CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm memcpy() trong C/C++

Việc sao chép dữ liệu từ một vùng nhớ đến vùng nhớ khác là một tác vụ phổ biến và quan trọng. Điều này có thể làm bằng cách sử dụng các vòng lặp hoặc các phương pháp sao chép tùy chỉnh, nhưng ngôn ngữ lập trình C/C++ cung cấp một cách tiện lợi và hiệu quả hơn: hàm memcpy().

Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu về hàm memcpy() trong C/C++. Mình sẽ tìm hiểu cú pháp, cách hoạt động, các ứng dụng thực tế và các lưu ý khi sử dụng hàm này. Tiếp theo cũng sẽ thực hiện các ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm memcpy() trong các tình huống khác nhau.

Hàm memcpy() trong C/C++

Hàm memcpy() trong C/C++ được sử dụng để sao chép một phần của bộ nhớ từ một vị trí đến một vị trí khác.

Cú pháp hàm memcpy() trong C/C++

#include <cstring>

void *memcpy(void *destination, const void *source, size_t num);

Tham số

 • destination: Con trỏ tới vị trí mục tiêu của dữ liệu sao chép.
 • source: Con trỏ tới vị trí nguồn của dữ liệu sao chép.
 • num: Số lượng byte cần sao chép.

Mô tả hoạt động

Hàm memcpy() sẽ sao chép num byte từ vị trí được chỉ định bởi source đến vị trí được chỉ định bởi destination.

Ví dụ hàm memcpy() trong C/C++

Sao chép mảng từ nguồn đến đích:

 • Sử dụng memcpy() để sao chép nội dung của một mảng từ một vị trí đến một vị trí khác.
#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  int source[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
  int destination[5];
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net
  memcpy(destination, source, sizeof(source));
  
  printf("Mảng sau khi sao chép:\n");
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d ", destination[i]);
  }
  printf("\n");
  
  return 0;
}

Output:

Mảng sau khi sao chép:
1 2 3 4 5

Sao chép chuỗi ký tự từ nguồn đến đích:

 • Sử dụng memcpy() để sao chép một chuỗi ký tự từ một vị trí đến một vị trí khác.
#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  char source[] = "Freetuts.net!";
  char destination[20];
  
  memcpy(destination, source, strlen(source) + 1);
  
  printf("Chuỗi sau khi sao chép: %s\n", destination);
  
  return 0;
}

Output:

Chuỗi sau khi sao chép: Freetuts.net!

Cách sử dụng của hàm memcpy() trong C/C++

Sao chép mảng hoặc vùng nhớ

Ví dụ: Sao chép một mảng từ một vị trí đến một vị trí khác.

#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  int source[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
  int destination[5];
  
  memcpy(destination, source, sizeof(source));
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net
  printf("Mảng sau khi sao chép:\n");
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d ", destination[i]);
  }
  printf("\n");
  
  return 0;
}

Output:

Mảng sau khi sao chép:
1 2 3 4 5

Sao chép dữ liệu giữa các cấu trúc dữ liệu

Ví dụ: Sao chép dữ liệu từ một cấu trúc dữ liệu sang một cấu trúc dữ liệu khác

#include <stdio.h>
#include <cstring>

struct Point {
  int x;
  int y;
};

int main() {
  Point source = {10, 20};
  Point destination;
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net
  memcpy(&destination, &source, sizeof(Point));
  
  printf("Tọa độ điểm đích: (%d, %d)\n", destination.x, destination.y);
  
  return 0;
}

Output:

Tọa độ điểm đích: (10, 20)

Sao chép nội dung của mảng động

Ví dụ: Sao chép nội dung của một mảng động từ một vị trí đến một vị trí khác.

#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  int *source = new int[5]{1, 2, 3, 4, 5};
  int *destination = new int[5];
  
  memcpy(destination, source, 5 * sizeof(int));
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net
  printf("Mảng sau khi sao chép:\n");
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d ", destination[i]);
  }
  printf("\n");
  
  delete[] source;
  delete[] destination;
  
  return 0;
}

Output:

Mảng sau khi sao chép:
1 2 3 4 5

Một số ứng dụng khác của hàm memcpy()

Ví dụ: Sao chép một phần của một mảng hoặc chuỗi ký tự.

#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  char source[] = "freetuts.net!";
  char destination[20];
  
  memcpy(destination, source + 7, 5); // Sao chép 5 ký tự từ vị trí thứ 7 của chuỗi source
  
  printf("Chuỗi sau khi sao chép: %s\n", destination);
  
  return 0;
}

Output:

Chuỗi sau khi sao chép: s.net

Lưu ý khi sử dụng hàm memcpy() trong C/C++

Điều kiện và quy ước đặc biệt

 • Điều kiện tiền đề: Trước khi sử dụng hàm memcpy(), cần phải đảm bảo rằng cả vùng nhớ nguồn và vùng nhớ đích đều có đủ kích thước để chứa dữ liệu được sao chép.
 • Quy ước về kiểu dữ liệu: Hàm này không kiểm tra tính hợp lệ của việc sao chép giữa các kiểu dữ liệu khác nhau, vì vậy cần phải chắc chắn rằng dữ liệu được sao chép có thể được chuyển đổi một cách an toàn.

Lưu ý về loại dữ liệu và kích thước của mảng

 • Loại dữ liệu: Hàm memcpy() không biết về cấu trúc hoặc kiểu dữ liệu của dữ liệu được sao chép, nó chỉ sao chép các byte từ vùng nhớ nguồn đến vùng nhớ đích.
 • Kích thước của mảng: Việc đảm bảo kích thước của mảng nguồn và mảng đích phù hợp là rất quan trọng để tránh ghi quá giới hạn hoặc mất dữ liệu.

Hiệu suất và cách tối ưu hóa khi sử dụng hàm memcpy()

 • Hiệu suất: Hàm memcpy() có hiệu suất cao và thường được tối ưu hóa trong các trình biên dịch và thư viện chuẩn của C/C++.
 • Tối ưu hóa: Đối với các tác vụ đòi hỏi hiệu suất cao, có thể cần phải sử dụng các phương pháp tối ưu hóa như sử dụng thư viện tối ưu hơn hoặc tận dụng các tính chất cụ thể của dữ liệu đang được sao chép.

Ví dụ lưu ý với hàm memcpy() trong C/C++

Điều kiện tiền đề và quy ước đặc biệt:

 • Kiểm tra kích thước của mảng trước khi sử dụng memcpy() để đảm bảo không ghi quá giới hạn:
#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  int source[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
  int destination[10];
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net
  if (sizeof(destination) >= sizeof(source)) {
    memcpy(destination, source, sizeof(source));
    
    printf("Mảng sau khi sao chép:\n");
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      printf("%d ", destination[i]);
    }
    printf("\n");
  } else {
    printf("Kích thước của mảng đích không đủ lớn.\n");
  }
  
  return 0;
}

Output:

Mảng sau khi sao chép:
1 2 3 4 5

Tối ưu hóa hiệu suất:

 • Sử dụng các thư viện tối ưu hơn cho các tác vụ đòi hỏi hiệu suất cao:
// Thay thế memcpy bằng hàm tối ưu hơn trong thư viện tùy chỉnh
custom_memcpy(destination, source, sizeof(source));

Thông qua những lưu ý và ví dụ trên, ta có thể sử dụng hàm memcpy() một cách an toàn và hiệu quả trong lập trình C/C++.

Kết bài

Trên đây là toàn bài viết về Bằng cách sử dụng hàm memcpy(), mình có thể thực hiện các tác vụ sao chép dữ liệu một cách dễ dàng và hiệu quả, giúp tăng tính linh hoạt và hiệu suất trong lập trình. Tuy nhiên, cần nhớ các hạn chế và lưu ý khi sử dụng memcpy(), bao gồm điều kiện và quy ước đặc biệt, lưu ý về loại dữ liệu và kích thước của mảng, cũng như cách tối ưu hóa hiệu suất khi sử dụng hàm này.

Hy vọng rằng những thông tin và ví dụ trên đã giúp bạn hiểu rõ về hàm memcpy() và cách sử dụng nó trong lập trình C/C++.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top