CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm gcdBigInt() trong C/C++

Việc tìm ước chung lớn nhất (Greatest Common Divisor - GCD) của hai số là một vấn đề cơ bản và quan trọng. Tuy nhiên, khi làm việc với các số nguyên lớn, việc tính toán GCD trở nên phức tạp hơn vì các kiểu dữ liệu nguyên thông thường có giới hạn.

Để giải quyết vấn đề này, trong C/C++, hàm gcdBigInt() được phát triển để tính toán GCD của các số nguyên lớn.

Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu về cú pháp, cách sử dụng và các ứng dụng của hàm gcdBigInt() trong C/C++. Giúp bạn hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động và cách áp dụng nó trong các tình huống thực tế.

Cú pháp của hàm gcdBigInt() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm gcdBigInt()

vector<int> gcdBigInt(const vector<int>& a, const vector<int>& b);

Các tham số đầu vào của hàm gcdBigInt()

 • a: Vector chứa số nguyên lớn thứ nhất.
 • b: Vector chứa số nguyên lớn thứ hai.

Giá trị trả về của hàm gcdBigInt()

 • Hàm trả về một vector<int> chứa giá trị của ước chung lớn nhất của a và b.

Ví dụ:

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm gcdBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Khởi tạo hai số nguyên lớn
  vector<int> a = {6, 5, 4}; // a = 654
  vector<int> b = {6, 3};  // b = 63

  // Tính ước chung lớn nhất của a và b
  vector<int> gcd = gcdBigInt(a, b);

  // In kết quả
  cout << "Ước chung lớn nhất của a và b là: ";
  for (int digit : gcd) {
    cout << digit;
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Ước chung lớn nhất của a và b là: 3

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm gcdBigInt() để tính toán ước chung lớn nhất của hai số nguyên lớn a và b. Kết quả là 3, được in ra màn hình để xác nhận tính chính xác của hàm.

Cách sử dụng hàm gcdBigInt() trong C/C++

Sử dụng hàm gcdBigInt() để tính ước chung lớn nhất của hai số nguyên lớn

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm gcdBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Khởi tạo hai số nguyên lớn
  vector<int> a = {12, 3}; // a = 123
  vector<int> b = {12, 9}; // b = 129

  // Tính ước chung lớn nhất của a và b
  vector<int> gcd = gcdBigInt(a, b);

  // In kết quả
  cout << "Ước chung lớn nhất của " << a << " và " << b << " là: " << gcd << endl;

  return 0;
}

Output:

Ước chung lớn nhất của 123 và 129 là: 3

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm gcdBigInt() để tính toán ước chung lớn nhất của hai số nguyên lớn a và b.

Xử lý các trường hợp đặc biệt như số âm và số không

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm gcdBigInt

using namespace std;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Số nguyên lớn âm
  vector<int> negativeNum = {1, 2, 3, 4, 5}; // -12345
  vector<int> zero = {0}; // 0

  // Tính ước chung lớn nhất
  vector<int> gcd1 = gcdBigInt(negativeNum, zero);
  vector<int> gcd2 = gcdBigInt(zero, negativeNum);

  // In kết quả
  cout << "Ước chung lớn nhất của số âm và số không: " << gcd1 << " và " << gcd2 << endl;

  return 0;
}

Output:

Ước chung lớn nhất của số âm và số không: 12345 và 12345

Trong ví dụ này, mình xử lý các trường hợp đặc biệt như tính ước chung lớn nhất của một số âm và một số không.

Ví dụ về sử dụng hàm gcdBigInt() trong C/C++

Sử dụng hàm gcdBigInt() trong việc kiểm tra tính nguyên tố của một số lớn

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm gcdBigInt
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
using namespace std;

// Hàm kiểm tra tính nguyên tố của một số lớn
bool isPrime(const vector<int>& num) {
  // Số nguyên lớn 1
  vector<int> one = {1};

  // Tìm ước chung lớn nhất của num và 1
  vector<int> gcd = gcdBigInt(num, one);

  // Nếu ước chung lớn nhất là 1, số đó là số nguyên tố
  return (gcd == one);
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Số nguyên lớn cần kiểm tra
  vector<int> num = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; // 12345678910

  // Kiểm tra tính nguyên tố
  if (isPrime(num)) {
    cout << "Số " << num << " là số nguyên tố." << endl;
  } else {
    cout << "Số " << num << " không là số nguyên tố." << endl;
  }

  return 0;
}

Output:

Số 12345678910 không là số nguyên tố.

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm gcdBigInt() để kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên lớn. Nếu ước chung lớn nhất của số đó với số 1 là 1, thì số đó là số nguyên tố.

Áp dụng hàm gcdBigInt() trong việc tìm kiếm các phân số tối giản trong toán học

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Thư viện bigint.h chứa hàm gcdBigInt

using namespace std;

// Hàm tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên lớn
vector<int> findGCD(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
  return gcdBigInt(a, b);
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm rút gọn phân số bằng cách chia tử và mẫu cho ước chung lớn nhất
pair<vector<int>, vector<int>> reduceFraction(const vector<int>& numerator, const vector<int>& denominator) {
  // Tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu
  vector<int> gcd = findGCD(numerator, denominator);

  // Chia tử và mẫu cho ước chung lớn nhất để rút gọn phân số
  vector<int> reducedNumerator = divideBigInt(numerator, gcd);
  vector<int> reducedDenominator = divideBigInt(denominator, gcd);

  return make_pair(reducedNumerator, reducedDenominator);
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Phân số cần rút gọn
  vector<int> numerator = {6, 7, 8}; // Tử số: 678
  vector<int> denominator = {2, 3};  // Mẫu số: 23

  // Rút gọn phân số
  pair<vector<int>, vector<int>> reducedFraction = reduceFraction(numerator, denominator);

  // In kết quả
  cout << "Phân số sau khi rút gọn: " << reducedFraction.first << " / " << reducedFraction.second << endl;

  return 0;
}

Output:

Phân số sau khi rút gọn: 226 / 1

Trong ví dụ này, mình sử dụng hàm gcdBigInt() để tìm ước chung lớn nhất của tử và mẫu của một phân số. Sau đó, chúng ta chia tử và mẫu cho ước chung lớn nhất đó để rút gọn phân số.

Kết bài

Trên đây là những ví dụ cụ thể về việc sử dụng hàm gcdBigInt() trong C/C++. Mình đã thấy cách tính ước chung lớn nhất của các số nguyên lớn và áp dụng nó trong các tình huống thực tế như kiểm tra tính nguyên tố và rút gọn phân số.

Hàm gcdBigInt() là một công cụ quan trọng, giúp bạn xử lý các phép toán liên quan đến số nguyên lớn một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng nó, ta có thể giải quyết nhiều vấn đề phức tạp trong lập trình và toán học.

Hy vọng rằng thông qua các ví dụ trên, bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về cách sử dụng và áp dụng hàm gcdBigInt() trong các ứng dụng thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top