CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm addBigInt() trong C/C++

Hàm addBigInt() trong bigint.h là một phần của các thư viện và công cụ được sử dụng để thực hiện phép toán cộng với các số nguyên lớn. Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm addBigInt() để thực hiện các phép toán cộng trên các số nguyên lớn một cách linh hoạt và chính xác.

Hãy cùng đi vào chi tiết và tìm hiểu cách sử dụng và triển khai hàm addBigInt() để giải quyết các vấn đề liên quan đến số nguyên lớn trong lập trình C/C++!

Cú pháp của hàm addBigInt() trong C/C++

Cú pháp của hàm addBigInt() trong C/C++ có thể được định nghĩa như sau:

#include "bigint.h"
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
// Định nghĩa hàm addBigInt() nhận vào hai số nguyên lớn là a và b, và trả về tổng của chúng.
BigInt addBigInt(const BigInt& a, const BigInt& b);

Trong đó:

 • BigInt là kiểu dữ liệu số nguyên lớn được định nghĩa trong thư viện bigint.h.
 • const BigInt& aconst BigInt& b là hai số nguyên lớn được truyền vào hàm để thực hiện phép cộng.
 • Hàm trả về một BigInt là tổng của hai số nguyên lớn a và b.

Để sử dụng hàm addBigInt(), bạn cần bao gồm tệp tiêu đề bigint.h vào chương trình của mình và chắc chắn rằng bạn đã định nghĩa các phương thức và cấu trúc cần thiết trong bigint.h.

Cách sử dụng hàm addBigInt() trong C/C++

Tham số của hàm addBigInt()

 • Hàm addBigInt() nhận vào hai tham số là a và b, đều là kiểu dữ liệu BigInt (số nguyên lớn).
 • Tham số a: Số nguyên lớn thứ nhất cần thực hiện phép cộng.
 • Tham số b: Số nguyên lớn thứ hai cần thực hiện phép cộng.

Giá trị trả về của hàm addBigInt()

 • Hàm trả về một giá trị kiểu BigInt, đại diện cho tổng của hai số nguyên lớn a và b.

Ví dụ về cách sử dụng hàm addBigInt()

#include <iostream>
#include "bigint.h" // Định nghĩa kiểu dữ liệu BigInt và hàm addBigInt()

using namespace std;

int main() {
  // Khởi tạo hai số nguyên lớn a và b
  BigInt a("123456789012345678901234567890");
  BigInt b("987654321098765432109876543210");

  // Thực hiện phép cộng
  BigInt sum = addBigInt(a, b);
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // In kết quả
  cout << "Tong cua hai so nguyen lon a va b la: " << sum.toString() << endl;

  return 0;
}

Output:

Tong cua hai so nguyen lon a va b la: 1111111110111111111011111111100

Trong ví dụ này:

 • Hai số nguyên lớn a và b được khởi tạo với các giá trị cực kỳ lớn.
 • Hàm addBigInt() được gọi để tính tổng của hai số này.
 • Kết quả của phép cộng được in ra màn hình.

Cài đặt của hàm addBigInt() trong C/C++

Phương pháp cài đặt bằng cách sử dụng mảng hoặc danh sách liên kết

 • Cài đặt bằng mảng: Trong phương pháp này, mỗi chữ số của số nguyên lớn được lưu trữ trong một phần tử của mảng. Phép cộng được thực hiện từng cặp chữ số từ phải sang trái, và kết quả của phép cộng được lưu vào một mảng mới.

 • Cài đặt bằng danh sách liên kết: Trong phương pháp này, mỗi chữ số của số nguyên lớn được lưu trữ trong một nút của danh sách liên kết. Phép cộng được thực hiện từng cặp nút từ phải sang trái, và kết quả của phép cộng được lưu vào một danh sách liên kết mới.

Xử lý trường hợp đặc biệt: tràn số, xử lý ký tự không hợp lệ, v.v.

 • Tràn số: Khi thực hiện phép cộng, có thể xảy ra trường hợp tổng của hai chữ số là một số lớn hơn 9, gây ra tràn số. Trong trường hợp này, cần phải xử lý tràn số bằng cách chuyển dư vào chữ số kế tiếp.

 • Xử lý ký tự không hợp lệ: Trước khi thực hiện phép cộng, cần kiểm tra các chuỗi đầu vào để đảm bảo rằng chúng chỉ chứa các chữ số hợp lệ từ 0 đến 9.

Hiệu suất và tối ưu hóa của thuật toán

 • Đối với cài đặt bằng mảng, việc sử dụng các thuật toán tối ưu như phép cộng cột từ phải sang trái có thể cải thiện hiệu suất của thuật toán.

 • Đối với cài đặt bằng danh sách liên kết, việc sử dụng các cấu trúc dữ liệu linh hoạt và hiệu quả có thể giảm thiểu việc cần phải sao chép dữ liệu và cải thiện hiệu suất của thuật toán.

Dưới đây là một ví dụ minh họa cài đặt phương pháp sử dụng mảng để cộng hai số nguyên lớn:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

// Hàm cộng hai số nguyên lớn sử dụng mảng
vector<int> addBigInt(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
  vector<int> result;
  int carry = 0;

  int n = max(a.size(), b.size());
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    int sum = carry;
    if (i < a.size()) sum += a[i];
    if (i < b.size()) sum += b[i];
    result.push_back(sum % 10);
    carry = sum / 10;
  }
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
  if (carry > 0) {
    result.push_back(carry);
  }

  return result;
}

int main() {
  vector<int> a = {9, 9, 9, 9}; // Số nguyên lớn a: 9999
  vector<int> b = {1, 2, 3};  // Số nguyên lớn b: 123

  // Thực hiện phép cộng
  vector<int> sum = addBigInt(a, b);
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // In kết quả
  cout << "Tong cua hai so nguyen lon a va b la: ";
  for (int i = sum.size() - 1; i >= 0; --i) {
    cout << sum[i];
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Tong cua hai so nguyen lon a va b la: 10122

So sánh với các phương pháp khác trong C/C++

So sánh với phép cộng thông thường (các kiểu dữ liệu số nguyên):

 • Ưu điểm của phép cộng thông thường: Phép cộng sử dụng các kiểu dữ liệu số nguyên thông thường như int, long,... có thể được thực hiện một cách đơn giản và nhanh chóng.
 • Nhược điểm của phép cộng thông thường: Phạm vi của các kiểu dữ liệu số nguyên thông thường có giới hạn, do đó không thể xử lý các số nguyên lớn vượt quá phạm vi này. Điều này làm hạn chế ứng dụng của phép cộng thông thường trong các trường hợp cần xử lý số nguyên lớn.

So sánh với các thư viện và công cụ có sẵn:

 • Ví dụ: BigInteger trong Java, Boost.BigInt trong C++: Các thư viện và công cụ có sẵn như BigInteger trong Java hoặc Boost.BigInt trong C++ cung cấp các hàm và phương thức đã được tối ưu hóa để thực hiện các phép toán trên số nguyên lớn một cách hiệu quả và chính xác.
 • Ưu điểm của các thư viện và công cụ có sẵn: Cung cấp các hàm và phương thức phức tạp hóa để thực hiện các phép toán trên số nguyên lớn một cách hiệu quả và chính xác.
 • Nhược điểm của các thư viện và công cụ có sẵn: Cần phải đảm bảo rằng các thư viện hoặc công cụ này đã được cài đặt và sẵn có trong môi trường phát triển. Điều này có thể tăng độ phức tạp của dự án và làm tăng kích thước của chương trình.

Ưu điểm và nhược điểm của hàm addBigInt() so với các phương pháp khác:

Ưu điểm của hàm addBigInt():

 • Đơn giản để triển khai và sử dụng trong dự án với một số lượng nhỏ các hàm và cấu trúc dữ liệu.
 • Không cần phụ thuộc vào các thư viện hoặc công cụ bên ngoài, giảm bớt độ phức tạp và kích thước của chương trình.

Nhược điểm của hàm addBigInt():

 • Có thể không được tối ưu hóa như các thư viện và công cụ có sẵn, do đó có thể không đạt được hiệu suất cao nhất trong các trường hợp đặc biệt.
 • Khả năng xử lý số nguyên lớn có thể bị giới hạn so với các thư viện và công cụ có sẵn, do đó không phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính toán cực kỳ lớn.

Ví dụ về việc sử dụng hàm addBigInt() trong C/C++

Tính tổng của hai số nguyên lớn

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

// Hàm cộng hai số nguyên lớn sử dụng mảng
vector<int> addBigInt(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
  vector<int> result;
  int carry = 0;
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
  int n = max(a.size(), b.size());
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    int sum = carry;
    if (i < a.size()) sum += a[i];
    if (i < b.size()) sum += b[i];
    result.push_back(sum % 10);
    carry = sum / 10;
  }

  if (carry > 0) {
    result.push_back(carry);
  }

  return result;
}

int main() {
  // Khởi tạo hai số nguyên lớn
  vector<int> a = {9, 9, 9, 9}; // Số nguyên lớn a: 9999
  vector<int> b = {1, 2, 3};  // Số nguyên lớn b: 123
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Thực hiện phép cộng
  vector<int> sum = addBigInt(a, b);

  // In kết quả
  cout << "Tong cua hai so nguyen lon a va b la: ";
  for (int i = sum.size() - 1; i >= 0; --i) {
    cout << sum[i];
  }
  cout << endl;

  return 0;
}

Output:

Tong cua hai so nguyen lon a va b la: 10122

Xử lý tính toán trong các vấn đề liên quan đến số nguyên lớn

// Giả sử bạn đang thực hiện tính toán liên quan đến các số nguyên lớn trong một ứng dụng giao dịch tài chính.
// Bạn cần tính tổng giá trị của các giao dịch được lưu trữ dưới dạng số nguyên lớn.

#include <iostream>
#include <vector>
#include "bigint.h" // Định nghĩa kiểu dữ liệu BigInt và hàm addBigInt()

using namespace std;
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
// Hàm tính tổng giá trị của các giao dịch
BigInt calculateTotal(const vector<BigInt>& transactions) {
  BigInt total("0"); // Khởi tạo tổng bằng 0

  // Thực hiện phép cộng từng giao dịch vào tổng
  for (const auto& transaction : transactions) {
    total = addBigInt(total, transaction);
  }

  return total;
}

int main() {
  // Khởi tạo vector chứa các giao dịch
  vector<BigInt> transactions = {
    BigInt("1000000000000000000"), // Giao dịch 1: 1,000,000,000,000,000,000
    BigInt("2000000000000000000"), // Giao dịch 2: 2,000,000,000,000,000,000
    BigInt("3000000000000000000") // Giao dịch 3: 3,000,000,000,000,000,000
  };
//Bài viết được đăng tại freetuts.net
  // Tính tổng giá trị của các giao dịch
  BigInt total = calculateTotal(transactions);

  // In kết quả
  cout << "Tong gia tri cua cac giao dich la: " << total.toString() << endl;

  return 0;
}

Output:

Tong gia tri cua cac giao dich la: 6000000000000000000

Trong ví dụ này, hàm calculateTotal() được sử dụng để tính tổng giá trị của các giao dịch được lưu trữ dưới dạng số nguyên lớn.

Kết bài

Trên đây là một cái nhìn tổng quan về hàm addBigInt() trong C/C++, một phần của chủ đề "Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h)".

Mình đã tìm hiểu về cú pháp của hàm, cách sử dụng nó, cũng như cách cài đặt và xử lý trường hợp đặc biệt. Tiếp theo, đã so sánh hàm addBigInt() với các phương pháp khác như phép cộng thông thường và các thư viện có sẵn. Cuối cùng, đã xem xét các ví dụ về việc thực tế sử dụng hàm addBigInt().

Việc hiểu và sử dụng các hàm xử lý số nguyên lớn như addBigInt() có thể là một công cụ hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tính toán lớn trong lập trình. Đồng thời, việc này cũng mở ra cơ hội để nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng phức tạp hơn.

Hy vọng rằng bài này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng và áp dụng hàm addBigInt() trong C/C++. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại hỏi!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top