CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm countOccurrences() trong C/C++

Sử dụng một hàm đặc biệt được gọi là "countOccurrences()", giúp đếm và trả về số lần xuất hiện của một phần tử trong mảng. Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu về hàm countOccurrences(), cách sử dụng nó và các ứng dụng thực tế của nó trong C/C++.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng và ứng dụng của hàm này trong bài viết dưới đây.

Hàm countOccurrences() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm countOccurrences()

int countOccurrences(int arr[], int size, int target);

Các tham số đầu vào của hàm countOccurrences()

 • arr[]: Mảng chứa các phần tử cần được đếm.
 • size: Kích thước của mảng.
 • target: Phần tử cần đếm số lần xuất hiện.

Giá trị trả về của hàm

Ý nghĩa của giá trị trả về:

 • Hàm trả về số lần xuất hiện của phần tử target trong mảng arr[].

Các trường hợp đặc biệt và ý nghĩa của chúng:

 • Nếu phần tử target không xuất hiện trong mảng, hàm sẽ trả về 0.
 • Nếu mảng rỗng (kích thước size bằng 0), hàm cũng sẽ trả về 0.

Ví dụ :

#include <iostream>

// Hàm countOccurrences() đếm số lần xuất hiện của phần tử target trong mảng arr[]
int countOccurrences(int arr[], int size, int target) {
  int count = 0;
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    if (arr[i] == target) {
      count++;
    }
  }
  return count;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int arr[] = {1, 2, 3, 4, 2, 2, 5};
  int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
  int target = 2;

  // Đếm số lần xuất hiện của phần tử target trong mảng arr[]
  int occurrences = countOccurrences(arr, size, target);

  std::cout << "Số lần xuất hiện của " << target << " trong mảng là: " << occurrences << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Số lần xuất hiện của 2 trong mảng là: 3

Cách sử dụng hàm countOccurrences() trong C/C++

Sử dụng hàm để đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong mảng một chiều

int countOccurrences(int arr[], int size, int target);

Xử lý các trường hợp đặc biệt như mảng rỗng và phần tử cần tìm không tồn tại

 • Nếu mảng rỗng (kích thước size bằng 0), hàm sẽ trả về 0.
 • Nếu phần tử target không xuất hiện trong mảng, hàm cũng sẽ trả về 0.

Ví dụ về cách sử dụng hàm countOccurrences()

#include <iostream>

int countOccurrences(int arr[], int size, int target) {
  int count = 0;
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    if (arr[i] == target) {
      count++;
    }
  }
  return count;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int arr[] = {1, 2, 3, 4, 2, 2, 5};
  int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
  int target = 2;

  // Đếm số lần xuất hiện của phần tử target trong mảng arr[]
  int occurrences = countOccurrences(arr, size, target);

  std::cout << "Số lần xuất hiện của " << target << " trong mảng là: " << occurrences << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Số lần xuất hiện của 2 trong mảng là: 3

Lưu ý khi sử dụng hàm countOccurrences() trong C/C++

Xử lý các trường hợp đặc biệt và lỗi

 • Nếu mảng rỗng (kích thước size bằng 0), hàm sẽ trả về 0.
 • Nếu phần tử target không xuất hiện trong mảng, hàm cũng sẽ trả về 0.

Hạn chế của hàm countOccurrences()

 • Hàm chỉ đếm số lần xuất hiện của một phần tử cụ thể trong mảng một chiều. Nó không thể áp dụng cho các trường hợp phức tạp hơn như đếm số lần xuất hiện của một chuỗi trong một mảng chuỗi hoặc đếm số lần xuất hiện của các phần tử duy nhất trong một mảng.

Ví dụ sử dụng hàm countOccurrences() trong C/C++

Sử dụng hàm countOccurrences() trong các xử lý dữ liệu hoặc tính toán là rất phổ biến.

Ví dụ, trong xử lý dữ liệu, việc đếm số lần xuất hiện của một từ trong một văn bản có thể giúp phân tích tần suất xuất hiện của các từ trong ngữ liệu. Trong tính toán, hàm này có thể được sử dụng để đếm số lần xuất hiện của một giá trị trong một tập hợp dữ liệu.

Áp dụng hàm countOccurrences() để đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong một mảng số

#include <iostream>

// Hàm đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong mảng
int countOccurrences(int arr[], int size, int target) {
  int count = 0;
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    if (arr[i] == target) {
      count++;
    }
  }
  return count;
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int arr[] = {1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 5, 6, 2};
  int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
  int target = 2;
  
  // Đếm số lần xuất hiện của phần tử 2 trong mảng
  int occurrences = countOccurrences(arr, size, target);
  
  std::cout << "Số lần xuất hiện của " << target << " trong mảng là: " << occurrences << std::endl;
  
  return 0;
}

Output:

Số lần xuất hiện của 2 trong mảng là: 4

Trong ví dụ này, mình đếm số lần xuất hiện của phần tử 2 trong mảng và in ra kết quả.

Kết quả

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm countOccurrences() trong C/C++.Mình đã tìm hiểu về cú pháp của hàm, cách sử dụng nó để đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong mảng, và những lưu ý cần nhớ khi sử dụng.

Việc biết cách đếm số lần xuất hiện của một phần tử trong một mảng là một kỹ năng quan trọng trong lập trình, đặc biệt trong việc xử lý dữ liệu và tính toán. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách sử dụng hàm countOccurrences() trong C/C++ và làm thế nào để áp dụng nó trong các ứng dụng thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top