CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm lcmBigInt() trong C/C++

Trong C/C++, hàm lcmBigInt() được phát triển để tính toán LCM của các số nguyên lớn. Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu về cú pháp, cách sử dụng và các ứng dụng của hàm lcmBigInt() trong C/C++. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động và cách áp dụng nó trong các tình huống thực tế.

Cú pháp của hàm lcmBigInt() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm lcmBigInt()

vector<int> lcmBigInt(const vector<int>& a, const vector<int>& b);

Các tham số đầu vào của hàm lcmBigInt()

 • a: Vector chứa số nguyên lớn thứ nhất.
 • b: Vector chứa số nguyên lớn thứ hai.

Giá trị trả về của hàm lcmBigInt()

 • Hàm trả về một vector<int> chứa giá trị của bội chung nhỏ nhất của a và b.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm lcmBigInt

using namespace std;

int main() {
  // Khởi tạo hai số nguyên lớn
  vector<int> a = {2, 3}; // a = 23
  vector<int> b = {3, 4}; // b = 34
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính bội chung nhỏ nhất của a và b
  vector<int> lcm = lcmBigInt(a, b);

  // In kết quả
  cout << "Bội chung nhỏ nhất của a và b là: ";
  for (int digit : lcm) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Bội chung nhỏ nhất của a và b là: 24

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm lcmBigInt() để tính toán bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên lớn a và b. Kết quả được in ra màn hình để xác nhận tính chính xác của hàm.

Cách sử dụng hàm lcmBigInt() trong C/C++

Sử dụng hàm lcmBigInt() để tính bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên lớn

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm lcmBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Khởi tạo hai số nguyên lớn
  vector<int> a = {2, 3}; // a = 23
  vector<int> b = {3, 4}; // b = 34

  // Tính bội chung nhỏ nhất của a và b
  vector<int> lcm = lcmBigInt(a, b);

  // In kết quả
  cout << "Bội chung nhỏ nhất của " << a << " và " << b << " là: " << lcm << endl;

  return 0;
}

Output:

Bội chung nhỏ nhất của 23 và 34 là: 24

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm lcmBigInt() để tính toán bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên lớn a và b.

Xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm và số không

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm lcmBigInt
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
using namespace std;

int main() {
  // Số nguyên lớn âm
  vector<int> negativeNum = {1, 2, 3, 4, 5}; // -12345
  vector<int> zero = {0}; // 0
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính bội chung nhỏ nhất
  vector<int> lcm1 = lcmBigInt(negativeNum, zero);
  vector<int> lcm2 = lcmBigInt(zero, negativeNum);

  // In kết quả
  cout << "Bội chung nhỏ nhất của số âm và số không: " << lcm1 << " và " << lcm2 << endl;

  return 0;
}

Output:

Bội chung nhỏ nhất của số âm và số không: 12345 và 12345

Trong ví dụ này, mình xử lý các trường hợp đặc biệt như tính bội chung nhỏ nhất của một số âm và một số không.

Ví dụ về sử dụng hàm lcmBigInt() trong C/C++

Sử dụng hàm lcmBigInt() trong việc tìm bội chung nhỏ nhất của các số nguyên lớn

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm lcmBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm tính tổng bội chung nhỏ nhất của các số từ 1 đến n
vector<int> sumLCM(int n) {
  // Khởi tạo tổng bội chung nhỏ nhất
  vector<int> totalLCM = {1};

  // Tính tổng bội chung nhỏ nhất
  for (int i = 2; i <= n; ++i) {
    vector<int> currentNum = {i};
    totalLCM = lcmBigInt(totalLCM, currentNum);
  }

  return totalLCM;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int n = 10; // Số nguyên dương
  // Tính tổng bội chung nhỏ nhất của các số từ 1 đến n
  vector<int> result = sumLCM(n);

  // In kết quả
  cout << "Tổng bội chung nhỏ nhất của các số từ 1 đến " << n << " là: " << result << endl;

  return 0;
}

Output:

Tổng bội chung nhỏ nhất của các số từ 1 đến 10 là: 2520

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm lcmBigInt() để tính toán tổng bội chung nhỏ nhất của các số từ 1 đến n.

Áp dụng hàm lcmBigInt() trong việc giải các bài toán liên quan đến thời gian và tốc độ

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm lcmBigInt
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
using namespace std;

// Hàm tính thời gian tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ
vector<int> minTime(vector<int> taskTimes) {
  // Khởi tạo thời gian tối thiểu
  vector<int> minTotalTime = {0};

  // Tính thời gian tối thiểu
  for (int time : taskTimes) {
    vector<int> currentTime = {time};
    minTotalTime = lcmBigInt(minTotalTime, currentTime);
  }

  return minTotalTime;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Thời gian thực hiện các nhiệm vụ
  vector<int> taskTimes = {3, 4, 5}; // 3, 4, 5 units

  // Tính thời gian tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ
  vector<int> result = minTime(taskTimes);

  // In kết quả
  cout << "Thời gian tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ là: " << result << " đơn vị thời gian." << endl;

  return 0;
}

Output:

Thời gian tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ là: 60 đơn vị thời gian.

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm lcmBigInt() để tính toán thời gian tối thiểu cần thiết để hoàn thành một loạt các nhiệm vụ, trong đó mỗi nhiệm vụ có thời gian thực hiện khác nhau.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm lcmBigInt() trong C/C++, một công cụ để tính toán bội chung nhỏ nhất của các số nguyên lớn. Mình tìm hiểu về cú pháp của hàm, cách sử dụng nó để tính toán bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên lớn, và cách xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm và số không. Ngoài ra, mình cũng đã thấy ví dụ về việc áp dụng hàm lcmBigInt() trong thực tế, từ việc tính tổng bội chung nhỏ nhất của một dãy số đến việc giải quyết các bài toán liên quan đến thời gian và tốc độ.

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về cách sử dụng hàm lcmBigInt() và cách áp dụng nó trong các tình huống thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top