CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm absBigInt() trong C/C++

Trong C/C++, thư viện bigint.h cung cấp các hàm tiện ích để làm việc với số nguyên lớn. Trong bài này, mình sẽ tập trung vào hàm absBigInt(), một trong những chức năng quan trọng để xác định giá trị tuyệt đối của một số nguyên lớn. Hãy cùng freetuts.net tìm hiểu về cú pháp, cách sử dụng và các ví dụ thực tế để hiểu rõ hơn về cách áp dụng hàm này trong C/C++.

Cú pháp của hàm absBigInt() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm absBigInt()

vector<int> absBigInt(const vector<int>& num);

Các tham số đầu vào của hàm absBigInt()

 • num: Số nguyên lớn cần tính giá trị tuyệt đối.

Giá trị trả về của hàm absBigInt()

 • Hàm trả về một vector<int> chứa giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn đầu vào.

Ví dụ :

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm absBigInt

using namespace std;

int main() {
  // Khai báo một số nguyên lớn
  vector<int> num = {3, 4, 5, 6};

  // Tính giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn
  vector<int> absNum = absBigInt(num);
  //Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // In kết quả
  cout << "Giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn: ";
  for (int digit : absNum) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn: 3456

Trong ví dụ này, hàm absBigInt() được sử dụng để tính toán giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn num. Đầu ra được in ra màn hình để xác nhận kết quả tính toán.

Cách sử dụng hàm absBigInt() trong C/C++

Sử dụng hàm absBigInt() để tính toán giá trị tuyệt đối của một số nguyên lớn

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm absBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Khai báo một số nguyên lớn
  vector<int> num = {3, 4, 5, 6};
  //Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn
  vector<int> absNum = absBigInt(num);

  // In kết quả
  cout << "Giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn: ";
  for (int digit : absNum) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn: 3456

Trong ví dụ này, hàm absBigInt() được sử dụng để tính toán giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn num.

Xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm và số không

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm absBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Khai báo một số nguyên lớn âm
  vector<int> negativeNum = {-7, 8, 9, 0};

  // Tính giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn âm
  vector<int> absNegativeNum = absBigInt(negativeNum);

  // In kết quả
  cout << "Giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn âm: ";
  for (int digit : absNegativeNum) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  // Khai báo một số nguyên lớn bằng 0
  vector<int> zeroNum = {0};
  //Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn bằng 0
  vector<int> absZeroNum = absBigInt(zeroNum);

  // In kết quả
  cout << "Giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn bằng 0: ";
  for (int digit : absZeroNum) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn âm: 7890
Giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn bằng 0: 0

Trong ví dụ này, mình đã xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm và số không bằng cách sử dụng hàm absBigInt().

Ví dụ về việc sử dụng hàm absBigInt() trong C/C++

Sử dụng hàm absBigInt() trong việc xử lý dữ liệu đầu vào

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm absBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm xử lý dữ liệu đầu vào, chấp nhận số nguyên lớn có thể là số âm
void processData(const vector<int>& data) {
  // Lặp qua các phần tử của dữ liệu và tính giá trị tuyệt đối của mỗi phần tử
  for (const auto& num : data) {
    vector<int> absNum = absBigInt({num});

    // In giá trị tuyệt đối của mỗi phần tử
    cout << "Giá trị tuyệt đối của " << num << " là: ";
    for (int digit : absNum) {
      cout << digit;
    }
    cout << endl;
  }
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Dữ liệu đầu vào
  vector<int> inputData = {10, -20, 30, -40};

  // Xử lý dữ liệu đầu vào
  processData(inputData);

  return 0;
}

Output:

Giá trị tuyệt đối của 10 là: 10
Giá trị tuyệt đối của -20 là: 20
Giá trị tuyệt đối của 30 là: 30
Giá trị tuyệt đối của -40 là: 40

Trong ví dụ này, hàm processData() được sử dụng để xử lý dữ liệu đầu vào, trong đó có cả số nguyên lớn âm. Hàm absBigInt() được gọi để tính toán giá trị tuyệt đối của mỗi phần tử trong dữ liệu.

Áp dụng hàm absBigInt() trong các thuật toán và ứng dụng cụ thể

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm absBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm tính tổng các giá trị tuyệt đối của các số nguyên lớn trong một mảng
vector<int> sumAbsoluteValues(const vector<vector<int>>& numbers) {
  vector<int> sum;
  for (const auto& num : numbers) {
    vector<int> absNum = absBigInt(num); // Tính giá trị tuyệt đối của số nguyên lớn
    sum = addBigInt(sum, absNum); // Cộng giá trị tuyệt đối vào tổng
  }
  return sum;
}

int main() {
  // Dữ liệu đầu vào: một danh sách các số nguyên lớn
  vector<vector<int>> inputData = {
    {10, 20, 30},
    {-5, -15, -25},
    {40, -50, 60}
  };

  // Tính tổng các giá trị tuyệt đối của các số nguyên lớn
  vector<int> result = sumAbsoluteValues(inputData);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // In kết quả
  cout << "Tổng các giá trị tuyệt đối của các số nguyên lớn: ";
  for (int digit : result) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Tổng các giá trị tuyệt đối của các số nguyên lớn: 335

Trong ví dụ này, hàm sumAbsoluteValues() được sử dụng để tính tổng của các giá trị tuyệt đối của các số nguyên lớn trong một danh sách. Hàm absBigInt() được gọi để tính giá trị tuyệt đối của mỗi số nguyên lớn, và sau đó các giá trị tuyệt đối được cộng vào tổng.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm absBigInt() trong C/C++, một công cụ quan trọng để tính toán giá trị tuyệt đối của các số nguyên lớn. Mình đã thảo luận về cú pháp của hàm, cách sử dụng nó để tính toán giá trị tuyệt đối của các số nguyên lớn và xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm và số không. Bên cạnh đó, mình đã xem xét hai ví dụ thực tế về việc áp dụng hàm absBigInt() trong việc xử lý dữ liệu đầu vào và tính toán trong các thuật toán cụ thể.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top