CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm memset() trong C/C++

Trong bài này, mình sẽ tập trung vào hàm memset(), một trong những hàm quan trọng trong thư viện cstring của C/C++. Hàm này cung cấp khả năng khởi tạo giá trị cho mảng hoặc vùng nhớ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Mình sẽ đi sâu vào cú pháp, cách sử dụng và các ứng dụng của hàm memset(), cũng như những hạn chế và lưu ý cần nhớ khi sử dụng nó. Qua đó, ta sẽ hiểu được tầm quan trọng và ứng dụng thực tế của hàm này trong quá trình phát triển phần mềm bằng ngôn ngữ C/C++.

Hàm memset() trong C/C++

Hàm memset() trong C/C++ được sử dụng để khởi tạo một phần của bộ nhớ với một giá trị cụ thể.

Cú pháp

#include <cstring>

void *memset(void *ptr, int value, size_t num);

Tham số

 • ptr: Con trỏ tới vùng nhớ cần khởi tạo.
 • value: Giá trị cần ghi vào vùng nhớ.
 • num: Số lượng byte cần khởi tạo.

Mô tả hoạt động

Hàm memset() sẽ ghi giá trị value vào num byte liên tiếp, bắt đầu từ địa chỉ được chỉ định bởi ptr.

Ví dụ hàm memset()

Khởi tạo một mảng với giá trị 0

 • Sử dụng memset() để khởi tạo một mảng 10 phần tử với giá trị 0.
#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  int arr[10];
  memset(arr, 0, sizeof(arr));
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net
  printf("Mang sau khi khoi tao voi gia tri 0:\n");
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);
  }
  printf("\n");
  
  return 0;
}

Output:

Mang sau khi khoi tao voi gia tri 0:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khởi tạo một chuỗi ký tự với ký tự

 • Sử dụng memset() để khởi tạo một chuỗi ký tự với ký tự 'a'.
#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  char str[10];
  memset(str, 'a', sizeof(str));
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net
  printf("Chuoi sau khi khoi tao voi ky tu 'a':\n");
  printf("%s\n", str);
  
  return 0;
}

Output:

Chuoi sau khi khoi tao voi ky tu 'a':
aaaaaaaa

Cách sử dụng của hàm memset() trong C/C++

Khởi tạo mảng với giá trị nhất định

 • Hàm memset() thường được sử dụng để khởi tạo một mảng với giá trị cụ thể, đặc biệt là khi muốn khởi tạo mảng với giá trị 0 hoặc -1.

Ví dụ: Khởi tạo một mảng số nguyên với giá trị -1.

#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  int arr[5];
  memset(arr, -1, sizeof(arr));
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net
  printf("Mang sau khi khoi tao voi gia tri -1:\n");
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);
  }
  printf("\n");
  
  return 0;
}

Output:

Mang sau khi khoi tao voi gia tri -1:
-1 -1 -1 -1 -1 

Xóa vùng nhớ

 • memset() cũng có thể được sử dụng để xóa (reset) các vùng nhớ với giá trị 0.

Ví dụ: Xóa vùng nhớ của một mảng số nguyên.

#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
  memset(arr, 0, sizeof(arr));
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net
  printf("Mang sau khi xoa vung nho:\n");
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);
  }
  printf("\n");
  
  return 0;
}

Output:

Mang sau khi xoa vung nho:
0 0 0 0 0 

Đặt cờ (flag) cho các biến dạng bit field

 • Hàm memset() cũng có thể được sử dụng để đặt cờ (flag) cho các biến dạng bit field.

Ví dụ: Đặt cờ cho một biến kiểu bool bằng 1.

#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  bool flag = false;
  memset(&flag, 1, sizeof(flag));
  // Bài viết được đăng tại freetuts.net
  printf("Gia tri cua bien flag sau khi dat co:\n");
  printf("%d\n", flag);
  
  return 0;
}

Output:

Gia tri cua bien flag sau khi dat co:
1

Một số ứng dụng khác của hàm memset()

 • memset() còn có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như khởi tạo cấu trúc dữ liệu, xóa vùng nhớ của biến đối tượng, vv.

Ví dụ: Khởi tạo một cấu trúc dữ liệu person với giá trị mặc định.

#include <stdio.h>
#include <cstring>

struct person {
  char name[50];
  int age;
  float height;
};
// Bài viết được đăng tại freetuts.net
int main() {
  person p;
  memset(&p, 0, sizeof(p));
  
  printf("Thong tin person sau khi khoi tao:\n");
  printf("Name: %s\n", p.name);
  printf("Age: %d\n", p.age);
  printf("Height: %f\n", p.height);
  
  return 0;
}

Output:

Thong tin person sau khi khoi tao:
Name: 
Age: 0
Height: 0.000000

Lưu ý khi sử dụng hàm memset() trong C/C++

Điều kiện và quy ước đặc biệt

 • Điều kiện tiền đề: Hàm memset() chỉ hoạt động chính xác khi mảng hoặc vùng nhớ được truyền vào là đủ lớn để chứa số lượng byte cần khởi tạo.
 • Quy ước về giá trị: Hàm này thường được sử dụng để ghi các giá trị nhất định như 0 hoặc -1 vào vùng nhớ, không phải giá trị nào cũng thích hợp.

Lưu ý về loại dữ liệu và kích thước của mảng

 • Loại dữ liệu: Hàm memset() hoạt động trên cấu trúc dữ liệu byte-wise, nên không nên sử dụng trên các cấu trúc dữ liệu phức tạp như cấu trúc có chứa con trỏ.
 • Kích thước của mảng: Kích thước của mảng hoặc vùng nhớ cần khởi tạo phải được xác định đúng để tránh ghi quá giới hạn hoặc ghi sót.

Hiệu suất và cách tối ưu hóa khi sử dụng hàm memset()

 • Hiệu suất: Hàm memset() có thể có hiệu suất tốt trong việc khởi tạo mảng lớn với các giá trị đơn giản như 0 hoặc -1.
 • Tối ưu hóa: Đối với một số trường hợp đặc biệt, có thể tối ưu hóa hiệu suất bằng cách sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa như song song hóa hoặc sử dụng hàm tối ưu hơn trong các thư viện tùy chỉnh.

Ví dụ minh họa

Điều kiện tiền đề và quy ước đặc biệt:

 • Kiểm tra kích thước của mảng trước khi sử dụng memset() để đảm bảo không ghi quá giới hạn:
#include <stdio.h>
#include <cstring>

int main() {
  int arr[5];
  // Kiểm tra kích thước của mảng trước khi sử dụng memset
  if (sizeof(arr) >= 5 * sizeof(int)) {
    memset(arr, 0, sizeof(arr));
    
    printf("Mang sau khi khoi tao voi gia tri 0:\n");
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      printf("%d ", arr[i]);
    }
    printf("\n");
  } else {
    printf("Kich thuoc cua mang khong du lon.\n");
  }
  
  return 0;
}

Output:

Mang sau khi khoi tao voi gia tri 0:
0 0 0 0 0 

Hiệu suất và tối ưu hóa:

 • Sử dụng hàm tối ưu hơn trong các thư viện tùy chỉnh để tăng hiệu suất:
// Thay thế memset bằng hàm tối ưu hơn trong thư viện tùy chỉnh
custom_memset(arr, 0, sizeof(arr));

Thông qua những lưu ý và ví dụ trên, ta có thể sử dụng hàm memset() một cách chính xác và hiệu quả trong lập trình C/C++.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm memset() trong ngôn ngữ lập trình C/C++. Tiếp đó đã đi sâu vào định nghĩa, cú pháp, tham số và cách hoạt động của hàm này. Ngoài ra, cũng đã tìm hiểu về các ứng dụng thực tế của memset(), bao gồm khởi tạo mảng với giá trị nhất định, xóa vùng nhớ, đặt cờ cho các biến dạng bit field và một số ví dụ minh họa khác.

Bên cạnh những ứng dụng hữu ích, cũng đã đề cập đến các hạn chế và lưu ý khi sử dụng hàm memset(), bao gồm điều kiện và quy ước đặc biệt, lưu ý về loại dữ liệu và kích thước của mảng, cũng như hiệu suất và cách tối ưu hóa khi sử dụng hàm này.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về hàm memset() và cách sử dụng nó trong các ứng dụng thực tế trong lập trình C/C++.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top