CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm subtractDaysFromDate() trong C/C++

Trong C/C++, hàm subtractDaysFromDate() được sử dụng để trừ một số ngày khỏi một ngày cụ thể. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về cách sử dụng và cú pháp của hàm subtractDaysFromDate() trong C/C++, cùng nhìn vào một số ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách áp dụng trong thực tế.

Hàm subtractDaysFromDate() trong C/C++

Cú pháp của hàm subtractDaysFromDate():

struct tm subtractDaysFromDate(struct tm date, int days);

Tham số của hàm subtractDaysFromDate()

 • date: Một biến kiểu struct tm đại diện cho ngày cần trừ số ngày.
 • days: Số ngày cần trừ khỏi ngày đó.

Giá trị trả về của hàm subtractDaysFromDate()

 • Hàm trả về một biến kiểu struct tm chứa ngày sau khi đã trừ đi số ngày cần subtract.

Cách sử dụng hàm subtractDaysFromDate() trong C/C++

Trừ một số ngày khỏi một ngày cụ thể

#include <stdio.h>
#include <time.h>

// Hàm subtractDaysFromDate
struct tm subtractDaysFromDate(struct tm date, int days) {
  time_t t = mktime(&date);
  t -= days * 24 * 60 * 60;
  return *localtime(&t);
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Ngày cần trừ
  struct tm date = {0};
  date.tm_year = 2024 - 1900; // Năm
  date.tm_mon = 3;       // Tháng (từ 0 đến 11, 0 là tháng 1)
  date.tm_mday = 13;      // Ngày

  // Số ngày cần trừ
  int daysToSubtract = 5;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Gọi hàm subtractDaysFromDate
  struct tm result = subtractDaysFromDate(date, daysToSubtract);

  // In kết quả
  printf("Ngay sau khi tru di %d ngay la: %02d/%02d/%04d\n", daysToSubtract, result.tm_mday, result.tm_mon + 1, result.tm_year + 1900);

  return 0;
}

Trong ví dụ trên, mình trừ đi 5 ngày từ ngày 13/04/2024 và in ra kết quả.

Output:

Ngay sau khi tru di 5 ngay la: 08/04/2024

Xử lý các trường hợp đặc biệt như năm nhuận, v.v:

 • Hàm đã xử lý các trường hợp đặc biệt như năm nhuận bởi vì nó sử dụng các hàm thư viện chuẩn để tính toán thời gian.

IV. Lưu ý khi sử dụng hàm subtractDaysFromDate()

A. Các trường hợp đặc biệt cần chú ý khi sử dụng hàm subtractDaysFromDate() bao gồm:

 1. Xử lý năm nhuận: Cần kiểm tra xem năm của ngày trước khi trừ có phải là năm nhuận hay không để xử lý đúng ngày 29/02 của năm nhuận.
 2. Giới hạn dữ liệu đầu vào: Đảm bảo rằng ngày được truyền vào là hợp lệ để tránh lỗi trong quá trình tính toán.

B. Hạn chế của hàm subtractDaysFromDate():

 1. Không xử lý kiểu dữ liệu ngày tháng đầy đủ: Hàm này chỉ hoạt động với kiểu dữ liệu cơ bản struct tm trong thư viện <time.h>, không hỗ trợ các định dạng ngày tháng phức tạp hoặc đối tượng ngày tháng cao cấp hơn.
 2. Chỉ hoạt động với ngày tháng trong quá khứ: Hàm chỉ có thể trừ đi một số ngày từ một ngày cụ thể, không thể tính toán ngày trong tương lai.

Ví dụ về việc sử dụng hàm subtractDaysFromDate() trong C/C++

Trừ một số ngày khỏi một ngày cụ thể

#include <iostream>
#include <ctime>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm trừ đi một số ngày từ một ngày cụ thể
tm subtractDaysFromDate(tm date, int days) {
  // Chuyển ngày thành giây
  time_t time = mktime(&date);
  // Trừ đi số giây tương ứng với số ngày
  time -= days * 24 * 60 * 60;
  // Chuyển lại thành kiểu dữ liệu struct tm
  return *localtime(&time);
}

int main() {
  // Khởi tạo ngày cụ thể
  tm currentDate = {};
  currentDate.tm_year = 2022 - 1900; // Năm 2022
  currentDate.tm_mon = 3 - 1;     // Tháng 3 (index từ 0)
  currentDate.tm_mday = 15;      // Ngày 15
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Trừ đi 10 ngày từ ngày hiện tại
  tm subtractedDate = subtractDaysFromDate(currentDate, 10);

  // In ra ngày sau khi trừ
  std::cout << "Ngay sau khi tru: " << subtractedDate.tm_mday << "/" << subtractedDate.tm_mon + 1 << "/" << subtractedDate.tm_year + 1900 << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Ngay sau khi tru: 5/3/2022

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm subtractDaysFromDate() trong C/C++. Đây là một công cụ hữu ích cho việc trừ đi một số ngày từ một ngày cụ thể, giúp mình thực hiện các tính toán liên quan đến thời gian và lịch.

Mình đã đi qua cú pháp của hàm, cách sử dụng và một số ví dụ minh họa. Bằng cách này, mình có thể áp dụng hàm này trong nhiều tình huống thực tế, từ việc tính toán thời gian đến việc quản lý lịch trình.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ về cách sử dụng và áp dụng của hàm subtractDaysFromDate() trong ngôn ngữ C/C++.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top