CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm atof() trong C/C++

Trong C/C++, một trong những loại dữ liệu phổ biến mà mình thường gặp là chuỗi ký tự. Để chuyển đổi một chuỗi ký tự thành một số thực, mình thường sử dụng hàm atof(). Hàm này cho phép mình chuyển đổi chuỗi ký tự biểu diễn cho một số thực sang kiểu dữ liệu float hoặc double.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm atof() trong ngôn ngữ lập trình C/C++, cú pháp và cách sử dụng của nó, cũng như cách xử lý các trường hợp lỗi phổ biến khi sử dụng hàm này. Mình cũng sẽ so sánh hàm atof() với các hàm tương tự khác và cung cấp các ví dụ minh họa và bài tập thực hành để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này trong thực tế.

Cú pháp và cách sử dụng hàm atof() trong C/C++

Cú pháp của hàm atof()

 • Cú pháp của hàm atof() như sau:
double atof(const char *str);

Trong đó:

 • str: Chuỗi ký tự cần chuyển đổi thành số thực.

Cách sử dụng hàm atof() để chuyển đổi chuỗi thành số thực

 • Hàm atof() chuyển đổi chuỗi ký tự biểu diễn một số thực thành kiểu dữ liệu double.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  char str[] = "3.14";
  double num = atof(str);
  printf("Chuỗi \"%s\" chuyển đổi thành số thực: %f\n", str, num);
  return 0;
}

Kết quả:

Chuỗi "3.14" chuyển đổi thành số thực: 3.140000

Điều chỉnh cách sử dụng hàm atof() với các kiểu dữ liệu khác nhau

 • Hàm atof() trả về giá trị kiểu double, nhưng có thể ép kiểu sang kiểu dữ liệu khác nếu cần.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  char str[] = "3.14";
  float f_num = (float)atof(str); // Ép kiểu sang float
  printf("Chuỗi \"%s\" chuyển đổi thành số thực kiểu float: %f\n", str, f_num);
  return 0;
}

Kết quả:

Chuỗi "3.14" chuyển đổi thành số thực kiểu float: 3.140000

Xử lý trường hợp lỗi hàm atof() trong C/C++

Xử lý trường hợp chuỗi đầu vào không hợp lệ

 • Hàm atof() không thực hiện xử lý đặc biệt khi chuỗi đầu vào không hợp lệ.
 • Nếu chuỗi không có định dạng số thực, hàm này sẽ trả về giá trị 0.0.

Xử lý trường hợp tràn số

 • Hàm atof() không cung cấp cơ chế tự động xử lý tràn số.
 • Khi giá trị của chuỗi quá lớn và vượt qua phạm vi biểu diễn của kiểu double, kết quả trả về sẽ không chính xác.
 • Việc xử lý tràn số phụ thuộc vào việc kiểm tra giá trị của chuỗi trước khi chuyển đổi.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits.h>

int main() {
  char str_overflow[] = "1.7976931348623159e+308"; // Số lớn nhất có thể biểu diễn bằng kiểu double
  char str_valid[] = "3.14";
   // bài viết được đăng tại freetuts.net

  double num_overflow = atof(str_overflow);
  double num_valid = atof(str_valid);

  printf("Chuỗi \"%s\" chuyển đổi thành số thực: %f\n", str_overflow, num_overflow);
  printf("Chuỗi \"%s\" chuyển đổi thành số thực: %f\n", str_valid, num_valid);

  return 0;
}

Kết quả:

Chuỗi "1.7976931348623159e+308" chuyển đổi thành số thực: inf
Chuỗi "3.14" chuyển đổi thành số thực: 3.140000

Trong ví dụ trên, khi chuỗi đầu vào vượt qua giới hạn của kiểu double, kết quả trả về là "inf" (vô cùng).

So sánh với các hàm tương tự trong C/C++

So sánh với hàm strtod()

 • Hàm atof() và hàm strtod() đều được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành số thực trong C/C++.
 • Tuy nhiên, hàm strtod() cung cấp khả năng xử lý trường hợp lỗi chi tiết hơn và linh hoạt hơn so với hàm atof().
 • Hàm strtod() cho phép xác định được vị trí của ký tự kết thúc trong chuỗi chuyển đổi, giúp kiểm tra xem việc chuyển đổi có thành công hay không.

So sánh với hàm stringstream

Hàm atof() và lớp stringstream trong thư viện <sstream> đều được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành số thực.

 • Sự khác biệt chính là stringstream cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt hơn trong việc xử lý dữ liệu chuỗi, cho phép thực hiện các thao tác định dạng và xử lý lỗi chi tiết hơn.
 • stringstream cũng cung cấp các phương thức phù hợp để đọc và ghi dữ liệu từ chuỗi, tạo ra một cách tiếp cận tổng thể và mạnh mẽ hơn trong xử lý dữ liệu chuỗi.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <sstream>

int main() {
  // So sánh hàm atof() và hàm strtod()
  const char* str = "3.14";

  double num_atof = atof(str);
  double num_strtod = strtod(str, nullptr);

  std::cout << "Giá trị của chuỗi \"" << str << "\" khi sử dụng atof(): " << num_atof << std::endl;
  std::cout << "Giá trị của chuỗi \"" << str << "\" khi sử dụng strtod(): " << num_strtod << std::endl;

  // So sánh hàm atof() và lớp stringstream
  std::string str_value = "3.14";
  // bài viết được đăng tại freetuts.net

  double num_atof_str = atof(str_value.c_str());

  std::stringstream ss(str_value);
  double num_ss;
  ss >> num_ss;

  std::cout << "Giá trị của chuỗi \"" << str_value << "\" khi sử dụng atof(): " << num_atof_str << std::endl;
  std::cout << "Giá trị của chuỗi \"" << str_value << "\" khi sử dụng stringstream: " << num_ss << std::endl;

  return 0;
}

Kết quả:

Giá trị của chuỗi "3.14" khi sử dụng atof(): 3.14
Giá trị của chuỗi "3.14" khi sử dụng strtod(): 3.14
Giá trị của chuỗi "3.14" khi sử dụng atof(): 3.14
Giá trị của chuỗi "3.14" khi sử dụng stringstream: 3.14

Trong ví dụ trên, cả hai phương pháp đều cho kết quả chính xác. Tuy nhiên, stringstream cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt hơn cho việc xử lý chuỗi.

Ví dụ minh họa hàm atof() trong C/C++

Ví dụ về cách sử dụng hàm atof() trong các tình huống khác nhau

 • Chuyển đổi chuỗi số thực thành số thực:
#include <iostream>
#include <cstdlib>
// bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  const char* str = "3.14";
  double num = atof(str);
  std::cout << "Giá trị của chuỗi \"" << str << "\" sau khi chuyển đổi là: " << num << std::endl;
  return 0;
}

Kết quả:

Giá trị của chuỗi "3.14" sau khi chuyển đổi là: 3.14

Xử lý chuỗi không hợp lệ

#include <iostream>
#include <cstdlib>
// bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  const char* str = "abc"; // Chuỗi không phải số thực
  double num = atof(str);
  std::cout << "Giá trị của chuỗi \"" << str << "\" sau khi chuyển đổi là: " << num << std::endl;
  return 0;
}

Kết quả:

Giá trị của chuỗi "abc" sau khi chuyển đổi là: 0

Bài tập thực hành

Viết các đoạn mã sử dụng hàm atof() để chuyển đổi chuỗi thành số thực

Viết một chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi số thực từ bàn phím và sau đó chuyển đổi chuỗi đó thành số thực. In ra kết quả số thực đã chuyển đổi.

#include <iostream>
#include <cstdlib>

int main() {
  std::cout << "Nhập vào một chuỗi số thực: ";
  std::string str;
  std::cin >> str;
  // bài viết được đăng tại freetuts.net

  double num = atof(str.c_str());
  std::cout << "Số thực sau khi chuyển đổi: " << num << std::endl;

  return 0;
}

Kết quả (ví dụ):

Nhập vào một chuỗi số thực: 6.25
Số thực sau khi chuyển đổi: 6.25

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm atof() trong ngôn ngữ lập trình C/C++. Mình đã đi qua cú pháp của hàm, cách sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành số thực, cũng như xử lý các trường hợp lỗi như chuỗi không hợp lệ hoặc tràn số.

Thông qua các ví dụ minh họa và bài tập thực hành, hy vọng bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách sử dụng hàm atof() một cách hiệu quả trong các ứng dụng thực tế. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu thêm về các tính năng và hàm hữu ích khác trong lập trình C/C++.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top