CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm getDaysInMonth() trong C/C++

Hàm getDaysInMonth() trong C/C++ là một công cụ giúp đơn giản hóa quá trình này bằng cách cung cấp số ngày trong một tháng cụ thể.

Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm getDaysInMonth(), cú pháp của nó, các tham số cần truyền vào, giá trị trả về, cũng như các ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hàm getDaysInMonth() trong C/C++ trong thực tế.

Hàm getDaysInMonth() trong C/C++

Cú pháp của hàm getDaysInMonth()

int getDaysInMonth(int month, int year);

Tham số của hàm getDaysInMonth()

 • month: Một số nguyên biểu diễn tháng trong năm (1 đến 12).
 • year: Một số nguyên biểu diễn năm.

Giá trị trả về của hàm getDaysInMonth()

 • Hàm trả về một số nguyên biểu diễn số ngày trong tháng được chỉ định.

Cách sử dụng hàm getDaysInMonth() trong C/C++

Sử dụng hàm getDaysInMonth() để lấy số ngày trong một tháng

#include <stdio.h>

// Khai báo hàm
int getDaysInMonth(int month, int year);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int month = 2; // Tháng 2
  int year = 2024; // Năm nhuận
  
  // Gọi hàm và in ra số ngày trong tháng
  printf("Tháng %d năm %d có %d ngày.\n", month, year, getDaysInMonth(month, year));

  return 0;
}

// Định nghĩa hàm
int getDaysInMonth(int month, int year) {
  // Mảng lưu số ngày của các tháng
  int daysInMonth[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
  //Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Nếu là tháng 2 và là năm nhuận, số ngày là 29, ngược lại số ngày là 28
  if (month == 2 && (year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0)) {
    return 29;
  } else {
    return daysInMonth[month - 1];
  }
}

Trong ví dụ trên, mình gọi hàm getDaysInMonth() để lấy số ngày trong tháng và in ra kết quả.

Output

Tháng 2 năm 2024 có 29 ngày.

Xử lý các trường hợp đặc biệt như năm nhuận

 • Trong ví dụ trên, kiểm tra xem tháng có phải là tháng 2 và năm có phải là năm nhuận hay không để xác định số ngày trong tháng.

Lưu ý khi sử dụng hàm getDaysInMonth() trong C/C++

Các trường hợp đặc biệt cần chú ý

 • Cần kiểm tra năm nhuận để xác định số ngày trong tháng 2.
 • Hàm chỉ trả về số ngày trong tháng từ 1 đến 12. Không kiểm tra sự tồn tại của tháng.

Hạn chế của hàm getDaysInMonth()

 • Không kiểm tra tính hợp lệ của tháng đầu vào. Nếu tháng không hợp lệ, hàm vẫn trả về số ngày tương ứng trong mảng daysInMonth.

Ví dụ về việc sử dụng hàm getDaysInMonth() trong C/C++

Lấy số ngày trong một tháng cụ thể

#include <iostream>

// Hàm getDaysInMonth()
int getDaysInMonth(int month, int year) {
  int daysInMonth[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
  // Kiểm tra năm nhuận
  if (month == 2 && ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0))) {
    return 29;
  }
  return daysInMonth[month - 1];
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int month = 2; // Tháng 2
  int year = 2024; // Năm nhuận

  int days = getDaysInMonth(month, year);
  std::cout << "Số ngày trong tháng " << month << " năm " << year << " là: " << days << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Số ngày trong tháng 2 năm 2024 là: 29

Sử dụng hàm để xác định số ngày trong tháng trong các ứng dụng lịch:

#include <iostream>

// Hàm getDaysInMonth()
int getDaysInMonth(int month, int year) {
  int daysInMonth[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
  // Kiểm tra năm nhuận
  if (month == 2 && ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0))) {
    return 29;
  }
  return daysInMonth[month - 1];
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int month = 2; // Tháng 2
  int year = 2024; // Năm nhuận

  int days = getDaysInMonth(month, year);
  std::cout << "Số ngày trong tháng " << month << " năm " << year << " là: " << days << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Số ngày trong tháng 2 năm 2024 là: 29

Trong ví dụ này, hàm getDaysInMonth() được sử dụng để lấy số ngày trong một tháng cụ thể. Nó có thể được tích hợp vào các ứng dụng lịch để hiển thị thông tin chi tiết về số ngày trong mỗi tháng.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm getDaysInMonth() trong C/C++, một công cụ để lấy số ngày trong một tháng cụ thể. Mình cũng đã đi qua cú pháp của hàm, cách sử dụng nó để tính toán số ngày trong tháng, và những điều cần lưu ý khi sử dụng.

Bằng cách sử dụng các ví dụ minh họa, mình đã thấy cách hàm getDaysInMonth() có thể được áp dụng trong thực tế, từ việc tính toán ngày trong tháng cho việc xây dựng ứng dụng lịch.

Hy vọng rằng sau bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách sử dụng và áp dụng hàm getDaysInMonth() trong các dự án của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top