CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm memmove() trong C/C++

Hàm memmove() là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng để sao chép dữ liệu từ một vị trí đến vị trí khác trong bộ nhớ. Trong phần này, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về hàm memmove(), bao gồm cú pháp, tham số, cách hoạt động, và các ứng dụng thực tế của nó. Ta cũng sẽ xem xét các hạn chế và lưu ý khi sử dụng hàm này, cùng với ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách sử dụng memmove() trong lập trình C/C++.

Hàm memmove() trong C/C++

Hàm memmove() trong C/C++ được sử dụng để sao chép một phần của bộ nhớ từ một vị trí đến một vị trí khác, có thể xử lý các tình huống mà các vùng nhớ nguồn và đích chồng lên nhau.

Cú pháp

#include <cstring>

void *memmove(void *destination, const void *source, size_t num);

Tham số

 • destination: Con trỏ tới vị trí mục tiêu của dữ liệu sao chép.
 • source: Con trỏ tới vị trí nguồn của dữ liệu sao chép.
 • num: Số lượng byte cần sao chép.

Mô tả hoạt động

Hàm memmove() sao chép num byte từ vị trí được chỉ định bởi source đến vị trí được chỉ định bởi destination, với khả năng xử lý các trường hợp mà các vùng nhớ nguồn và đích chồng lên nhau mà không gây ra lỗi.

Sự khác biệt giữa memmove() và memcpy()

 • memmove(): Có thể xử lý các tình huống khi các vùng nhớ nguồn và đích chồng lên nhau mà không gây ra lỗi. Tuy nhiên, hiệu suất của nó có thể không hiệu quả như memcpy() trong trường hợp không cần xử lý các tình huống chồng lên nhau.
 • memcpy(): Nhanh hơn memmove() trong các trường hợp không cần xử lý các tình huống chồng lên nhau. Tuy nhiên, nếu các vùng nhớ nguồn và đích chồng lên nhau, memcpy() có thể gây ra lỗi.

Các sử dụng của hàm memmove() trong C/C++

Sao chép mảng hoặc vùng nhớ mà có thể chồng lên nhau

 • Hàm memmove() được sử dụng khi cần sao chép dữ liệu từ một vùng nhớ đến một vùng nhớ khác, nhưng các vùng nhớ này có thể chồng lên nhau mà không gây ra lỗi.
#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  char str[] = "freetuts.net!";
  
  // Di chuyển phần '.net!' sang phía trước 7 ký tự
  memmove(str + 7, str + 12, 7);
  
  printf("Chuỗi sau khi di chuyển: %s\n", str);
  
  return 0;
}

Output:

Chuỗi sau khi di chuyển: freetut!

Xử lý trường hợp khi các vùng nhớ nguồn và đích giao nhau

 • Hàm memmove() cung cấp khả năng xử lý các trường hợp khi các vùng nhớ nguồn và đích giao nhau mà không gây ra lỗi hoặc dữ liệu bị xáo trộn.
#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  char str[] = "freetuts.net!";
  
  // Sao chép phần đầu của chuỗi vào phần cuối của chính nó
  memmove(str + 6, str, 7);
  
  printf("Chuỗi sau khi sao chép: %s\n", str);
  
  return 0;
}

Output:

Chuỗi sau khi sao chép: freetufreetut

Một số ứng dụng khác của hàm memmove()

 • Sao chép dữ liệu giữa các cấu trúc dữ liệu không cố định.
 • Xử lý các trường hợp đặc biệt khi làm việc với dữ liệu đa chiều, như mảng hai chiều.
 • Thực hiện các thao tác đặc biệt như xoay vòng các phần tử trong một mảng hoặc chuỗi ký tự.
#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  char str1[] = "Chào bạn đến với ";
  char str2[] = "freetuts.net";
  
  // Sao chép chuỗi str2 vào sau chuỗi str1
  memmove(str1 + 25, str2, strlen(str2));
  
  printf("Chuỗi sau khi sao chép: %s\n", str1);
  
  return 0;
}

Output:

Chuỗi sau khi sao chép: Chào bạn đến với freetuts.net

Hàm memmove() cung cấp một cách linh hoạt và an toàn để sao chép dữ liệu trong các tình huống phức tạp, và được sử dụng rộng rãi trong C/C++ để xử lý các tình huống đặc biệt và đảm bảo tính đúng đắn của chương trình.

Lưu ý khi sử dụng hàm memmove() trong C/C++

Điều kiện và quy ước đặc biệt

 • Trước khi sử dụng hàm memmove(), cần phải đảm bảo rằng các vùng nhớ nguồn và đích không chỉ trỏ tới cùng một vùng nhớ, trừ khi chắc chắn rằng việc sao chép này sẽ không gây ra lỗi.
 • Quy ước đặc biệt này đảm bảo tính đúng đắn và an toàn của việc sao chép dữ liệu.

Hiệu suất và cách tối ưu hóa khi sử dụng hàm memmove()

 • Hiệu suất của hàm memmove() có thể không hiệu quả trong một số trường hợp so với hàm memcpy(), đặc biệt là khi không có sự chồng lấn giữa các vùng nhớ nguồn và đích.
 • Để tối ưu hiệu suất, cần xác định rõ các tình huống cụ thể cần sử dụng memmove()memcpy() để đảm bảo rằng việc sao chép được thực hiện một cách hiệu quả nhất.
 • Nếu không cần xử lý các trường hợp khi các vùng nhớ nguồn và đích giao nhau, nên sử dụng memcpy() thay vì memmove() để tăng hiệu suất.

Việc hiểu rõ các điều kiện đặc biệt và hiệu suất của hàm memmove() sẽ giúp tối ưu hóa quá trình sao chép dữ liệu trong ứng dụng của bạn.

Kết bài

Trên đây là một số ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm memmove() trong C/C++. Mình đã thấy cách sao chép mảng hoặc vùng nhớ mà có thể chồng lên nhau, xử lý các trường hợp khi các vùng nhớ nguồn và đích giao nhau, cùng với một số ví dụ minh họa khác.

Hàm memmove() cung cấp một công cụ mạnh mẽ để thao tác với dữ liệu trong các tình huống phức tạp, đặc biệt là khi cần xử lý các trường hợp đặc biệt và đảm bảo tính đúng đắn của chương trình.

Hy vọng rằng những thông tin và ví dụ trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm memmove() và cách sử dụng nó trong lập trình C/C++.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top