

int main() {
  std::tm date = {0}; // Khởi tạo ngày 01/01/1970
  date.tm_year = 2024 - 1900; // Năm 2024
  date.tm_mon = 3; // Tháng 4
  date.tm_mday = 13; // Ngày 13
  date.tm_hour = 12; // Giờ 12
  date.tm_min = 0; // Phút 0
  date.tm_sec = 0; // Giây 0
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  int daysToAdd = 7;
  std::tm newDate = addDaysToDate(date, daysToAdd);

  // In ra ngày mới
  std::cout << "Ngay sau khi them " << daysToAdd << " ngay: " 
       << newDate.tm_mday << "/" << newDate.tm_mon + 1 << "/" << newDate.tm_year + 1900 << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Ngay sau khi them 7 ngay: 20/4/2024

Sử dụng hàm để tính toán trong các ứng dụng thời gian và lịch

#include <iostream>
#include <ctime>

// Hàm addDaysToDate
std::tm addDaysToDate(const std::tm& date, int days) {
  std::tm result = date;
  std::time_t timestamp = std::mktime(&result);
  timestamp += days * 86400;
  return *std::localtime(&timestamp);
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Ngày hiện tại
  std::time_t now = std::time(nullptr);
  std::tm* currentDate = std::localtime(&now);

  int daysToAdd;
  std::cout << "Nhap so ngay can them: ";
  std::cin >> daysToAdd;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  std::tm newDate = addDaysToDate(*currentDate, daysToAdd);

  // In ra ngày mới
  std::cout << "Ngay sau khi them " << daysToAdd << " ngay: "
       << newDate.tm_mday << "/" << newDate.tm_mon + 1 << "/" << newDate.tm_year + 1900 << std::endl;

  return 0;
}

Output

Nhap so ngay can them: 
3
Ngay sau khi them 3 ngay: 22/4/2024

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm addDaysToDate() trong C/C++, một công cụ để thêm một số ngày vào một ngày cụ thể. Mình đã thảo luận về cú pháp của hàm, cách sử dụng nó để thực hiện tính toán đơn giản và xử lý các trường hợp đặc biệt như năm nhuận.

Ngoài ra, mình đã so sánh hàm này với các phương pháp khác và điểm qua các ví dụ thực tế về việc sử dụng hàm trong các ứng dụng thời gian và lịch.

Như vậy, việc sử dụng hàm addDaysToDate() không chỉ giúp chúng ta thực hiện các tính toán thời gian một cách dễ dàng mà còn mang lại hiệu quả và linh hoạt trong việc xử lý các yêu cầu liên quan đến ngày tháng.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top