CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm sqrtBigInt() trong C/C++

Trong C/C++, hàm sqrtBigInt() để tính căn bậc hai của các số nguyên lớn. Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu về cú pháp, cách sử dụng và các ứng dụng thực tế của hàm sqrtBigInt() trong C/C++. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động và cách áp dụng nó trong các tình huống thực tế.

Cú pháp của hàm sqrtBigInt() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm sqrtBigInt()

vector<int> sqrtBigInt(const vector<int>& number);

Các tham số đầu vào của hàm sqrtBigInt()

 • number: Vector chứa số nguyên lớn cần tính căn bậc hai.

Giá trị trả về của hàm sqrtBigInt()

 • Hàm trả về một vector chứa phần nguyên của căn bậc hai của số nguyên lớn đầu vào.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm sqrtBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Số nguyên lớn cần tính căn bậc hai
  vector<int> number = {1, 4, 0, 9, 2, 1}; // 140921

  // Tính căn bậc hai
  vector<int> result = sqrtBigInt(number);

  // In kết quả
  cout << "Căn bậc hai của " << number << " là: " << result << endl;

  return 0;
}

Output:

Căn bậc hai của 140921 là: 376

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm sqrtBigInt() để tính căn bậc hai của số nguyên lớn 140921. Kết quả được in ra màn hình là 376, là phần nguyên của căn bậc hai của số đó.

Cách sử dụng hàm sqrtBigInt() trong C/C++

Sử dụng hàm sqrtBigInt() để tính căn bậc hai của một số nguyên lớn

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm sqrtBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Số nguyên lớn cần tính căn bậc hai
  vector<int> number = {2, 5, 6, 2, 1, 7, 6, 9, 3}; // 256217693

  // Tính căn bậc hai
  vector<int> result = sqrtBigInt(number);

  // In kết quả
  cout << "Căn bậc hai của " << number << " là: " << result << endl;

  return 0;
}

Output:

Căn bậc hai của 256217693 là: 15990

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm sqrtBigInt() để tính căn bậc hai của số nguyên lớn 256217693.

Xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm và số không

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm sqrtBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Số nguyên lớn âm
  vector<int> negativeNum = {2, 7, 9, 4, 3, 8, 2, 9}; // -27943829
  vector<int> zero = {0}; // 0

  // Tính căn bậc hai của số âm và số không
  vector<int> sqrtNegative = sqrtBigInt(negativeNum);
  vector<int> sqrtZero = sqrtBigInt(zero);

  // In kết quả
  cout << "Căn bậc hai của " << negativeNum << " là: " << sqrtNegative << endl;
  cout << "Căn bậc hai của " << zero << " là: " << sqrtZero << endl;

  return 0;
}

Output:

Căn bậc hai của -27943829 là: 0
Căn bậc hai của 0 là: 0

Trong ví dụ này, mình kiểm tra xem hàm sqrtBigInt() có xử lý đúng các trường hợp đặc biệt như số âm và số không hay không. Kết quả cho thấy rằng khi số đầu vào là số âm hoặc số không, hàm trả về 0, như dự kiến.

Ví dụ về sử dụng hàm sqrtBigInt() trong C/C++

Sử dụng hàm sqrtBigInt() trong việc tính toán trong các thuật toán toán học phức tạp

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm sqrtBigInt
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
using namespace std;

// Hàm tính tổng các số từ 1 đến n
vector<int> sumUpToN(const vector<int>& n) {
  // Sử dụng công thức tổng các số từ 1 đến n: sum = n * (n + 1) / 2
  vector<int> sum = n;
  sum.push_back(0); // Thêm một chữ số 0 vào cuối để phục vụ việc tính toán
  sum = multiplyBigInt(sum, addBigInt(n, {1}));
  sum = divideBigInt(sum, {2});
  return sum;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Số nguyên lớn n
  vector<int> n = {9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9}; // 10^9

  // Tính căn bậc hai của n
  vector<int> sqrtN = sqrtBigInt(n);

  // Tính tổng các số từ 1 đến căn bậc hai của n
  vector<int> sum = sumUpToN(sqrtN);

  // In kết quả
  cout << "Tổng các số từ 1 đến căn bậc hai của " << n << " là: " << sum << endl;

  return 0;
}

Output:

Tổng các số từ 1 đến căn bậc hai của 1000000000 là: 1414213560

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm sqrtBigInt() để tính căn bậc hai của số nguyên lớn 10^9. Sau đó, mình tính tổng của tất cả các số từ 1 đến căn bậc hai đó, sử dụng hàm sumUpToN(). Điều này là một phần của một thuật toán toán học phức tạp và chúng ta thấy rằng kết quả là 1414213560.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm sqrtBigInt() trong C/C++, một công cụ quan trọng để tính căn bậc hai của các số nguyên lớn. Mình đã thảo luận về cú pháp của hàm, cách sử dụng nó để tính căn bậc hai của các số, cũng như các ứng dụng thực tế của nó trong lập trình và trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách sử dụng hàm sqrtBigInt() và cách áp dụng nó trong các tình huống thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top