MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Khi làm việc với MongoDB, việc giới hạn số lượng bản ghi bạn muốn truy vấn và hiển thị có thể là một nhiệm vụ quan trọng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hai phương thức quan trọng trong MongoDB: limit() skip(). Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng phương thức limit() skip() để giới hạn bản ghi và thực hiện truy vấn dữ liệu theo ý muốn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sử dụng phương thức limit() trong MongoDB

Cú pháp

Phương thức limit() trong MongoDB được sử dụng để giới hạn số lượng bản ghi mà bạn muốn hiển thị từ kết quả truy vấn. Cú pháp cơ bản của limit() là như sau:

db.COLLECTION_NAME.find().limit(NUMBER)

Trong đó:

  • COLLECTION_NAME là tên của collection bạn muốn truy vấn.
  • NUMBER là số lượng bản ghi mà bạn muốn hiển thị.

Ví dụ

Giả sử bạn có một collection "bài_viết" với các document sau đây:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

{
  "_id": ObjectId("5983548781331adf45ec5"),
  "title": "MongoDB Overview"
}
{
  "_id": ObjectId("5983548781331adf45ec6"),
  "title": "NoSQL Overview"
}
{
  "_id": ObjectId("5983548781331adf45ec7"),
  "title": "Tutorials Point Overview"
}

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị 2 document đầu tiên từ collection này, bạn có thể sử dụng phương thức limit() như sau:

db.bài_viết.find({}, { title: 1, _id: 0 }).limit(2)

Kết quả sẽ là:

{ "title": "MongoDB Overview" }
{ "title": "NoSQL Overview" }

Sử dụng phương thức skip() trong MongoDB

Cú pháp

Phương thức skip() trong MongoDB cho phép bạn nhảy qua một số bản ghi cụ thể từ kết quả truy vấn. Cú pháp cơ bản của skip() là như sau:

db.COLLECTION_NAME.find().limit(NUMBER).skip(NUMBER)

Trong đó:

  • COLLECTION_NAME là tên của collection bạn muốn truy vấn.
  • NUMBER là số lượng bản ghi mà bạn muốn nhảy qua.

Ví dụ

Tiếp tục với ví dụ trước về collection "bài_viết", nếu bạn muốn hiển thị document thứ hai, bạn có thể sử dụng phương thức skip() như sau:

db.bài_viết.find({}, { title: 1, _id: 0 }).limit(1).skip(1)

Kết quả sẽ là:

{ "title": "NoSQL Overview" }

Lưu ý rằng giá trị mặc định trong phương thức skip() là 0, nghĩa là không nhảy qua bất kỳ bản ghi nào.

Kết bài

Phương thức limit() skip() trong MongoDB là công cụ quan trọng cho việc giới hạn số lượng bản ghi bạn muốn hiển thị và thực hiện truy vấn dữ liệu theo ý muốn. Việc này giúp bạn tối ưu hóa việc truy vấn cơ sở dữ liệu của mình và đảm bảo rằng bạn chỉ lấy dữ liệu cần thiết cho ứng dụng của bạn.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top