CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm isalnum() trong C/C++

Hàm isalnum() là một trong những hàm quan trọng được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là chữ cái hoặc số hay không. Đây là một công cụ mạnh mẽ trong việc xử lý và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu người dùng nhập vào.

Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu chi tiết về hàm isalnum(), bao gồm cú pháp, cách sử dụng và các ví dụ minh họa. Ta cũng sẽ xem xét các trường hợp sử dụng phổ biến cũng như so sánh với các hàm tương tự khác. Bằng cách hiểu rõ về hàm này, bạn sẽ có thêm một công cụ hữu ích để xử lý chuỗi trong lập trình C/C++. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về hàm isalnum() và cách nó hoạt động trong các ứng dụng thực tế.

Tại sao hàm isalnum() quan trọng trong lập trình?

Hàm isalnum() trong lập trình quan trọng vì nó cho phép kiểm tra tính hợp lệ của các ký tự trong một chuỗi. Dưới đây là một số lý do chính về tại sao hàm này quan trọng:

 • Kiểm tra ký tự trong chuỗi: Hàm isalnum() cho phép kiểm tra mỗi ký tự trong chuỗi để xác định xem nó có phải là một chữ cái hoặc một chữ số không. Điều này rất hữu ích khi bạn cần xác định tính hợp lệ của các ký tự trong dữ liệu người dùng nhập vào hoặc trong các tác vụ xử lý chuỗi.

 • Phân tích cú pháp: Trong một số trường hợp, như việc phân tích cú pháp của các biểu thức hoặc lời gọi hàm, việc kiểm tra xem các ký tự trong chuỗi có là các chữ cái hoặc chữ số không thể quyết định xem chuỗi đó có hợp lệ hay không.

 • Xử lý chuỗi dữ liệu đầu vào: Trong các ứng dụng như xử lý dữ liệu nhập từ người dùng, kiểm tra tính hợp lệ của các ký tự giúp ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật như các cuộc tấn công dựa trên chuỗi (ví dụ: SQL injection) và đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý đúng cách.

 • Tạo mã điều khiển: Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng isalnum() để xác định xem một ký tự có phải là một phần của mã điều khiển hoặc một phần của tên biến, hằng số, hoặc hàm không.

Tóm lại, hàm isalnum() là một công cụ hữu ích để kiểm tra và xử lý các ký tự trong chuỗi, giúp tăng tính đáng tin cậy và an toàn của ứng dụng lập trình.

Cú pháp và cách sử dụng hàm isalnum() trong C/C++

Hàm isalnum() là một hàm thư viện có sẵn trong thư viện cctype, và được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là chữ cái hoặc số hay không. Tên của hàm isalnum() phản ánh chức năng của nó: "is alphanumeric" (là chữ cái hoặc số). Hàm này trả về một giá trị boolean: true nếu ký tự là chữ cái hoặc số, và false nếu không.

Cú pháp của hàm isalnum()

#include <cctype>

int isalnum(int c);

Trong đó:

 • c là một giá trị ký tự mà bạn muốn kiểm tra.

Hàm này trả về một giá trị nguyên:

 • Trả về 0 nếu ký tự không phải là chữ cái hoặc số.
 • Trả về một giá trị khác 0 (thường là 1) nếu ký tự là chữ cái hoặc số.

Cách sử dụng hàm isalnum() để kiểm tra ký tự

#include <iostream>
#include <cctype>

int main() {
  char ch = 'f';
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net

  if (isalnum(ch)) {
    std::cout << "Chu cai hoac so" << std::endl;
  } else {
    std::cout << "Khong phai chu cai hoac so" << std::endl;
  }
  
  return 0;
}

Kết quả:

Chu cai hoac so

Điều chỉnh cách sử dụng hàm isalnum() với các kiểu dữ liệu khác nhau

 • Với ký tự (char):
char ch = '1';
if (isalnum(ch)) {
  // ...
}
 • Với ký tự tham số là số nguyên:
int num = 5;
if (isalnum(num)) {
  // ...
}
 • Với mảng ký tự:
char str[] = "Hello123";
for (int i = 0; str[i] != '\0'; ++i) {
  if (isalnum(str[i])) {
    // Bài viết được đăng tại freetuts.net
  }
}
 • Với dữ liệu từ std::string:
#include <string>

std::string s = "Freetuts.net234";
for (char c : s) {
  if (isalnum(c)) {
    // ...
  }
}

Điều chỉnh cách sử dụng hàm isalnum() cho phù hợp với kiểu dữ liệu đầu vào sẽ giúp bạn kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu một cách hiệu quả và linh hoạt.

So sánh với các hàm tương tự trong C/C++

So sánh với hàm isalpha()

 • Hàm isalpha() được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là một chữ cái hay không.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <cctype>

int main() {
  char ch1 = 'a';
  char ch2 = '3';
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net

  std::cout << "isalpha('a'): " << std::boolalpha << isalpha(ch1) << std::endl; // true
  std::cout << "isalpha('3'): " << std::boolalpha << isalpha(ch2) << std::endl; // false

  return 0;
}

Kết quả:

isalpha('a'): 1
isalpha('3'): 0

So sánh với hàm isdigit()

 • Hàm isdigit() được sử dụng để kiểm tra xem một ký tự có phải là một chữ số hay không.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <cctype>

int main() {
  char ch1 = 'a';
  char ch2 = '3';
   // Bài viết được đăng tại freetuts.net

  std::cout << "isdigit('a'): " << std::boolalpha << isdigit(ch1) << std::endl; // false
  std::cout << "isdigit('3'): " << std::boolalpha << isdigit(ch2) << std::endl; // true

  return 0;
}

Kết quả:

isdigit('a'): 0
isdigit('3'): 1

Ví dụ minh họa hàm isalnum() trong C/C++

Ví dụ về cách sử dụng hàm isalnum() trong các tình huống khác nhau:

 • Sử dụng hàm isalnum() để kiểm tra xem một ký tự là chữ cái hoặc số:
#include <iostream>
#include <cctype>

int main() {
  char ch1 = 'a';
  char ch2 = '3';
  char ch3 = '*';
   // Bài viết được đăng tại freetuts.net

  std::cout << "Chu cai hoac so: " << std::endl;
  std::cout << std::boolalpha << isalnum(ch1) << std::endl; // true
  std::cout << std::boolalpha << isalnum(ch2) << std::endl; // true
  std::cout << std::boolalpha << isalnum(ch3) << std::endl; // false

  return 0;
}

Kết quả:

Chu cai hoac so: 
1
1
0

 • Sử dụng hàm isalnum() để kiểm tra tính hợp lệ của các ký tự trong chuỗi:
#include <iostream>
#include <cctype>

int main() {
  std::string str = "Freetuts.net123$";
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net

  for (char ch : str) {
    if (isalnum(ch)) {
      std::cout << ch << " la chu cai hoac so." << std::endl;
    } else {
      std::cout << ch << " khong phai chu cai hoac so." << std::endl;
    }
  }

  return 0;
}

Kết quả:

Screenshot 202024 04 10 20115238 png

Bài tập thực hành

Viết các đoạn mã sử dụng hàm isalnum() để kiểm tra tính hợp lệ của các ký tự trong chuỗi:

#include <iostream>
#include <cctype>

bool isValid(std::string str) {
  for (char ch : str) {
    if (!isalnum(ch)) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}
// Bài viết được đăng tại freetuts.net

int main() {
  std::string str1 = "freetuts.net123";
  std::string str2 = "";
  
  std::cout << "Chuoi 1: " << (isValid(str1) ? "Hop le" : "Khong hop le") << std::endl;
  std::cout << "Chuoi 2: " << (isValid(str2) ? "Hop le" : "Khong hop le") << std::endl;

  return 0;
}

Kết quả:

Chuoi 1: Khong hop le
Chuoi 2: Hop le

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm isalnum() trong ngôn ngữ lập trình C/C++. Tính năng của hàm này là kiểm tra tính hợp lệ của các ký tự trong chuỗi, xác định xem chúng có phải là chữ cái hoặc chữ số không. Điều này rất hữu ích trong nhiều tình huống lập trình, từ kiểm tra dữ liệu đầu vào người dùng đến phân tích cú pháp và xử lý chuỗi.

Nhờ khả năng của hàm isalnum(), mình có thể tạo ra các ứng dụng lập trình an toàn và đáng tin cậy hơn, ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả. Việc hiểu và sử dụng đúng cú pháp và tính năng của hàm này sẽ giúp bạn trở thành một lập trình viên tốt hơn.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan và hiểu biết sâu hơn về hàm isalnum() và cách sử dụng nó trong lập trình C/C++. Hãy áp dụng kiến thức này vào công việc của mình và tiếp tục khám phá thêm về các chủ đề khác trong lập trình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top