MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo Collection trong MongoDB

MongoDB, một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phi cấu trúc mạnh mẽ, cung cấp cho bạn khả năng linh hoạt trong việc lưu trữ dữ liệu. Để bắt đầu làm việc với MongoDB, bạn cần hiểu cách tạo collection, nơi dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về phương thức createCollection() trong MongoDB và cách sử dụng nó để tạo các collection.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức createCollection() trong MongoDB

Phương thức createCollection() trong MongoDB có cú pháp cơ bản như sau:

db.createCollection(name, options)
  • name: Là tên của collection bạn muốn tạo.
  • options: Là một document (tùy chọn) được sử dụng để xác định cấu hình cho collection. Phần này có thể bỏ trống nếu bạn chỉ muốn tạo collection với các giá trị mặc định.

Dưới đây là một số tùy chọn mà bạn có thể sử dụng trong options:

Trường Kiểu Miêu tả
capped Boolean Nếu bạn đặt tùy chọn này thành true, collection sẽ là một "Capped Collection." Capped Collection có kích thước cố định và tự động ghi đè các entry cũ nhất khi đạt đến kích thước tối đa. Nếu bạn sử dụng tùy chọn này, bạn cũng cần xác định tùy chọn size.
autoIndexID Boolean Nếu bạn đặt tùy chọn này thành true, MongoDB sẽ tự động tạo chỉ mục trên trường _id của các document trong collection. Giá trị mặc định là false.
size Số
Xác định kích thước tối đa của một Capped Collection, được tính bằng byte. Nếu bạn sử dụng tùy chọn capped, bạn cần xác định tùy chọn này.
max Số

Xác định số document tối đa được phép trong một Capped Collection.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về Sử dụng createCollection()

Tạo một collection cơ bản

> use test
switched to db test
> db.createCollection("mycollection")
{ "ok" : 1 }

Bạn có thể kiểm tra xem collection đã được tạo bằng cách sử dụng lệnh show collections:

> show collections
mycollection
system.indexes

Sử dụng các options quan trọng

> db.createCollection("mycol", { capped: true, autoIndexID: true, size: 6142800, max: 10000 })
{ "ok" : 1 }

MongoDB tự động tạo collection

Trong MongoDB, bạn không bắt buộc phải tạo collection trước khi sử dụng. MongoDB sẽ tự động tạo collection khi bạn chèn các document vào nó. Ví dụ:

> db.tutorialspoint.insert({"name": "tutorialspoint"})
> show collections
mycol
mycollection
system.indexes
tutorialspoint

Phương thức createCollection() trong MongoDB là một công cụ quan trọng giúp bạn tạo và tùy chỉnh các collection để lưu trữ dữ liệu của bạn. Bạn có thể sử dụng các tùy chọn như capped, autoIndexID, size, và max để đảm bảo collection hoạt động theo cách bạn mong muốn. MongoDB tự động tạo collection khi bạn chèn dữ liệu vào nó, giúp bạn tập trung vào việc làm việc với dữ liệu thay vì quản lý cấu trúc collection.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Top