CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm averageOfArrayElements() trong C/C++

Sử dụng hàm averageOfArrayElements() để tính trung bình cộng của các phần tử trong mảng một chiều. Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng và cách triển khai hàm averageOfArrayElements() trong C/C++. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng và ứng dụng của hàm này trong bài viết dưới đây.

Hàm averageOfArrayElements() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm

double averageOfArrayElements(const int arr[], int size);

Các tham số đầu vào của hàm

 • arr: Mảng chứa các phần tử cần tính trung bình.
 • size: Kích thước của mảng. C. Giá trị trả về của hàm:

Ý nghĩa của giá trị trả về

 • Giá trị trung bình cộng của các phần tử trong mảng.

Các trường hợp đặc biệt

 • Nếu mảng rỗng (size = 0), hàm trả về giá trị NaN (Not a Number) hoặc một giá trị đặc biệt để biểu diễn trường hợp này.
 • Nếu mảng không rỗng, hàm trả về giá trị trung bình cộng của các phần tử trong mảng.

Cách sử dụng hàm averageOfArrayElements() trong C/C++

Sử dụng hàm để tính trung bình cộng các phần tử trong mảng một chiều

#include <iostream>

// Hàm tính trung bình cộng các phần tử trong mảng
double averageOfArrayElements(const int arr[], int size) {
  if (size == 0) {
    // Trường hợp mảng rỗng
    return 0.0; // hoặc trả về một giá trị đặc biệt
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  double sum = 0.0;
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    sum += arr[i];
  }
  return sum / size;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Khai báo mảng và khởi tạo giá trị
  int arr[] = {10, 20, 30, 40, 50};
  int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

  // Tính trung bình cộng và hiển thị kết quả
  double average = averageOfArrayElements(arr, size);
  std::cout << "Trung bình cộng các phần tử trong mảng là: " << average << std::endl;

  return 0;
}

Xử lý các trường hợp đặc biệt như mảng rỗng và mảng chứa các giá trị đặc biệt

 • Trong hàm averageOfArrayElements, kiểm tra nếu size bằng 0, trả về giá trị đặc biệt hoặc 0 để biểu diễn trường hợp mảng rỗng.

Ví dụ về cách sử dụng hàm

 • Trong hàm main, khai báo một mảng và tính trung bình cộng của các phần tử trong mảng đó.

Lưu ý khi sử dụng hàm averageOfArrayElements() trong C/C++

Xử lý các trường hợp đặc biệt và lỗi

 • Trường hợp mảng rỗng: Hàm cần kiểm tra nếu kích thước của mảng là 0, trả về một giá trị đặc biệt hoặc 0 để biểu diễn trường hợp này.
 • Kiểm tra giá trị đầu vào: Nếu mảng chứa các giá trị đặc biệt như NaN (Not a Number) hoặc inf (infinity), cần xử lý đặc biệt để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

Hạn chế của hàm averageOfArrayElements()

 • Không thể tính trung bình cộng nếu mảng rỗng: Nếu mảng không chứa bất kỳ phần tử nào, hàm sẽ trả về 0 hoặc một giá trị đặc biệt thay vì trả về một giá trị có ý nghĩa nhất định.

Ví dụ sử dụng hàm averageOfArrayElements() trong C/C++

Sử dụng hàm trong các ứng dụng thực tế như tính toán khoa học hoặc xử lý dữ liệu

#include <iostream>

// Hàm tính trung bình cộng của mảng
double averageOfArrayElements(const int arr[], int size) {
  if (size == 0) {
    std::cerr << "Error: Empty array\n";
    return 0; // hoặc trả về một giá trị đặc biệt khác nếu cần thiết
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  double sum = 0;
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    sum += arr[i];
  }
  return sum / size;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int scores[] = {85, 90, 88, 92, 95};
  int size = sizeof(scores) / sizeof(scores[0]);

  double average = averageOfArrayElements(scores, size);
  std::cout << "Average score: " << average << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Average score: 90

Áp dụng hàm để tính trung bình điểm số của sinh viên từ một mảng điểm số

#include <iostream>

// Hàm tính trung bình cộng của mảng
double averageOfArrayElements(const double arr[], int size) {
  if (size == 0) {
    std::cerr << "Error: Empty array\n";
    return 0; // hoặc trả về một giá trị đặc biệt khác nếu cần thiết
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  double sum = 0;
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    sum += arr[i];
  }
  return sum / size;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  double studentScores[] = {78.5, 85.0, 90.5, 88.0, 92.5};
  int size = sizeof(studentScores) / sizeof(studentScores[0]);

  double average = averageOfArrayElements(studentScores, size);
  std::cout << "Average student score: " << average << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Average student score: 86.5

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm averageOfArrayElements() trong C/C++. Mình đã xem xét cú pháp của hàm, các tham số đầu vào và giá trị trả về của nó. Bên cạnh đó, mình cũng đã tìm hiểu về cách sử dụng hàm để tính trung bình cộng của các phần tử trong mảng một chiều, xử lý các trường hợp đặc biệt và lưu ý khi sử dụng.

Hàm averageOfArrayElements() là một công cụ tốt trong việc tính toán trung bình cộng của các giá trị trong một mảng. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về các hàm chuẩn trong C++ cũng như hàm averageOfArrayElements() trong C/C++ và cách áp dụng nó trong các dự án của bạn.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top