CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm getCurrentDate() trong C/C++

Trong C/C++, mình có thể sử dụng hàm getCurrentDate() để lấy ngày hiện tại. Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu về hàm getCurrentDate() trong C/C++, bao gồm cú pháp, cách sử dụng, các lưu ý khi sử dụng và ví dụ về việc áp dụng hàm này trong thực tế. Điều này sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về cách làm việc với thời gian và ngày tháng trong C/C++.

Hàm getCurrentDate() trong C/C++

Cú pháp của hàm getCurrentDate()

void getCurrentDate(int *day, int *month, int *year);

Tham số của hàm getCurrentDate()

 • day: Con trỏ tới biến integer để lưu trữ ngày hiện tại.
 • month: Con trỏ tới biến integer để lưu trữ tháng hiện tại.
 • year: Con trỏ tới biến integer để lưu trữ năm hiện tại.

Giá trị trả về của hàm getCurrentDate()

Hàm này không trả về giá trị nào (void). Thay vào đó, nó cập nhật các giá trị ngày, tháng và năm thông qua con trỏ được truyền vào.

Cách sử dụng hàm getCurrentDate() trong C/C++

Sử dụng hàm getCurrentDate() để lấy ngày hiện tại

#include <stdio.h>

// Khai báo hàm getCurrentDate()
void getCurrentDate(int *day, int *month, int *year);

int main() {
  int day, month, year;

  // Gọi hàm getCurrentDate() để lấy ngày hiện tại
  getCurrentDate(&day, &month, &year);

  // In ra ngày, tháng, năm hiện tại
  printf("Ngay hien tai: %02d/%02d/%d\n", day, month, year);

  return 0;
}

Xử lý các trường hợp đặc biệt như định dạng ngày tháng, múi giờ, v.v.:

Trong một ứng dụng thực tế, có thể cần xử lý các trường hợp đặc biệt như định dạng ngày tháng, thời gian theo múi giờ, v.v. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng các thư viện bổ sung như time.h hoặc các thư viện bên thứ ba như boost::date_time trong C++.

Ví dụ về cách sử dụng hàm getCurrentDate()

#include <stdio.h>
#include <time.h>

// Định nghĩa hàm getCurrentDate()
void getCurrentDate(int *day, int *month, int *year) {
  time_t now;
  time(&now);
  struct tm *local = localtime(&now);
  *day = local->tm_mday;
  *month = local->tm_mon + 1; // Tháng bắt đầu từ 0
  *year = local->tm_year + 1900; // Năm tính từ 1900
}

int main() {
  int day, month, year;
  getCurrentDate(&day, &month, &year);
  printf("Ngay hien tai: %02d/%02d/%d\n", day, month, year);
  return 0;
}

Output có thể sẽ hiển thị ngày hiện tại theo định dạng "Ngay hien tai: dd/mm/yyyy".

Ngay hien tai: 19/04/2024

Lưu ý khi sử dụng hàm getCurrentDate() trong C/C++

Các trường hợp đặc biệt cần chú ý khi sử dụng hàm getCurrentDate() bao gồm

 • Đảm bảo rằng máy tính đang chạy ở múi giờ đúng để lấy ngày hiện tại chính xác.
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến múi giờ và định dạng ngày tháng nếu ứng dụng của bạn phải hoạt động trên nhiều múi giờ khác nhau.

Hạn chế của hàm getCurrentDate()

 • Hàm này chỉ trả về ngày, tháng và năm hiện tại dựa trên múi giờ của hệ thống, không thể lấy ngày tháng năm theo múi giờ khác hoặc theo múi giờ UTC.

Ví dụ về việc sử dụng hàm getCurrentDate() trong C/C++

In ra ngày hiện tại trong một chương trình đơn giản

#include <iostream>
#include <ctime>

void getCurrentDate() {
  // Lấy thời gian hiện tại
  std::time_t now = std::time(nullptr);
  
  // Chuyển đổi thời gian thành cấu trúc tm
  std::tm *currentTime = std::localtime(&now);
  
  // In ra ngày hiện tại
  std::cout << "Ngày hiện tại: " << currentTime->tm_mday << "/"
       << currentTime->tm_mon + 1 << "/"
       << currentTime->tm_year + 1900 << std::endl;
}

int main() {
  getCurrentDate();
  return 0;
}

Output:

Ngày hiện tại: 13/4/2024

Sử dụng ngày hiện tại trong các ứng dụng thời gian thực

#include <iostream>
#include <ctime>

// Hàm hiển thị thời gian thực
void showRealTime() {
  // Lấy thời gian hiện tại
  std::time_t now = std::time(nullptr);
  
  // Chuyển đổi thời gian thành cấu trúc tm
  std::tm *currentTime = std::localtime(&now);
  
  // Hiển thị thời gian thực
  std::cout << "Thời gian thực: " << currentTime->tm_hour << ":"
       << currentTime->tm_min << ":" << currentTime->tm_sec << std::endl;
}

int main() {
  showRealTime();
  return 0;
}

Output:

Thời gian thực: 15:34:21

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm getCurrentDate() để lấy ngày hiện tại và hiển thị nó trong một chương trình đơn giản. Sau đó, trong hàm showRealTime(), mình sử dụng thời gian hiện tại để hiển thị thời gian thực với giờ, phút và giây.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm getCurrentDate() trong C/C++, một công cụ tốt để lấy ngày hiện tại trong các chương trình. Mình đã đi sâu vào cú pháp của hàm, cách sử dụng nó để lấy ngày hiện tại và các điều cần lưu ý khi sử dụng.

Bằng cách sử dụng các ví dụ minh họa cụ thể, ta đã thấy cách sử dụng hàm getCurrentDate() để in ra ngày hiện tại trong một chương trình đơn giản và sử dụng ngày hiện tại trong các ứng dụng thời gian thực.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng hàm getCurrentDate() và áp dụng nó trong các ứng dụng thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top