MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cập nhật Document trong MongoDB

Khi làm việc với MongoDB, việc cập nhật dữ liệu trong một Collection là một phần quan trọng trong quá trình quản lý cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng hai phương thức quan trọng để cập nhật dữ liệu trong MongoDB: update() save().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sử dụng phương thức update() trong MongoDB

Phương thức update() trong MongoDB được sử dụng để cập nhật các giá trị trong Document đã tồn tại trong một Collection. Đây là cú pháp cơ bản:

db.COLLECTION_NAME.update(SELECTION_CRITERIA, UPDATED_DATA)
  • COLLECTION_NAME: Tên của Collection bạn muốn cập nhật Document.
  • SELECTION_CRITERIA: Điều kiện để xác định Document nào sẽ được cập nhật.
  • UPDATED_DATA: Dữ liệu mới bạn muốn cập nhật.

Ví dụ: Bạn có thể sử dụng phương thức này để thay đổi tiêu đề từ "MongoDB Overview" thành "New MongoDB Tutorial" cho một Document cụ thể.

db.mycol.update({'title':'MongoDB Overview'}, {$set:{'title':'New MongoDB Tutorial'}})

Sử dụng phương thức save() trong MongoDB

Phương thức save() trong MongoDB được sử dụng để thay thế Document hiện tại trong một Collection bằng Document mới bạn cung cấp. Đây là cú pháp cơ bản:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

db.COLLECTION_NAME.save({_id:ObjectId(), NEW_DATA})
  • COLLECTION_NAME: Tên của Collection bạn muốn thay thế Document.
  • NEW_DATA: Document mới bạn muốn sử dụng để thay thế Document hiện tại.

Ví dụ: Bạn có thể sử dụng phương thức này để thay thế hoàn toàn một Document bằng một Document mới với _id cụ thể.

db.mycol.save(
   {
      "_id" : ObjectId(5983548781331adf45ec7), "title":"Tutorials Point New Topic", "by":"Tutorials Point"
   }
)

Lưu ý rằng phương thức save() sẽ thay thế hoàn toàn Document hiện tại bằng Document mới mà bạn cung cấp.

Bằng cách sử dụng cả hai phương thức update() save(), bạn có thể cập nhật và thay đổi dữ liệu trong Collection của mình một cách linh hoạt và dễ dàng.

Kết bài

Cập nhật dữ liệu trong MongoDB là một phần quan trọng của việc quản lý cơ sở dữ liệu của bạn. Sử dụng các phương thức update() và save() một cách thông minh giúp bạn duy trì dữ liệu của mình một cách hiệu quả. Hãy tận dụng sự linh hoạt của MongoDB để quản lý và cập nhật dữ liệu của bạn theo cách tốt nhất cho dự án của bạn.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top