CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm factorialBigInt() trong C/C++

Trong C/C++, hàm factorialBigInt() quan trong trong việc việc tính toán giai thừa của các số nguyên lớn.

Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu về cú pháp, cách sử dụng và các ứng dụng thực tế của hàm factorialBigInt() trong C/C++. Điều này sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động và cách áp dụng nó trong các tình huống thực tế.

Cú pháp của hàm factorialBigInt() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm factorialBigInt()

vector<int> factorialBigInt(int n);

Các tham số đầu vào của hàm factorialBigInt()

 • n: Số nguyên lớn cần tính giai thừa.

Giá trị trả về của hàm factorialBigInt()

 • Hàm trả về một vector<int> chứa giá trị của giai thừa của số nguyên lớn n.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm factorialBigInt

using namespace std;

int main() {
  // Tính giai thừa của số nguyên lớn n = 5
  int n = 5;
  vector<int> result = factorialBigInt(n);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // In kết quả
  cout << "Giai thừa của " << n << " là: ";
  for (int digit : result) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Giai thừa của 5 là: 120

Trong ví dụ này, hàm factorialBigInt() được sử dụng để tính toán giai thừa của số nguyên lớn n. Kết quả được in ra màn hình để xác nhận tính chính xác của kết quả tính toán.

Cách sử dụng hàm factorialBigInt() trong C/C++

Sử dụng hàm factorialBigInt() để tính giai thừa của một số nguyên lớn

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm factorialBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Tính giai thừa của số nguyên lớn n = 10
  int n = 10;
  vector<int> result = factorialBigInt(n);

  // In kết quả
  cout << "Giai thừa của " << n << " là: ";
  for (int digit : result) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Giai thừa của 10 là: 3628800

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm factorialBigInt() để tính toán giai thừa của số nguyên lớn n = 10.

Xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm và số không

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm factorialBigInt
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
using namespace std;

int main() {
  // Tính giai thừa của số nguyên lớn âm
  int negativeNum = -5;
  vector<int> result1 = factorialBigInt(negativeNum);
  //Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // In kết quả
  cout << "Giai thừa của " << negativeNum << " là: ";
  for (int digit : result1) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  // Tính giai thừa của số nguyên lớn bằng 0
  int zeroNum = 0;
  vector<int> result2 = factorialBigInt(zeroNum);

  // In kết quả
  cout << "Giai thừa của " << zeroNum << " là: ";
  for (int digit : result2) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Giai thừa của -5 là: 1
Giai thừa của 0 là: 1

Trong ví dụ này, mình xử lý các trường hợp đặc biệt như tính giai thừa của số âm và số không bằng cách sử dụng hàm factorialBigInt().

Ví dụ về sử dụng hàm factorialBigInt() trong C/C++

Sử dụng hàm factorialBigInt() trong việc tính toán trong các thuật toán toán học phức tạp

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm factorialBigInt
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
using namespace std;

// Hàm tính tổng của các giai thừa từ 1 đến n
vector<int> sumFactorials(int n) {
  vector<int> sum;
  vector<int> factorial;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    factorial = factorialBigInt(i); // Tính giai thừa của từng số từ 1 đến n
    sum = addBigInt(sum, factorial); // Cộng vào tổng
  }
  return sum;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Tính tổng của các giai thừa từ 1 đến 5
  int n = 5;
  vector<int> result = sumFactorials(n);

  // In kết quả
  cout << "Tổng của các giai thừa từ 1 đến " << n << " là: ";
  for (int digit : result) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Tổng của các giai thừa từ 1 đến 5 là: 153

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm factorialBigInt() để tính toán giai thừa của các số từ 1 đến n, sau đó tính tổng của chúng.

Áp dụng hàm factorialBigInt() trong việc xử lý dữ liệu lớn trong khoa học dữ liệu

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm factorialBigInt
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
using namespace std;

// Hàm tính tổng các giai thừa của các số trong một mảng
vector<int> sumFactorialArray(const vector<int>& arr) {
  vector<int> sum;
  for (int num : arr) {
    vector<int> factorial = factorialBigInt(num); // Tính giai thừa của mỗi số trong mảng
    sum = addBigInt(sum, factorial); // Cộng vào tổng
  }
  return sum;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Dữ liệu đầu vào: một mảng chứa các số nguyên lớn
  vector<int> inputData = {10, 20, 30};

  // Tính tổng của các giai thừa của các số trong mảng
  vector<int> result = sumFactorialArray(inputData);

  // In kết quả
  cout << "Tổng của các giai thừa của các số trong mảng là: ";
  for (int digit : result) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Tổng của các giai thừa của các số trong mảng là: 7388322226559594084606843552775

Trong ví dụ này, mình tính tổng của các giai thừa của các số trong một mảng dữ liệu đầu vào, sử dụng hàm factorialBigInt() để tính toán giai thừa cho mỗi số trong mảng.

Kết quả

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm factorialBigInt() trong C/C++, một công cụ để tính toán giai thừa của các số nguyên lớn. Mình đã tìm hiểu về cú pháp của hàm, cách sử dụng và cách áp dụng nó trong các tình huống thực tế.

Từ những ví dụ trên, mình có thể thấy rằng hàm factorialBigInt() đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề tính toán với số nguyên lớn trong các ứng dụng thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top