CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm getDayOfWeek() trong C/C++

Trong C/C++, mình có thể sử dụng hàm getDayOfWeek() để thực hiện công việc này một cách dễ dàng. Hàm này có khả năng trả về ngày trong tuần (ví dụ: thứ Hai, thứ Ba, ...) từ một ngày cụ thể được chỉ định.

Trong bài này, freetuts.net sẽ giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng và triển khai hàm getDayOfWeek() trong C/C++.

Hàm getDayOfWeek() trong C/C++

Cú pháp của hàm getDayOfWeek() trong C/C++

int getDayOfWeek(int year, int month, int day);

Tham số của hàm getDayOfWeek()

 • year: Năm của ngày được xác định.
 • month: Tháng của ngày được xác định.
 • day: Ngày trong tháng của ngày được xác định.

Giá trị trả về của hàm getDayOfWeek()

Hàm này trả về một số nguyên đại diện cho ngày trong tuần, trong đó:

 • 0: Chủ nhật
 • 1: Thứ Hai
 • 2: Thứ Ba
 • ...
 • 6: Thứ Bảy

Cách sử dụng hàm getDayOfWeek() trong C/C++

Lấy ngày trong tuần từ một ngày cụ thể

#include <iostream>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int getDayOfWeek(int year, int month, int day) {
  // Tính toán ngày trong tuần bằng công thức Zeller's Congruence
  if (month < 3) {
    month += 12;
    year--;
  }
  int h = (day + (13 * (month + 1)) / 5 + year + year / 4 - year / 100 + year / 400) % 7;
  return h;
}

std::string dayOfWeekName(int dayOfWeek) {
  std::string days[] = {"Chu Nhat", "Thu Hai", "Thu Ba", "Thu Tu", "Thu Nam", "Thu Sau", "Thu Bay"};
  return days[dayOfWeek];
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int year = 2024, month = 4, day = 15;
  int dayOfWeek = getDayOfWeek(year, month, day);
  std::string dayName = dayOfWeekName(dayOfWeek);
  std::cout << "Ngay " << day << "/" << month << "/" << year << " la " << dayName << std::endl;
  return 0;
}

Output:

Ngay 15/4/2024 la Thu Ba

Xử lý các trường hợp đặc biệt như ngày không hợp lệ

Trong ví dụ trên, để đơn giản hóa, mình không xử lý các trường hợp ngày không hợp lệ, nhưng trong ứng dụng thực tế, bạn có thể thêm các kiểm tra để đảm bảo ngày tháng nhập vào là hợp lệ.

Lưu ý khi sử dụng hàm getDayOfWeek() trong C/C++

Các trường hợp đặc biệt cần chú ý

 • Năm nhuận: Cần xử lý đúng cách để tính toán ngày trong tuần cho năm nhuận và không nhuận.
 • Giá trị đầu vào không hợp lệ: Kiểm tra các giá trị đầu vào như tháng và ngày để đảm bảo chúng nằm trong khoảng hợp lệ.
 • Cách tính ngày trong tuần: Sử dụng các phương pháp tính toán chính xác, như công thức Zeller's Congruence, để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

Hạn chế của hàm getDayOfWeek()

 • Không xử lý thời gian: Hàm này chỉ trả về ngày trong tuần dựa trên ngày, tháng và năm đã cho, không xử lý thông tin về thời gian, ví dụ như múi giờ hay thời gian hè.

So sánh với các phương pháp khác trong C/C++

So sánh với cách tính toán ngày trong tuần thủ công

Ưu điểm của hàm getDayOfWeek():

 • Đơn giản và tiện lợi: Hàm cung cấp một cách dễ dàng để lấy ngày trong tuần từ một ngày cụ thể mà không cần phải thực hiện các tính toán phức tạp thủ công.
 • Chính xác: Nếu được triển khai đúng cách, hàm có thể cung cấp kết quả chính xác và nhất quán.

Nhược điểm của hàm getDayOfWeek():

 • Giới hạn: Hàm có thể không xử lý đúng trong các trường hợp đặc biệt như năm nhuận hoặc khi thêm các yếu tố thời gian khác như múi giờ.
 • Phụ thuộc vào ngôn ngữ và thư viện: Cách tính toán có thể thay đổi giữa các ngôn ngữ và các thư viện, làm cho kết quả không nhất quán khi sử dụng trên nhiều hệ thống.

So sánh với các thư viện và công cụ có sẵn

Ưu điểm của hàm getDayOfWeek():

 • Dễ sử dụng: Hàm có thể được sử dụng trực tiếp trong mã nguồn mà không cần phải tải thêm bất kỳ thư viện nào.
 • Tính di động: Không cần phụ thuộc vào bất kỳ thư viện hoặc công cụ bên ngoài nào, hàm có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng và môi trường khác nhau.

Nhược điểm của hàm getDayOfWeek():

 • Hiệu suất: Có thể không hiệu quả về mặt hiệu suất so với các thư viện hoặc công cụ cung cấp các tính năng mạnh mẽ hơn liên quan đến thời gian và lịch.

Ví dụ về việc sử dụng hàm getDayOfWeek() trong C/C++

Lấy ngày trong tuần từ một ngày cụ thể

#include <iostream>
#include <ctime>

int getDayOfWeek(int year, int month, int day) {
  struct tm timeStruct = {0};
  timeStruct.tm_year = year - 1900;
  timeStruct.tm_mon = month - 1;
  timeStruct.tm_mday = day;
  mktime(&timeStruct);
  return timeStruct.tm_wday;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int year = 2024, month = 4, day = 15;
  int dayOfWeek = getDayOfWeek(year, month, day);
  std::cout << "Ngay " << day << "/" << month << "/" << year << " la thu " << dayOfWeek << std::endl;
  return 0;
}

Output:

Ngay 15/4/2024 la thu 1

Sử dụng hàm để xác định ngày trong tuần trong các ứng dụng lịch

#include <iostream>
#include <ctime>

std::string getDayOfWeekName(int dayOfWeek) {
  std::string days[] = {"Chu Nhat", "Thu Hai", "Thu Ba", "Thu Tu", "Thu Nam", "Thu Sau", "Thu Bay"};
  return days[dayOfWeek];
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int year = 2024, month = 4, day = 15;
  int dayOfWeek = getDayOfWeek(year, month, day);
  std::string dayOfWeekName = getDayOfWeekName(dayOfWeek);
  std::cout << "Ngay " << day << "/" << month << "/" << year << " la " << dayOfWeekName << std::endl;
  return 0;
}

Output:

Ngay 15/4/2024 la Thu Hai

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm getDayOfWeek() trong C/C++, một công cụ để xác định ngày trong tuần từ một ngày cụ thể. Mình đã tìm hiểu cú pháp của hàm, cách sử dụng và các ví dụ minh họa cụ thể.

Việc sử dụng hàm getDayOfWeek() có thể giúp mình dễ dàng xác định ngày trong tuần từ một ngày cụ thể, đồng thời có thể tích hợp vào các ứng dụng lịch để hiển thị thông tin ngày trong tuần một cách dễ dàng và chính xác.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về hàm getDayOfWeek() và cách sử dụng nó trong các ứng dụng của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top