CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm sumOfArrayElements() trong C/C++

Hàm sumOfArrayElements() trong C/C++ giúp tính tổng các giá trị trong mảng một cách linh hoạt, từ đó cung cấp một công cụ hiệu quả cho việc xử lý dữ liệu và tính toán trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Trong bài viết này, mình sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng và triển khai hàm sumOfArrayElements() trong C/C++, từ cú pháp, tham số, đến giá trị trả về và các ví dụ minh họa. Hãy cùng freetuts.net tìm hiểu cách sử dụng hàm này để tính tổng các phần tử của mảng một cách hiệu quả nhé.

Hàm sumOfArrayElements() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm sumOfArrayElements():

int sumOfArrayElements(int arr[], int size);

Các tham số đầu vào của hàm

 • arr[]: Mảng chứa các phần tử cần tính tổng.
 • size: Kích thước của mảng.

Giá trị trả về của hàm

Ý nghĩa của giá trị trả về: Giá trị trả về là tổng của các phần tử trong mảng.

Các loại giá trị trả về khác nhau và ý nghĩa của chúng

 • Trả về tổng các phần tử của mảng: Nếu mảng không rỗng, hàm sẽ tính tổng các phần tử và trả về kết quả.
 • Trả về 0 nếu mảng rỗng: Nếu mảng không chứa phần tử nào, hàm sẽ trả về 0.

Ví dụ:

#include <stdio.h>

// Hàm tính tổng các phần tử trong mảng
int sumOfArrayElements(int arr[], int size) {
  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    sum += arr[i];
  }
  return sum;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int arr1[] = {1, 2, 3, 4, 5};
  int size1 = sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]);
  int sum1 = sumOfArrayElements(arr1, size1);
  printf("Tổng các phần tử của mảng 1: %d\n", sum1);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  int arr2[] = {};
  int size2 = sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]);
  int sum2 = sumOfArrayElements(arr2, size2);
  printf("Tổng các phần tử của mảng 2: %d\n", sum2);

  return 0;
}

Output:

Tổng các phần tử của mảng 1: 15
Tổng các phần tử của mảng 2: 0

Cách sử dụng hàm sumOfArrayElements() trong C/C++

Sử dụng hàm để tính tổng các phần tử của mảng một chiều

#include <stdio.h>

// Hàm tính tổng các phần tử trong mảng
int sumOfArrayElements(int arr[], int size) {
  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    sum += arr[i];
  }
  return sum;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
  int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
  int sum = sumOfArrayElements(arr, size);
  printf("Tổng các phần tử của mảng là: %d\n", sum);
  return 0;
}

Xử lý các trường hợp đặc biệt

 • Nếu mảng rỗng, hàm sẽ trả về 0.

Ví dụ

#include <stdio.h>

// Hàm tính tổng các phần tử trong mảng
int sumOfArrayElements(int arr[], int size) {
  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    sum += arr[i];
  }
  return sum;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Mảng không rỗng
  int arr1[] = {1, 2, 3, 4, 5};
  int size1 = sizeof(arr1) / sizeof(arr1[0]);
  int sum1 = sumOfArrayElements(arr1, size1);
  printf("Tổng các phần tử của mảng 1: %d\n", sum1);

  // Mảng rỗng
  int arr2[] = {};
  int size2 = sizeof(arr2) / sizeof(arr2[0]);
  int sum2 = sumOfArrayElements(arr2, size2);
  printf("Tổng các phần tử của mảng 2: %d\n", sum2);

  return 0;
}

Output:

Tổng các phần tử của mảng 1: 15
Tổng các phần tử của mảng 2: 0

Lưu ý khi sử dụng hàm sumOfArrayElements() trong C/C++

Xử lý các trường hợp đặc biệt và lỗi

 • Hàm cần kiểm tra trường hợp mảng rỗng để tránh truy cập không hợp lệ.
 • Cần xử lý các trường hợp khi mảng chứa các giá trị đặc biệt như số âm, số lớn, v.v.

Hạn chế của hàm sumOfArrayElements()

 • Không thể tính tổng các phần tử của mảng kiểu dữ liệu khác như float hoặc double một cách trực tiếp.
 • Hàm không thể xử lý mảng có kích thước lớn nếu bộ nhớ không đủ.

Ví dụ về sử dụng sumOfArrayElements() trong C/C++

Sử dụng hàm sumOfArrayElements() trong các ứng dụng thực tế

 • Trong tính toán khoa học: Hàm này có thể được sử dụng để tính tổng các dữ liệu đo lường như nhiệt độ, áp suất, v.v.
 • Trong xử lý dữ liệu: Hàm này hữu ích khi cần tính tổng các giá trị trong một mảng dữ liệu.

Áp dụng hàm để tính tổng điểm số của sinh viên từ một mảng

#include <iostream>

// Hàm tính tổng các phần tử trong mảng
int sumOfArrayElements(int arr[], int size) {
  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    sum += arr[i];
  }
  return sum;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Khởi tạo mảng điểm số của sinh viên
  int scores[] = {85, 90, 75, 95, 80};
  int size = sizeof(scores) / sizeof(scores[0]);

  // Tính tổng điểm số
  int totalScore = sumOfArrayElements(scores, size);

  // In ra tổng điểm số
  std::cout << "Tong diem so cua sinh vien la: " << totalScore << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Tong diem so cua sinh vien la: 425

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm sumOfArrayElements() trong C/C++. Mình đã đi tìm hiểu cú pháp, cách sử dụng và ví dụ thực tế về cách tính tổng các phần tử trong một mảng. Hàm sumOfArrayElements() trong C/C++ giúp mình sử lý trong nhiều tình huống khác nhau, từ tính toán khoa học đến xử lý dữ liệu hàng ngày. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về các hàm chuẩn trong C++ cũng như hàm sumOfArrayElements() và cách áp dụng nó trong các dự án của mình.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top