CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm strcat() trong C/C++

Trong lập trình C/C++, việc làm việc với chuỗi là một phần không thể thiếu và thường xuyên được thực hiện. Để thao tác với chuỗi một cách hiệu quả, ngôn ngữ này cung cấp một loạt các hàm xử lý chuỗi, trong đó có hàm strcat().

Hàm strcat() trong C/C++ là một trong những hàm quan trọng trong thư viện chuỗi của C/C++, được sử dụng để nối một chuỗi (string) vào cuối của một chuỗi khác. Quá trình nối chuỗi này thường được thực hiện trong nhiều tình huống khác nhau, từ việc đơn giản như ghép các từ thành một câu đến việc xử lý dữ liệu nhập từ người dùng.

Trong phần tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu về cú pháp, cách sử dụng, các trường hợp lỗi có thể xảy ra khi sử dụng hàm strcat(), cũng như một số ví dụ minh họa và bài tập thực hành để làm quen với việc sử dụng hàm này. Hãy cùng khám phá!

Cú pháp và cách sử dụng hàm strcat() trong C/C++

Cú pháp của hàm strcat()

char *strcat(char *destination, const char *source);

Hàm strcat() nhận hai tham số: destination là chuỗi mục tiêu mà chuỗi nguồn sẽ được nối vào, và source là chuỗi nguồn sẽ được nối vào chuỗi mục tiêu.

Cách sử dụng hàm strcat() để nối chuỗi

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char destination[50] = "freetut";
  const char source[] = ".net!";

  strcat(destination, source);

  printf(" Chuối nối: %s\n", destination);

  return 0;
}

Output:

Chuối nối: freetut.net!

Điều chỉnh cách sử dụng hàm strcat() với các kiểu dữ liệu khác nhau

 • Với chuỗi có kiểu dữ liệu char *: Hàm strcat() hoạt động tốt với chuỗi có kiểu dữ liệu char *.
 • Với mảng ký tự: Hàm strcat() cũng hoạt động với mảng ký tự với độ dài đủ lớn để chứa kết quả nối. Tuy nhiên, cần chắc chắn rằng không có tràn bộ nhớ xảy ra.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char destination[20] = "freetuts.net C/C++";
  char source[] = " thật thú vị!";

  strcat(destination, source);

  printf("Chuỗi nối: %s\n", destination);

  return 0;
}

Output:

Chuỗi nối: freetuts.net C/C++ thật thú vị!

Cách xử lý trường hợp lỗi khi sử dụng hàm strcat() trong C/C++

Xử lý trường hợp tràn bộ nhớ (buffer overflow)

Khi sử dụng hàm strcat(), cần chắc chắn rằng chuỗi đích có đủ không gian để chứa cả chuỗi nguồn và ký tự kết thúc chuỗi ('\0'). Nếu không, có thể xảy ra tràn bộ nhớ.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char destination[10] = "freetuts";
  const char source[] = ".net!";

  strcat(destination, source);

  printf("Chuỗi nối: %s\n", destination);

  return 0;
}

Output:

Chuỗi nối: freetuts.net!

Xử lý trường hợp tham số không hợp lệ

Nếu tham số đầu vào cho hàm strcat() là NULL, hành vi của hàm sẽ không được xác định.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char *destination = NULL;
  const char source[] = "Hello world!";

  strcat(destination, source); // Tham số đầu vào là NULL

  printf("Concatenated string: %s\n", destination);

  return 0;
}

Output: (Không xác định, chương trình có thể gây ra lỗi hoặc không cho kết quả đúng)

So sánh với các hàm tương tự trong C/C++

So sánh với hàm strncat()

Hàm strncat() được sử dụng để nối một phần của chuỗi nguồn vào chuỗi đích với số lượng ký tự tối đa được chỉ định.

Ví dụ:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char destination[20] = "freetut.net";
  const char source[] = " freetuts.net!";
  int max_characters = 5; // Số ký tự tối đa được nối

  strncat(destination, source, max_characters);

  printf("chuỗi nối: %s\n", destination);

  return 0;
}

Output:

chuỗi nối: freetut.net free

Trong ví dụ này, chỉ có 5 ký tự từ chuỗi nguồn " freetuts.net!" được nối vào chuỗi đích.

So sánh với toán tử cộng chuỗi (+)

Toán tử cộng chuỗi (+) không được hỗ trợ mặc định trong ngôn ngữ C, nhưng trong C++, bạn có thể sử dụng toán tử này để nối hai chuỗi với nhau.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  std::string str1 = "Tự học lập trình tại freetuts";
  std::string str2 = " .net!";

  std::string result = str1 + str2;

  std::cout << "Chuỗi nối: " << result << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Chuỗi nối: Tự học lập trình tại freetuts .net!

Toán tử cộng chuỗi (+) trong C++ cho phép nối hai chuỗi một cách dễ đọc và hiệu quả.

Ví dụ minh họa của hàm strcat() trong C/C++

Ví dụ về cách sử dụng hàm strcat() trong các tình huống khác nhau

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char str1[50] = "Chào mừng bạn đến freetuts";
  char str2[] = " .net!";
  char str3[50] = "freetuts";

  // Nối chuỗi str2 vào cuối chuỗi str1
  strcat(str1, str2);
  printf("str1 sau khi nối: %s\n", str1);

  // Nối chuỗi str2 vào cuối chuỗi str3
  strcat(str3, str2);
  printf("str3 sau khi nối: %s\n", str3);

  return 0;
}

Output:

str1 sau khi nối: Chào mừng bạn đến freetuts .net!
str3 sau khi nối: freetuts .net!

Bài tập thực hành

Viết các đoạn mã sử dụng hàm strcat() để nối chuỗi:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char destination[50] = "Good";
  const char source1[] = " morning, ";
  const char source2[] = "afternoon, ";
  const char source3[] = "evening, ";
  const char source4[] = "night.";

  // Nối các chuỗi source vào cuối chuỗi destination
  strcat(destination, source1);
  strcat(destination, source2);
  strcat(destination, source3);
  strcat(destination, source4);

  printf("Chuỗi nối: %s\n", destination);

  return 0;
}

Output:

Chuỗi nối: Good morning, afternoon, evening, night.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm strcat() trong ngôn ngữ lập trình C/C++. Mình đã tìm hiểu cú pháp của hàm strcat(), cách sử dụng nó để nối chuỗi và cách xử lý các trường hợp lỗi có thể xảy ra. Ngoài ra, mình đã so sánh hàm strcat() với các hàm tương tự khác như strncat() và toán tử cộng chuỗi (+).

Cuối cùng, mình đã thực hành và xem xét các ví dụ minh họa, cũng như bài tập thực hành để nắm vững cách sử dụng hàm strcat(). Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và áp dụng hàm strcat() trong các dự án lập trình của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top