MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Trong MongoDB, việc sắp xếp và giới hạn bản ghi có thể là một phần quan trọng của việc truy vấn dữ liệu. Điều này giúp bạn xử lý dữ liệu một cách hiệu quả và hiển thị chúng theo yêu cầu cụ thể. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng phương thức sort() để sắp xếp dữ liệu theo yêu cầu trong MongoDB.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sử dụng phương thức sort() để sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Cú pháp

Phương thức sort() trong MongoDB cho phép bạn sắp xếp các document dựa trên một hoặc nhiều trường. Cú pháp cơ bản của sort() là như sau:

db.COLLECTION_NAME.find().sort({ TRUONG: THU_TU })

Trong đó:

  • COLLECTION_NAME là tên của collection bạn muốn truy vấn.
  • TRUONG là tên của trường dữ liệu bạn muốn sắp xếp theo.
  • THU_TU là giá trị 1 hoặc -1 để xác định thứ tự sắp xếp. 1 được sử dụng cho thứ tự tăng dần và -1 được sử dụng cho thứ tự giảm dần.

Ví dụ

Hãy xem xét một collection "bài_viết" với các document sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

{
  "_id": ObjectId("5983548781331adf45ec5"),
  "title": "MongoDB Overview"
}
{
  "_id": ObjectId("5983548781331adf45ec6"),
  "title": "NoSQL Overview"
}
{
  "_id": ObjectId("5983548781331adf45ec7"),
  "title": "Tutorials Point Overview"
}

Nếu bạn muốn sắp xếp các document theo trường "title" theo thứ tự giảm dần, bạn có thể sử dụng phương thức sort() như sau:

db.bài_viết.find({}, { title: 1, _id: 0 }).sort({ title: -1 })

Kết quả sẽ là:

{ "title": "Tutorials Point Overview" }
{ "title": "NoSQL Overview" }
{ "title": "MongoDB Overview" }

Lưu ý rằng nếu bạn không xác định thứ tự sắp xếp, phương thức sort() sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Kết bài

Phương thức sort() trong MongoDB là những công cụ mạnh mẽ cho việc sắp xếp và giới hạn bản ghi khi bạn truy vấn dữ liệu. Chúng giúp bạn hiển thị dữ liệu theo yêu cầu cụ thể và tối ưu hóa việc truy vấn cơ sở dữ liệu của bạn. Việc này đặc biệt hữu ích khi bạn cần hiển thị bản ghi theo một thứ tự nhất định hoặc giới hạn số lượng bản ghi được trả về cho ứng dụng của bạn.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top