CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm formatDate() trong C/C++

Trong C/C++, hàm formatDate() là một công cụ để định dạng ngày tháng theo định dạng mong muốn. Điều này làm cho việc hiển thị và xử lý dữ liệu ngày tháng trở nên dễ dàng hơn. Trong phần này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng và áp dụng hàm formatDate() trong các ứng dụng thực tế.

Cú pháp của hàm formatDate() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm formatDate()

string formatDate(int day, int month, int year, string format);

Các tham số đầu vào của hàm formatDate()

 • day: Ngày trong tháng (1 đến 31).
 • month: Tháng trong năm (1 đến 12).
 • year: Năm.
 • format: Định dạng mong muốn cho ngày tháng (ví dụ: "dd/mm/yyyy", "mm-dd-yyyy", vv).

Giá trị trả về của hàm formatDate()

 • Hàm trả về một chuỗi biểu diễn ngày tháng theo định dạng được chỉ định.

Cách sử dụng hàm formatDate() trong C/C++

Sử dụng hàm formatDate() để định dạng ngày tháng

Hàm formatDate() thường được sử dụng để chuyển đổi ngày tháng từ dạng số sang dạng chuỗi với các định dạng khác nhau như "dd/mm/yyyy", "mm-dd-yyyy", "yyyy-mm-dd", và nhiều định dạng khác tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng.

Xử lý các trường hợp đặc biệt như định dạng ngày tháng không hợp lệ

Trong quá trình sử dụng hàm formatDate(), cần xử lý các trường hợp đặc biệt như ngày tháng không hợp lệ (ví dụ: tháng 13, ngày 31 trong tháng 2, v.v.). Điều này giúp đảm bảo rằng kết quả định dạng là hợp lệ và chính xác.

Ví dụ về cách sử dụng hàm formatDate()

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

// Hàm kiểm tra năm nhuận
bool isLeapYear(int year) {
  return (year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0);
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm formatDate() để định dạng ngày tháng
char *formatDate(int day, int month, int year) {
  char *formattedDate = (char *)malloc(11 * sizeof(char)); // Đủ để chứa "dd/mm/yyyy\0"
  if (formattedDate == NULL) {
    printf("Không đủ bộ nhớ!\n");
    exit(1);
  }

  // Kiểm tra ngày tháng hợp lệ
  if (day < 1 || month < 1 || month > 12 || year < 1) {
    sprintf(formattedDate, "Ngày tháng không hợp lệ");
  } else if ((day == 31 && (month == 4 || month == 6 || month == 9 || month == 11)) ||
        (day > 29 && month == 2) ||
        (day == 29 && month == 2 && !isLeapYear(year))) {
    sprintf(formattedDate, "Ngày tháng không hợp lệ");
  } else {
    sprintf(formattedDate, "%02d/%02d/%04d", day, month, year);
  }

  return formattedDate;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Ví dụ sử dụng hàm formatDate()
  int day = 31, month = 12, year = 2023;
  char *formattedDate = formatDate(day, month, year);
  printf("Ngày tháng được định dạng: %s\n", formattedDate);
  free(formattedDate);

  return 0;
}

Output (Kết quả):

Ngày tháng được định dạng: 31/12/2023

Lưu ý khi sử dụng hàm formatDate() trong C/C++

Các trường hợp đặc biệt cần chú ý khi định dạng ngày tháng

 • Xử lý ngày tháng không hợp lệ như ngày 31 trong tháng 2, tháng 13, v.v.
 • Kiểm tra năm nhuận để xác định số ngày trong tháng 2.
 • Đảm bảo đầu vào và đầu ra của hàm formatDate() đều hợp lệ để tránh lỗi và không chính xác trong định dạng ngày tháng.

Hạn chế của hàm formatDate()

 • Hàm formatDate() chỉ định dạng ngày tháng từ các giá trị số đầu vào, không thể xử lý các chuỗi ngày tháng không đồng nhất hoặc không hợp lệ.
 • Không thể xử lý các định dạng ngày tháng phức tạp như "Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2023". Đối với các định dạng phức tạp như vậy, cần sử dụng các thư viện định dạng ngày tháng mạnh mẽ hơn như strftime trong C/C++.

Ví dụ về việc sử dụng hàm formatDate() trong C/C++

Sử dụng hàm để định dạng ngày tháng trong một ứng dụng lịch.

#include <stdio.h>

// Function to format date
void formatDate(int day, int month, int year) {
  // Check for valid input
  if (day < 1 || month < 1 || month > 12 || year < 1) {
    printf("Ngay thang nhap vao khong hop le!\n");
    return;
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Check for leap year
  int isLeapYear = ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0));

  // Array to store the number of days in each month
  int daysInMonth[] = {31, 28 + isLeapYear, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};

  // Check for valid day
  if (day > daysInMonth[month - 1]) {
    printf("Ngay nhap vao khong hop le cho thang nay!\n");
    return;
  }

  // Print the formatted date
  printf("Ngay thang da nhap: %02d/%02d/%d\n", day, month, year);
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Example usage
  int day = 31, month = 12, year = 2023;

  // Format the date
  formatDate(day, month, year);

  return 0;
}

Output:

Ngay thang da nhap: 31/12/2023

Đoạn code trên định dạng và in ra ngày tháng đã nhập vào theo định dạng "DD/MM/YYYY". Nó kiểm tra tính hợp lệ của ngày tháng đầu vào và xử lý trường hợp năm nhuận.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm formatDate() trong C/C++, một công cụ để định dạng và in ra ngày tháng theo định dạng mong muốn. Mình đã tìm cú pháp, cách sử dụng, lưu ý cần chú ý khi sử dụng, cũng như thực hành qua ví dụ minh họa.

Việc sử dụng hàm formatDate() giúp đơn giản hóa quá trình xử lý và hiển thị thông tin ngày tháng trong các ứng dụng thời gian thực và lịch. Bằng cách này, ta có thể tạo ra các ứng dụng linh hoạt và dễ sử dụng hơn trong việc làm việc với dữ liệu ngày tháng.

Hy vọng rằng bạn đã có được cái nhìn tổng quan về cách sử dụng và áp dụng hàm formatDate() trong các dự án của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top