CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strcpy() trong C/C++

Để làm việc với chuỗi ký tự một cách dễ dàng và hiệu quả, ngôn ngữ này cung cấp một loạt các hàm thư viện để thực hiện các thao tác trên chuỗi, trong đó có hàm strcpy(). Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về hàm strcpy(), bao gồm cú pháp, tham số, cách hoạt động, và các ứng dụng thực tế của nó. Ta cũng sẽ xem xét các hạn chế và lưu ý khi sử dụng hàm này, cùng với ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách sử dụng strcpy() trong lập trình C/C++.

Hàm strcpy() trong C/C++

Hàm strcpy() trong C/C++ được sử dụng để sao chép nội dung của một chuỗi ký tự nguồn vào một chuỗi ký tự đích.

Cú pháp

#include <cstring>

char* strcpy(char* destination, const char* source);

Tham số

 • destination: Con trỏ tới chuỗi ký tự đích, nơi dữ liệu từ chuỗi nguồn sẽ được sao chép đến.
 • source: Con trỏ tới chuỗi ký tự nguồn, dữ liệu sẽ được sao chép từ đây.

Mô tả hoạt động

Hàm strcpy() sao chép các ký tự từ chuỗi nguồn tới chuỗi đích cho đến khi gặp ký tự null kết thúc chuỗi ('\0'). Sau đó, ký tự null cũng được sao chép vào chuỗi đích để kết thúc chuỗi.

Các hạn chế và lưu ý khi sử dụng hàm strcpy()

 • Hàm strcpy() không kiểm tra kích thước của vùng nhớ đích, nên có thể gây ra lỗi tràn bộ nhớ nếu vùng nhớ đích không đủ lớn để chứa chuỗi nguồn.
 • Chuỗi nguồn và chuỗi đích không được trỏ tới cùng một vùng nhớ, nếu không sẽ xảy ra lỗi không xác định.

Cách sử dụng hàm strcpy() trong C/C++

Sao chép chuỗi ký tự

 • Hàm strcpy() được sử dụng chủ yếu để sao chép chuỗi ký tự từ chuỗi nguồn sang chuỗi đích.

Xử lý với mảng ký tự và chuỗi ký tự

 • Hàm strcpy() cũng có thể được sử dụng để thực hiện các thao tác xử lý với mảng ký tự và chuỗi ký tự, như ghép nối chuỗi, cắt chuỗi, hoặc tạo ra các biến tham số chuỗi.

Ví dụ về việc sử dụng hàm strcpy()

Sao chép chuỗi ký tự

#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  char source[] = "freetuts.net!";
  char destination[20];
  
  strcpy(destination, source);
  
  printf("Chuỗi sau khi sao chép: %s\n", destination);
  
  return 0;
}

Output:

Chuỗi sau khi sao chép: freetuts.net!

Xử lý với mảng ký tự và chuỗi ký tự

#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  char name[20] = "freetut";
  char surname[20] = ".net";
  char fullname[40];
  
  strcpy(fullname, name);
  strcat(fullname, " ");
  strcat(fullname, surname);
  
  printf("Họ và tên đầy đủ: %s\n", fullname);
  
  return 0;
}

Output:

Họ và tên đầy đủ: freetut .net

Tạo ra các biến tham số chuỗi

#include <stdio.h>
#include <cstring>

void printMessage(const char* message) {
  char temp[50];
  strcpy(temp, "Your message is: ");
  strcat(temp, message);
  printf("%s\n", temp);
}

int main() {
  char text[] = "Chào mừng bạn đến tự hoc lập trình tại freetuts.net!";
  printMessage(text);
  
  return 0;
}

Output:

Your message is: Chào mừng bạn đến tự hoc lập trình tại freetuts.net!

Trong các ví dụ trên, hàm strcpy() được sử dụng để sao chép chuỗi từ một biến sang biến khác và thực hiện các thao tác xử lý khác với mảng ký tự và chuỗi ký tự.

Các lưu ý khi sử dụng hàm strcpy() trong C/C++

Hạn chế của hàm strcpy()

 • Không kiểm tra kích thước: Hàm strcpy() không kiểm tra kích thước của chuỗi đích, nên có thể dẫn đến tràn bộ nhớ (buffer overflow) nếu không đảm bảo rằng chuỗi đích có đủ không gian để chứa toàn bộ nội dung của chuỗi nguồn.

Lưu ý về kích thước của mảng và dữ liệu đầu vào

 • Đảm bảo kích thước đủ lớn: Trước khi sử dụng hàm strcpy(), cần đảm bảo rằng mảng đích có đủ kích thước để chứa toàn bộ chuỗi nguồn cùng với ký tự kết thúc chuỗi ('\0'). Nếu không, có thể xảy ra tràn bộ nhớ.
 • Kiểm tra dữ liệu đầu vào: Đảm bảo rằng dữ liệu đầu vào cho chuỗi nguồn là hợp lệ và không làm vượt quá kích thước của mảng đích. Một dữ liệu đầu vào không hợp lệ có thể dẫn đến hành vi không mong muốn hoặc lỗi trong chương trình.

Hiệu suất và cách tối ưu hóa khi sử dụng hàm strcpy()

 • Hiệu suất: Hàm strcpy() có thể không hiệu quả trong một số trường hợp, đặc biệt là khi cần sao chép một phần của chuỗi hoặc khi chuỗi đích không đủ lớn. Trong những trường hợp này, có thể xem xét các phương pháp khác như strncpy() hoặc cải thiện cấu trúc dữ liệu để tránh việc sao chép dữ liệu không cần thiết.
 • Tối ưu hóa: Để tối ưu hóa hiệu suất khi sử dụng hàm strcpy(), cần xác định rõ kích thước cần sao chép và đảm bảo rằng mảng đích đủ lớn để chứa dữ liệu. Ngoài ra, việc sử dụng các phương pháp sao chép phần của chuỗi (như memcpy() hoặc strncpy()) có thể giúp cải thiện hiệu suất trong một số tình huống cụ thể.

Kết bài

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về hàm strcpy() trong C/C++, bao gồm định nghĩa, cú pháp, tham số, mô tả hoạt động, các hạn chế và lưu ý khi sử dụng, cũng như cách tối ưu hiệu suất khi sử dụng hàm này. Việc hiểu rõ về hàm strcpy() và cách sử dụng nó sẽ giúp bạn viết mã nguồn an toàn và hiệu quả hơn trong các dự án lập trình của mình.

Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này đã hữu ích cho bạn. Chúc bạn thành công trong việc áp dụng hàm strcpy() vào các dự án lập trình của mình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top