MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Map Reduce trong MongoDB

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu chi tiết về Map-Reduce trong MongoDB và tại sao nó quan trọng. Mình sẽ tìm hiểu về cú pháp cơ bản của lệnh mapReduce, cách viết hàm map và reduce, cũng như các tùy chọn để tùy chỉnh quá trình Map-Reduce.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Map-Reduce là một mô hình xử lý dữ liệu phân tán và mạnh mẽ, ban đầu được phát triển bởi Google để xử lý dữ liệu lớn trên nhiều máy chủ. Trong MongoDB, Map-Reduce là một công cụ quan trọng cho việc xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Dưới đây là một số điểm quan trọng về Map-Reduce và tại sao nó quan trọng trong MongoDB:

 • Phân tán và xử lý lớn: MongoDB là một hệ quản lý cơ sở dữ liệu NoSQL được sử dụng rộng rãi cho việc lưu trữ dữ liệu lớn và phân tán. Map-Reduce cho phép xử lý dữ liệu phân tán trên các máy chủ riêng lẻ, giúp tận dụng tối đa hiệu suất hệ thống.

 • Xử lý dữ liệu phức tạp: Trong khi MongoDB cung cấp các truy vấn Aggregation Framework mạnh mẽ, Map-Reduce vẫn rất quan trọng khi bạn cần thực hiện xử lý dữ liệu phức tạp hơn. Điều này bao gồm việc ánh xạ, nhóm, và tính toán trên dữ liệu mà Aggregation Framework không thể xử lý một cách hiệu quả.

  Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn: Map-Reduce cho phép bạn tích hợp dữ liệu từ nhiều bảng hoặc Collection khác nhau trong MongoDB. Bằng cách kết hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bạn có thể thực hiện các phân tích phức tạp hơn.

Hãy bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng Map-Reduce để xử lý dữ liệu lớn và phức tạp trong MongoDB.

Lý do sử dụng Map-Reduce cho việc xử lý dữ liệu lớn trong MongoDB

Có một số lý do quan trọng mà Map-Reduce là một công cụ quan trọng trong việc xử lý dữ liệu lớn trong MongoDB:

 • Phân tán dữ liệu: MongoDB thường lưu trữ dữ liệu trên nhiều máy chủ để đảm bảo tính phân tán và khả năng mở rộng. Map-Reduce cho phép bạn xử lý dữ liệu phân tán một cách hiệu quả bằng cách ánh xạ và rút gọn dữ liệu trên từng máy chủ.

 • Tối ưu hóa hiệu suất: Khi bạn có một tập dữ liệu lớn, việc thực hiện các truy vấn phức tạp có thể làm giảm hiệu suất. Map-Reduce giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất bằng cách thực hiện các phân tích trước và lưu trữ kết quả, giảm thiểu việc thực hiện truy vấn phức tạp nhiều lần.

 • Tích hợp dữ liệu: Đôi khi, bạn cần kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn hoặc các Collection khác nhau. Map-Reduce cho phép bạn thực hiện việc này bằng cách ánh xạ và xử lý dữ liệu từ các nguồn khác nhau thành một kết quả tổng thể.

So sánh Map-Reduce với các phương pháp xử lý dữ liệu khác trong MongoDB

Trong MongoDB, có nhiều cách để xử lý dữ liệu, bapo gồm:

 • Aggregation Framework: Aggregation Framework là một công cụ mạnh mẽ cho việc xử lý và phân tích dữ liệu trong MongoDB. Nó cung cấp nhiều phần tử như $match, $group, và $project để thực hiện các phân tích phức tạp.

 • Truy vấn cơ bản: MongoDB hỗ trợ truy vấn cơ bản bằng cách sử dụng các phương thức như find(), count(), và distinct(). Tuy nhiên, chúng thường không đủ mạnh để xử lý dữ liệu lớn và phức tạp.

 • Map-Reduce: Map-Reduce là một công cụ mạnh mẽ cho việc xử lý dữ liệu lớn và phức tạp. Nó cho phép bạn tùy chỉnh hoàn toàn cách xử lý dữ liệu và tính toán kết quả.

So sánh giữa Map-Reduce và Aggregation Framework:

 • Aggregation Framework thích hợp cho các trường hợp phân tích dữ liệu đơn giản và các truy vấn tổng hợp thông tin.
 • Map-Reduce là lựa chọn tốt khi bạn cần xử lý dữ liệu lớn, tích hợp từ nhiều nguồn, hoặc thực hiện phân tích phức tạp.

Trong tổng quan, Map-Reduce là một công cụ mạnh mẽ trong MongoDB, và sự lựa chọn giữa các phương pháp xử lý dữ liệu phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn.

Cú pháp cơ bản của lệnh Map-Reduce trong MongoDB

Lệnh mapReduce trong MongoDB là một công cụ mạnh mẽ cho việc xử lý dữ liệu lớn và phức tạp. Dưới đây là phân tích cú pháp cơ bản của lệnh mapReduce và điểm đặc biệt của từng phần trong cú pháp:

Lệnh mapReduce cơ bản:

db.collection.mapReduce(
  function() { emit(key, value); }, // Hàm map
  function(key, values) { return reduceFunction; }, // Hàm reduce
  {
   out: collection,
   query: document,
   sort: document,
   limit: number
  }
)

Hàm map (function() { emit(key, value); }):

 • Hàm map là một hàm JavaScript tùy chỉnh. Nó được sử dụng để ánh xạ (map) dữ liệu từ từng Document trong Collection ban đầu. Điểm quan trọng là hàm map phải phát xạ các cặp key-value.
 • key: Đây là khóa (key) bạn muốn ánh xạ dữ liệu theo.
 • value: Đây là giá trị (value) tương ứng với key. Nó có thể là bất kỳ giá trị nào bạn muốn ánh xạ.

Hàm reduce (function(key, values) { return reduceFunction; }):

 • Hàm reduce là một hàm JavaScript tùy chỉnh sử dụng để rút gọn (reduce) hoặc nhóm các Document có cùng key. Nó nhận key và một mảng các values và trả về kết quả rút gọn.
 • key: Là key mà bạn muốn rút gọn.
 • values: Là một mảng chứa tất cả các giá trị tương ứng với key. Hàm reduce sẽ thực hiện các phép tính trên mảng này.
 • reduceFunction: Là logic xử lý để rút gọn các giá trị. Bạn có thể thực hiện các phép toán như tổng hợp, đếm, hoặc tính trung bình trong hàm này.

Các tùy chọn:

 • out: Xác định vị trí của kết quả truy vấn Map-Reduce. Kết quả có thể được lưu trữ trong một Collection mới hoặc ghi đè lên một Collection tồn tại.
 • query: Xác định tiêu chuẩn chọn tùy ý để lựa chọn các Document trong Collection ban đầu. Chỉ những Document thỏa mãn tiêu chuẩn này mới được xử lý.
 • sort: Xác định tiêu chuẩn sắp xếp tùy ý cho kết quả. Kết quả có thể được sắp xếp trước khi trả về.
 • limit: Xác định số lượng Document tối đa tùy ý để được trả về sau khi xử lý.

Cú pháp này cho phép bạn tùy chỉnh hoàn toàn cách xử lý và phân tích dữ liệu trong MongoDB bằng cách sử dụng hàm map và hàm reduce cùng với các tùy chọn để định hình quá trình Map-Reduce theo nhu cầu của bạn.

Hàm Map và Hàm Reduce trong Map-Reduce trong MongoDB

Hàm Map và Hàm Reduce là hai thành phần quan trọng trong quá trình Map-Reduce của MongoDB. Dưới đây là chi tiết về cách viết và tạo các hàm JavaScript tùy chỉnh để ánh xạ và rút gọn dữ liệu trong Map-Reduce:

Hàm Map (function() { emit(key, value); })

Hàm map được sử dụng để ánh xạ (map) dữ liệu từ từng Document trong Collection ban đầu. Nó có cú pháp sau:

function() { 
  emit(key, value);
}
 • key: Đây là khóa (key) bạn muốn ánh xạ dữ liệu theo. Key có thể là bất kỳ dữ liệu nào có thể được biểu diễn dưới dạng JavaScript object, chẳng hạn như một chuỗi, số, hoặc một đối tượng lồng.
 • value: Đây là giá trị (value) tương ứng với key. Nó có thể là bất kỳ giá trị nào bạn muốn ánh xạ.

Hướng dẫn tạo hàm Map tùy chỉnh:

Bạn cần xác định rõ logic để ánh xạ dữ liệu từ Document gốc thành cặp key-value. Ví dụ, nếu bạn muốn đếm số lượng bài viết của mỗi người dùng, bạn có thể sử dụng this.user_id làm key và 1 làm value.

function() { 
  emit(this.user_id, 1);
}

Hàm Map có thể truy cập các trường dữ liệu trong Document thông qua this, và sau đó, bạn xác định key và value dựa trên nhu cầu của mình.

Hàm Reduce (function(key, values) { return reduceFunction; })

Hàm reduce là một hàm JavaScript tùy chỉnh sử dụng để rút gọn (reduce) hoặc nhóm các Document có cùng key. Nó có cú pháp sau:

function(key, values) { 
  return reduceFunction;
}
 • key: Là key mà bạn muốn rút gọn hoặc nhóm.
 • values: Là một mảng chứa tất cả các giá trị tương ứng với key. Hàm reduce sẽ thực hiện các phép tính trên mảng này.
 • reduceFunction: Là logic xử lý để rút gọn các giá trị. Bạn có thể thực hiện các phép toán như tổng hợp, đếm, hoặc tính trung bình trong hàm này.

Hướng dẫn tạo hàm Reduce tùy chỉnh:

Bạn cần xác định cụ thể cách bạn muốn rút gọn hoặc nhóm các giá trị dựa trên key. Ví dụ, nếu bạn muốn đếm số lượng bài viết của mỗi người dùng, bạn có thể sử dụng Array.sum(values) để tính tổng số bài viết cho mỗi người dùng.

function(key, values) { 
  return Array.sum(values);
}

Hàm Reduce là nơi bạn thực hiện tính toán cuối cùng trên mảng các values để tạo kết quả cuối cùng.

Hai hàm này là nơi bạn có thể tùy chỉnh cách xử lý và tính toán dữ liệu trong quá trình Map-Reduce. Chúng cho phép bạn thực hiện các phân tích phức tạp và tính toán tổng hợp theo nhu cầu của bạn.

Các tùy chọn của lệnh Map-Reduce trong MongoDB

Lệnh mapReduce trong MongoDB cung cấp các tùy chọn để tùy chỉnh quá trình Map-Reduce. Dưới đây là điểm qua về các tùy chọn quan trọng:

Tùy chọn out:

 • out xác định vị trí của kết quả truy vấn Map-Reduce. Bạn có thể lựa chọn một trong các loại sau:
 • out: "collection_name": Lưu kết quả vào một Collection mới hoặc ghi đè lên một Collection tồn tại.
 • out: { replace: "collection_name" }: Ghi đè kết quả lên một Collection tồn tại.
 • out: { merge: "collection_name" }: Gộp kết quả vào một Collection tồn tại, duy trì cả các Document gốc.

Tùy chọn query:

 • query xác định tiêu chuẩn chọn tùy ý để lựa chọn các Document từ Collection ban đầu. Chỉ những Document thỏa mãn tiêu chuẩn này mới được xử lý bởi Map-Reduce.

Tùy chọn sort:

 • sort xác định tiêu chuẩn sắp xếp tùy ý cho kết quả trả về. Kết quả có thể được sắp xếp trước khi trả về. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn kết quả đã sắp xếp.

Tùy chọn limit:

 • limit xác định số lượng Document tối đa tùy ý để được trả về sau khi xử lý. Khi sử dụng limit, kết quả sẽ chỉ chứa một số Document hạn chế.

Sử dụng Map-Reduce trong MongoDB

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng Map-Reduce trên một tập dữ liệu cụ thể trong MongoDB để đếm số lượng mục thỏa mãn các điều kiện cụ thể. Dưới đây là một ví dụ:

Giả sử bạn có một Collection lưu trữ các bài viết của người dùng, và bạn muốn đếm số lượng bài viết hoạt động của mỗi người dùng:

db.posts.mapReduce(
  function() { emit(this.user_id, 1); }, 
  function(key, values) { return Array.sum(values); },
  { 
   query: { status: "active" }, 
   out: "post_total" 
  }
)

Trong ví dụ này:

 • Hàm map ánh xạ mỗi bài viết của người dùng và phát xạ cặp key-value với this.user_id là key và 1 là value.
 • Hàm reduce tổng hợp số lượng bài viết của cùng một người dùng bằng cách sử dụng Array.sum(values).
 • Chỉ các bài viết có trạng thái là "active" được xử lý.

Kết quả của Map-Reduce sẽ được lưu vào một Collection mới có tên là "post_total," và bạn có thể sử dụng truy vấn để xem kết quả:

db.post_total.find()

Kết quả sẽ là số lượng bài viết hoạt động của mỗi người dùng.

Ví dụ này cho thấy cách bạn có thể sử dụng Map-Reduce để thực hiện phân tích dữ liệu phức tạp và tính toán tổng hợp theo nhu cầu cụ thể của bạn.

Kết bài

Map-Reduce trong MongoDB là một công cụ mạnh mẽ cho việc xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Được sử dụng chủ yếu cho các nhiệm vụ phức tạp và tùy chỉnh, Map-Reduce cho phép bạn tạo các hàm JavaScript tùy chỉnh để ánh xạ và rút gọn dữ liệu theo nhu cầu của bạn. Việc tối ưu hóa Map-Reduce, sử dụng chỉ mục và phân phối công việc đúng cách có thể cải thiện hiệu suất và tốc độ xử lý.

Việc hiểu và biết cách sử dụng Map-Reduce trong MongoDB vẫn là một kỹ năng quan trọng cho các nhà phân tích dữ liệu và nhà phát triển ứng dụng hiện đại. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về Map-Reduce và cách nó có thể được áp dụng trong thế giới cơ sở dữ liệu MongoDB.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top