MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Relationship trong MongoDB

Trong MongoDB, Relationship (mối quan hệ) đề cập đến cách các Document trong cơ sở dữ liệu có thể liên kết và tương tác với nhau. MongoDB hỗ trợ nhiều cách để mô hình hóa và quản lý mối quan hệ giữa các Document, cho phép bạn tạo các ứng dụng đa dạng và phức tạp.Mình sẽ mình chi tiết về Embeded Relationships và Referenced Relationships cùng với các loại mối quan hệ cụ thể trong phần tiếp theo của bài viết.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Khái niệm về Relationship trong MongoDB

Mối quan hệ trong MongoDB tượng trưng cho cách các Document có mối liên quan với nhau. Có nhiều cách để thiết kế mối quan hệ này, bao gồm Embeded Relationships (Mô hình hóa nhúng) và Referenced Relationships (Mô hình hóa tham chiếu). Các mối quan hệ có thể là 1:1, 1:N, N:1, hoặc N:N, tùy thuộc vào cấu trúc dữ liệu và yêu cầu của ứng dụng.

Mục tiêu và lợi ích của việc sử dụng Relationship trong cơ sở dữ liệu

Việc sử dụng mối quan hệ trong MongoDB có mục tiêu chính là tạo ra cơ sở dữ liệu có cấu trúc hợp lý và dễ quản lý. Một số mục tiêu và lợi ích của việc sử dụng Relationship bao gồm:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Tạo cấu trúc dữ liệu phức tạp: Giúp bạn thiết kế ứng dụng với dữ liệu phức tạp hơn, bao gồm các mối quan hệ phức tạp giữa các đối tượng.

 • Tính nhất quán: Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, đặc biệt trong các trường hợp mà một đối tượng phụ thuộc vào đối tượng khác.

 • Tối ưu hóa hiệu suất: Giúp tối ưu hóa hiệu suất truy vấn và lấy dữ liệu trong ứng dụng của bạn.

 • Quản lý dữ liệu dễ dàng: Thiết lập mối quan hệ giữa các Document giúp bạn quản lý dữ liệu một cách hiệu quả và dễ dàng.

Embeded Relationships (Mô hình hóa Relationship nhúng) trong MongoDB

Định nghĩa và cách mô hình hóa Embeded Relationships

Trong MongoDB, Embeded Relationships (Mô hình hóa Relationship nhúng) là phương pháp cho phép bạn nhúng các Document con (subdocuments) vào bên trong Document chính. Điều này đồng nghĩa với việc các thông tin liên quan được lưu trữ và quản lý trong một Document duy nhất, thay vì tạo mối quan hệ thông qua các trường tham chiếu.

Cách mô hình hóa Embeded Relationships:

 • Tạo một trường trong Document chính để chứa thông tin của Document con.
 • Nhúng Document con vào trường đã tạo.
 • Thông qua việc lồng nhau, bạn có thể tạo các mức nhúng sâu hơn để biểu diễn mối quan hệ phức tạp.

Ưu điểm và nhược điểm của Embeded Relationships

Ưu điểm của Embeded Relationships:

 • Tính hiệu suất cao: Việc truy vấn và lấy dữ liệu từ mối quan hệ nhúng thường nhanh hơn so với mối quan hệ tham chiếu, vì dữ liệu liên quan được lưu trữ trong cùng một Document.

 • Tính độc lập: Dữ liệu trong mối quan hệ nhúng không phụ thuộc vào các Document khác, giúp đảm bảo tính độc lập và tự đủ của Document.

 • Đơn giản hóa truy vấn: Việc lấy dữ liệu từ mối quan hệ nhúng thường không yêu cầu nhiều truy vấn phức tạp như mối quan hệ tham chiếu.

Nhược điểm của Embeded Relationships:

 • Tăng kích thước Document: Nếu có quá nhiều thông tin nhúng, Document chính có thể trở nên lớn và làm tăng kích thước của cơ sở dữ liệu.

 • Không thể chia sẻ dữ liệu: Dữ liệu nhúng không thể được chia sẻ giữa các Document khác, điều này có thể dẫn đến lặp lại thông tin.

Ví dụ về việc sử dụng Embeded Relationships

Ví dụ sau đây minh họa cách sử dụng Embeded Relationships để lưu trữ thông tin về người dùng và địa chỉ của họ:

{
  "_id": ObjectId("52ffc33cd85242f436000001"),
  "name": "Tom Hanks",
  "contact": "987654321",
  "dob": "01-01-1991",
  "addresses": [
   {
     "building": "22 A, Indiana Apt",
     "pincode": 123456,
     "city": "Los Angeles",
     "state": "California"
   },
   {
     "building": "170 A, Acropolis Apt",
     "pincode": 456789,
     "city": "Chicago",
     "state": "Illinois"
   }
  ]
}

Trong ví dụ này, thông tin về địa chỉ của người dùng được nhúng vào Document người dùng chính. Việc này giúp đơn giản hóa việc lấy và cập nhật thông tin về địa chỉ cho mỗi người dùng.

Referenced Relationships (Mô hình hóa Relationship tham chiếu) trong MongoDB

Định nghĩa và cách mô hình hóa Referenced Relationships

Trong MongoDB, Referenced Relationships (Mô hình hóa Relationship tham chiếu) là phương pháp cho phép bạn tạo mối quan hệ giữa các Document thông qua việc tham chiếu đến Document khác bằng trường tham chiếu (reference field). Thay vì nhúng thông tin của Document con vào Document chính, bạn sẽ lưu trữ một ObjectId tham chiếu đến Document liên quan.

Cách mô hình hóa Referenced Relationships:

 • Tạo một trường trong Document chính để chứa ObjectId của Document liên quan.
 • Sử dụng ObjectId này để tham chiếu đến Document liên quan trong Collection khác.

Ưu điểm và nhược điểm của Referenced Relationships

Ưu điểm của Referenced Relationships:

 • Tiết kiệm không gian lưu trữ: Dữ liệu không bị lặp lại, và chỉ ObjectId được lưu trữ trong Document chính, giúp tiết kiệm không gian lưu trữ.

 • Khả năng cập nhật dễ dàng: Việc cập nhật thông tin trong Document liên quan chỉ cần thực hiện trên một nơi, không cần phải cập nhật nhiều Document.

 • Khả năng chia sẻ dữ liệu: Các Document có thể tham chiếu đến cùng một Document liên quan, chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả.

Nhược điểm của Referenced Relationships:

 • Tăng số lượng truy vấn: Để truy xuất thông tin liên quan, bạn cần thực hiện nhiều truy vấn để lấy dữ liệu từ nhiều Document khác nhau.

 • Tốn thời gian và hiệu suất: Trong trường hợp cần lấy thông tin từ nhiều Document tham chiếu, có thể làm tăng thời gian và tốn hiệu suất.

Ví dụ về việc sử dụng Referenced Relationships

Ví dụ sau đây minh họa cách sử dụng Referenced Relationships để tham chiếu từ một bài viết (post) đến tác giả (author) của nó:

Document của bài viết (post):

{
  "_id": ObjectId("52ffc33cd85242f436000001"),
  "title": "MongoDB Relationships",
  "content": "This is a post about MongoDB relationships.",
  "author_id": ObjectId("52ffc4a5d85242602e000000")
}

Document của tác giả (author):

{
  "_id": ObjectId("52ffc4a5d85242602e000000"),
  "name": "John Doe",
  "email": "john.doe@example.com"
}

Trong trường hợp này, Document của bài viết chỉ lưu trữ ObjectId của tác giả thay vì nhúng thông tin tác giả vào bài viết. ObjectId "author_id" được sử dụng để tham chiếu đến Document tác giả trong Collection tác giả (author).

Các loại Relationship và ví dụ cụ thể trong MongoDB

Trong MongoDB, có nhiều cách để thiết kế và quản lý Relationship giữa các Document. Dưới đây là các loại Relationship cơ bản và ví dụ minh họa cụ thể cho từng loại:

1:1 Relationship (Mối quan hệ một một)

 • Trong mối quan hệ 1:1, một Document của Collection A tương ứng với một Document của Collection B và ngược lại.
 • Ví dụ: Mối quan hệ giữa User và Passport (Xác thực người dùng). Mỗi User có một Passport duy nhất để xác thực.

Ví dụ:

Collection "users"

{
  "_id": ObjectId("5f1234567890abcdef123456"),
  "name": "John Doe"
}

Collection "passports"

{
  "_id": ObjectId("5f1234567890abcdef789012"),
  "passport_number": "ABC123",
  "user_id": ObjectId("5f1234567890abcdef123456")
}

1:N Relationship (Mối quan hệ một nhiều)

Trong mối quan hệ 1:N, một Document của Collection A có thể tương ứng với nhiều Document của Collection B, nhưng ngược lại không đúng (nhiều Document của B không tương ứng với một Document của A).

Ví dụ: Mối quan hệ giữa một User và các Comment mà User đó đã tạo ra. Một User có thể có nhiều Comment.

Ví dụ:

Collection "users"

{
  "_id": ObjectId("5f1234567890abcdef123456"),
  "name": "Alice"
}

Collection "comments"

{
  "_id": ObjectId("5f1234567890abcdef789012"),
  "text": "Great post!",
  "user_id": ObjectId("5f1234567890abcdef123456")
}
{
  "_id": ObjectId("5f1234567890abcdef789013"),
  "text": "Interesting article!",
  "user_id": ObjectId("5f1234567890abcdef123456")
}

N:1 Relationship (Mối quan hệ nhiều một)

Trong mối quan hệ N:1, nhiều Document của Collection A có thể tương ứng với một Document của Collection B, nhưng ngược lại không đúng (nhiều Document của B không tương ứng với một Document của A).

Ví dụ: Mối quan hệ giữa các Comment và User mà đã tạo Comment đó. Nhiều Comment có thể thuộc về cùng một User.

Ví dụ:

Collection "comments"

{
  "_id": ObjectId("5f1234567890abcdef789012"),
  "text": "Nice work!",
  "user_id": ObjectId("5f1234567890abcdef123456")
}
{
  "_id": ObjectId("5f1234567890abcdef789013"),
  "text": "Well done!",
  "user_id": ObjectId("5f1234567890abcdef123456")
}

Collection "users"

{
  "_id": ObjectId("5f1234567890abcdef123456"),
  "name": "Bob"
}

N:N Relationship (Mối quan hệ nhiều nhiều)

Trong mối quan hệ N:N, nhiều Document của Collection A có thể tương ứng với nhiều Document của Collection B và ngược lại.

Ví dụ: Mối quan hệ giữa các Student và các Course mà Student đó đã đăng ký. Mỗi Student có thể đăng ký nhiều Course và mỗi Course có thể có nhiều Student đăng ký.

Ví dụ:

Collection "students"

{
  "_id": ObjectId("5f1234567890abcdef123456"),
  "name": "Eve",
  "courses": [ObjectId("5f1234567890abcdef789012"), ObjectId("5f1234567890abcdef789013")]
}

Collection "courses"

{
  "_id": ObjectId("5f1234567890abcdef789012"),
  "course_name": "Math 101"
}
{
  "_id": ObjectId("5f1234567890abcdef789013"),
  "course_name": "History 202"
}

So sánh và lựa chọn phương pháp mô hình hóa Relationship trong MongoDB

Khi nào nên sử dụng Embeded Relationships

 • Sử dụng Embeded Relationships khi bạn muốn các thông tin liên quan giữa các Document được lưu trữ trong cùng một Document cha.
 • Lựa chọn Embeded Relationships khi số lượng Document con liên quan tới Document cha không quá lớn và không thay đổi thường xuyên.
 • Embeded Relationships thường phù hợp trong trường hợp bạn muốn lấy và cập nhật thông tin liên quan dễ dàng trong một truy vấn duy nhất.

Khi nào nên sử dụng Referenced Relationships

 • Sử dụng Referenced Relationships khi số lượng Document con liên quan tới Document cha có thể lớn và thay đổi thường xuyên.
 • Lựa chọn Referenced Relationships khi bạn muốn tối ưu hóa việc lưu trữ dữ liệu và giảm kích thước Document cha.
 • Referenced Relationships thường phù hợp trong trường hợp bạn muốn tối ưu hóa hiệu suất đọc và giảm tải cho Document cha.

Sự kết hợp của cả hai phương pháp

 • Trong nhiều trường hợp, sự kết hợp của cả hai phương pháp Embeded và Referenced Relationships có thể được sử dụng để tận dụng lợi ích của cả hai.
 • Ví dụ, một Document cha có thể nhúng một số thông tin cơ bản liên quan và tham chiếu đến các Document con khi cần thông tin chi tiết.
 • Sự kết hợp này giúp cân bằng giữa việc duy trì thông tin và tối ưu hóa hiệu suất trong mô hình dữ liệu MongoDB của bạn.

Lựa chọn phương pháp mô hình hóa Relationship phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu cụ thể của ứng dụng và các yêu cầu về hiệu suất, tính nhất quán và tiết kiệm tài nguyên.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về cách quản lý mối quan hệ giữa các Document trong MongoDB, một cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến. Ta đã tìm hiểu hai phương pháp chính để mô hình hóa mối quan hệ: Embeded Relationships và Referenced Relationships. Mỗi phương pháp có ưu điểm và nhược điểm riêng, phù hợp với các tình huống và yêu cầu cụ thể của ứng dụng.

Tiếp theo đã điểm qua các loại mối quan hệ, bao gồm 1:1, 1:N, N:1 và N:N, và xem xét ví dụ cụ thể cho từng loại mối quan hệ. Điều này giúp bạn hiểu rõ cách thực hiện mô hình hóa mối quan hệ trong MongoDB.

Cuối cùng, mình đã thảo luận về việc lựa chọn phương pháp mô hình hóa mối quan hệ phù hợp với yêu cầu của ứng dụng và tối ưu hóa hiệu suất và tính nhất quán của dữ liệu.

Quản lý mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu MongoDB là một phần quan trọng của việc phát triển ứng dụng hiện đại và phức tạp. Bằng cách sử dụng các phương pháp và nguyên tắc đã học trong bài viết này, bạn có thể xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu MongoDB có cấu trúc và hiệu quả.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Xóa Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top