MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Trong bài viết này, mình sẽ bước vào thế giới các kiểu dữ liệu trong MongoDB, cùng tìm hiểu cách mình có thể sử dụng chúng một cách dễ dàng và chi tiết.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

MongoDB hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, từ các kiểu cơ bản như số, chuỗi và ngày tháng đến các kiểu phức tạp hơn như Mảng (Array), Đối tượng (Object), và Đối tượng Tham Chiếu (Reference Object). Điều này giúp MongoDB linh hoạt trong việc lưu trữ dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc.

Kiểu dữ liệu cơ bản trong MongoDB

Số (Number):

Kiểu dữ liệu số trong MongoDB có thể là số nguyên hoặc số thực. Hãy xem ví dụ sau:

{
 "age": 25,
 "price": 19.99
}

Ở đây, "age" là một số nguyên và "price" là một số thực.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chuỗi (String):

Kiểu dữ liệu chuỗi trong MongoDB sử dụng để lưu trữ văn bản. Xem ví dụ:

{
 "name": "John Doe",
 "email": "johndoe@example.com"
}

Kiểu dữ liệu phức tạp trong MongoDB

Mảng (Array):

Kiểu dữ liệu mảng cho phép bạn lưu trữ nhiều giá trị trong một trường. Ví dụ:

{
 "colors": ["red", "green", "blue"]
}

Đối tượng (Object):

Kiểu dữ liệu đối tượng cho phép bạn lưu trữ cặp "khóa-giá trị." Dưới đây là một ví dụ:

{
 "person": {
  "name": "Alice",
  "age": 30
 }
}

Đối tượng tham chiếu (Reference Object):

Đối tượng tham chiếu cho phép bạn liên kết tới tài liệu khác trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ:

{
 "book": {
  "title": "MongoDB Guide",
  "author": {
   "$ref": "authors",
   "$id": ObjectId("5f7b08613e27a628c5cdd4a9")
  }
 }
}

Trong ví dụ trên, mình đang tham chiếu tới một tài liệu trong Collection "authors" thông qua ObjectId.

Làm việc với kiểu dữ liệu trong MongoDB

Để sử dụng các kiểu dữ liệu này, bạn có thể sử dụng các phương thức MongoDB. Chẳng hạn, để tìm kiếm dữ liệu, bạn có thể sử dụng find(), và để thêm dữ liệu, bạn có thể sử dụng insertOne() hoặc insertMany().

Kết bài

Kiểu dữ liệu trong MongoDB là một phần quan trọng trong việc làm việc với cơ sở dữ liệu này. Thông qua các ví dụ thực tế, bạn đã hiểu cách sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản và phức tạp trong MongoDB. Hãy thực hành và tìm hiểu thêm để tận dụng tối đa sức mạnh của MongoDB trong việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Top