MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chèn Document trong MongoDB

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khi làm việc với MongoDB là thêm dữ liệu mới vào trong cơ sở dữ liệu của bạn. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng phương thức insert() để chèn các tài liệu (document) vào collection trong MongoDB.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách thêm dữ liệu vào MongoDB

Để thêm dữ liệu vào collection trong MongoDB, bạn có thể sử dụng phương thức insert() hoặc save(). Ở đây, chúng ta sẽ tập trung vào phương thức insert().

Cú pháp cơ bản của lệnh insert() như sau:

db.COLLECTION_NAME.insert(document)

Ví dụ:

db.mycol.insert({
  _id: ObjectId(7df78ad8902c),
  title: 'MongoDB Overview', 
  description: 'MongoDB is no SQL database',
  by: 'tutorials point',
  url: 'https://freetuts.net/',
  tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],
  likes: 100
})

Ở đây, mycol là tên của collection. Nếu collection này chưa tồn tại trong cơ sở dữ liệu, MongoDB sẽ tự động tạo collection này và sau đó chèn tài liệu vào nó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ chèn nhiều tài liệu trong MongoDB

Để chèn nhiều tài liệu trong một lệnh duy nhất, bạn có thể truyền một mảng các tài liệu vào phương thức insert().

Ví dụ:

db.post.insert([
{
  title: 'MongoDB Overview', 
  description: 'MongoDB is a NoSQL database',
  by: 'tutorials point',
  url: 'https://freetuts.net/',
  tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],
  likes: 100
},
{
  title: 'NoSQL Database', 
  description: 'NoSQL databases don't have tables',
  by: 'tutorials point',
  url: 'https://freetuts.net/',
  tags: ['mongodb', 'database', 'NoSQL'],
  likes: 20, 
  comments: [ 
   {
     user:'user1',
     message: 'My first comment',
     dateCreated: new Date(2013,11,10,2,35),
     like: 0 
   }
  ]
}
])

Sử dụng phương thức save()

Ngoài phương thức insert(), bạn có thể sử dụng phương thức save() để thêm dữ liệu vào MongoDB. Nếu bạn không xác định _id trong tài liệu, thì phương thức save() sẽ thực hiện việc thêm dữ liệu giống như insert(). Tuy nhiên, nếu bạn xác định _id, nó sẽ thay thế toàn bộ dữ liệu của tài liệu chứa _id khi được xác định trong phương thức save().

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã khám phá cách thêm dữ liệu vào MongoDB bằng cách sử dụng phương thức insert(). Mình đã thấy cú pháp cơ bản và cách sử dụng nó để chèn tài liệu (document) vào các collection trong cơ sở dữ liệu MongoDB. Mình cũng đã tìm hiểu về việc chèn nhiều tài liệu trong một lệnh và sử dụng phương thức save() để quản lý dữ liệu.

Thêm dữ liệu là một phần quan trọng trong quá trình làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB. Với hiểu biết về cách thực hiện thao tác này, bạn có thể bắt đầu xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của mình một cách hiệu quả trong ứng dụng MongoDB của bạn. Hãy tiếp tục tìm hiểu các chức năng khác của MongoDB để tận dụng toàn bộ tiềm năng của nó trong phát triển ứng dụng và lưu trữ dữ liệu.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top