MONGODB CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa Document trong MongoDB

Trong quá trình làm việc với MongoDB, việc xóa các bản ghi (document) là một phần quan trọng của quản lý dữ liệu. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách xóa document trong MongoDB bằng cách sử dụng các lệnh và phương thức cơ bản.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Xóa Document sử dụng deleteOne và deleteMany trong MongoDB

Xóa một Document

Để xóa một document duy nhất từ một collection trong MongoDB, bạn có thể sử dụng phương thức deleteOne. Phương thức này cho phép bạn xác định một điều kiện và chỉ xóa document đầu tiên khớp với điều kiện đó.

Cú pháp:

db.collection.deleteOne({ điều_kiện_xóa });

Trong đó:

  • "ten_collection" là tên của collection bạn muốn xóa document từ đó.
  • { điều_kiện_xóa } là điều kiện để xác định document cần xóa. Ví dụ: { _id: ObjectId("document_id") }.

Ví dụ:

Giả sử bạn có một collection "users" và muốn xóa người dùng có tên đăng nhập là "john_doe". Dưới đây là cách thực hiện việc này:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

// Xóa một document từ collection "users" dựa trên điều kiện username là "john_doe"
db.users.deleteOne({ username: "john_doe" });

Xóa nhiều Documents

Để xóa nhiều documents từ một collection, bạn có thể sử dụng phương thức deleteMany. Phương thức này cho phép bạn xác định một điều kiện và xóa tất cả các document khớp với điều kiện đó.

Cú háp:

db.collection.deleteMany({ điều_kiện_xóa });

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn xóa tất cả các bản ghi trong collection "logs" có trạng thái "error". Dưới đây là cách thực hiện việc này:

// Xóa tất cả các documents từ collection "logs" có trường "status" bằng "error"
db.logs.deleteMany({ status: "error" });

Xóa Document bằng $unset trong MongoDB

Ngoài việc sử dụng deleteOnedeleteMany, bạn có thể xóa một phần dữ liệu từ document bằng cách sử dụng $unset. Điều này cho phép bạn loại bỏ một hoặc nhiều trường (fields) khỏi document.

Cú pháp:

db.collection.updateOne(
  { điều_kiện_xóa },
  { $unset: { truong_can_xoa: 1 } }
);

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn xóa trường "email" khỏi một document có "_id" là ObjectId("5d9c23bce45e8b366c07b3ea"). Dưới đây là cách thực hiện việc này:

// Xóa trường "email" khỏi document có "_id" là ObjectId("5d9c23bce45e8b366c07b3ea")
db.users.updateOne(
  { _id: ObjectId("5d9c23bce45e8b366c07b3ea") },
  { $unset: { email: "" } }
);

Xóa toàn bộ Collection trong MongoDB

Nếu bạn muốn xóa toàn bộ collection, bạn có thể sử dụng phương thức drop. Tuy nhiên, hãy thận trọng khi sử dụng phương thức này, vì nó sẽ xóa hoàn toàn collection và không thể hoàn tác.

Cú pháp:

db.collection.drop();

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn xóa hoàn toàn collection "temporary_data". Dưới đây là cách thực hiện việc này:

// Xóa toàn bộ collection "temporary_data"
db.temporary_data.drop();

Kết bài

Việc xóa document trong MongoDB là một phần quan trọng của quản lý dữ liệu. Bài viết này đã giới thiệu cách sử dụng các cú pháp cơ bản của MongoDB để xóa document, mỗi phương thức đi kèm với ví dụ minh họa. Việc này giúp bạn duyệt qua dữ liệu của mình một cách hiệu quả và đảm bảo rằng bạn chỉ lưu trữ thông tin quan trọng và cần thiết trong hệ thống cơ sở dữ liệu của mình.

Cùng chuyên mục:

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Sử dụng Text Search trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

Map Reduce trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

ObjectId trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Hoạt động nguyên tử (Atomic Operation) trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Phân tích truy vấn trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Covered Query trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Tham chiếu Database trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Relationship trong MongoDB

Tạo backup và restore trong mongodb

Tạo backup và restore trong mongodb

Shard trong MongoDB

Shard trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Replica Set trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Aggregation trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Chỉ mục (Index) trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Sắp xếp bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Giới hạn bản ghi trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Projection trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Cập nhật Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Truy vấn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Chèn Document trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Kiểu dữ liệu trong MongoDB

Top