CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm getQuarterOfYear() trong C/C++

Hàm getQuarterOfYear() cho phép mình xác định quý của một ngày trong năm dễ dàng và tiện lợi. Trong bài này, mình sẽ đi vào chi tiết về cú pháp, tham số và cách sử dụng hàm getQuarterOfYear() trong C/C++ để hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động và làm thế nào mình có thể áp dụng nó trong các ứng dụng thực tế.

Cú pháp của hàm getQuarterOfYear() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm getQuarterOfYear()

int getQuarterOfYear(int day, int month, int year);

Các tham số đầu vào của hàm getQuarterOfYear()

 • day: Ngày trong tháng (từ 1 đến 31).
 • month: Tháng trong năm (từ 1 đến 12).
 • year: Năm (VD: 2022).

Giá trị trả về của hàm getQuarterOfYear()

 • Hàm trả về số thể hiện quý của ngày được chỉ định. Số quý sẽ là 1, 2, 3 hoặc 4 tương ứng với quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4.

Cách sử dụng hàm getQuarterOfYear() trong C/C++

Sử dụng hàm getQuarterOfYear() để xác định quý của một ngày cụ thể:

int quarter = getQuarterOfYear(day, month, year);

Xử lý các trường hợp đặc biệt như ngày không hợp lệ:

Trong hàm getQuarterOfYear(), bạn có thể thêm các điều kiện kiểm tra để đảm bảo rằng giá trị day, month và year hợp lệ trước khi tính toán quý.

Ví dụ về cách sử dụng hàm getQuarterOfYear()

#include <iostream>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm tính quý của một ngày cụ thể
int getQuarterOfYear(int ngay, int thang, int nam) {
  // Kiểm tra ngày tháng không hợp lệ
  if (thang < 1 || thang > 12 || ngay < 1 || ngay > 31 || nam < 0) {
    std::cout << "Ngày không hợp lệ!" << std::endl;
    return -1;
  }

  // Xác định quý
  int quy = (thang - 1) / 3 + 1;
  return quy;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Ví dụ sử dụng
  int ngay = 15, thang = 4, nam = 2022;
  int quy = getQuarterOfYear(ngay, thang, nam);
  if (quy != -1) {
    std::cout << "Quý của năm: " << quy << std::endl;
  }
  return 0;
}

Kết quả:

Quý của năm: 2

Ở ví dụ này, mình xác định quý của ngày 15/4/2022, và kết quả là quý 2.

Lưu ý khi sử dụng hàm getQuarterOfYear() trong C/C++

Các trường hợp đặc biệt cần chú ý khi xác định quý của một ngày:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của ngày và tháng: Trước khi tính toán, cần kiểm tra xem ngày và tháng có nằm trong phạm vi hợp lệ không (từ 1 đến 12 cho tháng và từ 1 đến 31 cho ngày). Nếu ngày hoặc tháng không hợp lệ, cần xử lý và thông báo rằng ngày không hợp lệ.
 • Xử lý các trường hợp đặc biệt: Cần xem xét các trường hợp đặc biệt như năm âm, những ngày không tồn tại trong tháng như 31/4, 30/2, v.v. để đảm bảo tính toán đúng đắn.

Hạn chế của hàm getQuarterOfYear()

 • Không xử lý các trường hợp liên quan đến ngày không tồn tại trong tháng (ví dụ: 31/4).
 • Không xử lý các trường hợp đặc biệt như năm âm.
 • Chỉ xác định quý dựa trên thông tin ngày và tháng, không xem xét năm.

Ví dụ về sử dụng hàm getQuarterOfYear() trong C/C++

Sử dụng hàm để xác định quý của một ngày trong ứng dụng quản lý thông tin cá nhân.

#include <iostream>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm xác định quý của một ngày
int getQuarterOfYear(int day, int month, int year) {
  int quarter;

  switch (month) {
    case 1:
    case 2:
    case 3:
      quarter = 1;
      break;
    case 4:
    case 5:
    case 6:
      quarter = 2;
      break;
    case 7:
    case 8:
    case 9:
      quarter = 3;
      break;
    case 10:
    case 11:
    case 12:
      quarter = 4;
      break;
    default:
      quarter = -1; // Giá trị không hợp lệ
      break;
  }

  return quarter;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Nhập ngày từ người dùng
  int day, month, year;
  std::cout << "Nhập ngày (dd mm yyyy): ";
  std::cin >> day >> month >> year;

  // Xác định quý của ngày đó
  int quarter = getQuarterOfYear(day, month, year);

  // Hiển thị kết quả
  if (quarter != -1) {
    std::cout << "Ngày " << day << "/" << month << "/" << year << " thuộc vào quý " << quarter << std::endl;
  } else {
    std::cout << "Ngày không hợp lệ!" << std::endl;
  }

  return 0;
}

Kết quả

Screenshot 202024 04 22 20220947 pngScreenshot 202024 04 22 20221458 png

Trong ví dụ này:

 • Hàm getQuarterOfYear() xác định quý của một ngày dựa trên tháng của ngày đó.
 • Trong main(), người dùng được yêu cầu nhập ngày, tháng và năm.
 • Sau đó, hàm getQuarterOfYear() được gọi để xác định quý của ngày được nhập.
 • Kết quả sau đó được hiển thị ra màn hình.

Đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm getQuarterOfYear() để xác định quý của một ngày trong một ứng dụng đơn giản.

Kết bài

Trong bài viết này,mình mình đã tìm hiểu về hàm getQuarterOfYear() trong C/C++, từ cú pháp và tham số của hàm đến cách sử dụng và ví dụ minh họa. Hàm này giúp xác định quý của một ngày cụ thể, cung cấp khả năng linh hoạt trong việc làm việc với thời gian trong các ứng dụng lập trình. Qua các ví dụ thực tế, mình thấy rõ tính ứng dụng của hàm này trong việc quản lý thông tin cá nhân và các vấn đề thời gian thực.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top