CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm findSumOfRows() trong C/C++

Để làm việc với ma trận là tính tổng của các hàng, mình có thể sử dụng một hàm đặc biệt được gọi là "findSumOfRows()". Hàm findSumOfRows() nhận vào một ma trận và tính tổng của các hàng trong ma trận đó. Trong bài này, mình sẽ đi vào chi tiết về cách sử dụng và triển khai hàm này trong C/C++.

Hàm findSumOfRows() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm findSumOfRows()

int findSumOfRows(int matrix[][MAX_COLS], int rows, int cols)

Các tham số đầu vào của hàm findSumOfRows()

 • matrix: Mảng hai chiều chứa các phần tử của ma trận.
 • rows: Số hàng của ma trận.
 • cols: Số cột của ma trận.

Giá trị trả về của hàm findSumOfRows()

Ý nghĩa của giá trị trả về:

 • Giá trị trả về là tổng của các hàng trong ma trận.

Các trường hợp đặc biệt và ý nghĩa:

 • Trường hợp ma trận rỗng: Trả về giá trị 0, vì không có hàng nào để tính tổng.
 • Trường hợp ma trận không có hàng nào: Trả về giá trị 0, vì không có hàng nào để tính tổng.
 • Trường hợp ma trận có hàng: Trả về tổng của các hàng trong ma trận.

Cách sử dụng hàm findSumOfRows() trong C/C++

Sử dụng hàm để tính tổng các hàng trong ma trận

int matrix[MAX_ROWS][MAX_COLS] = {
  {1, 2, 3},
  {4, 5, 6},
  {7, 8, 9}
};
int rows = 3;
int cols = 3;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int sum = findSumOfRows(matrix, rows, cols);

Xử lý các trường hợp đặc biệt như ma trận rỗng hoặc ma trận không vuông

 • Trường hợp ma trận rỗng: Trả về giá trị 0.
 • Trường hợp ma trận không vuông: Tính tổng các hàng trong ma trận.

Ví dụ về cách sử dụng hàm findSumOfRows()

#include <iostream>
using namespace std;

const int MAX_ROWS = 3;
const int MAX_COLS = 3;

int findSumOfRows(int matrix[][MAX_COLS], int rows, int cols) {
  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    int rowSum = 0;
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      rowSum += matrix[i][j];
    }
    sum += rowSum;
  }
  return sum;
}

//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int matrix[MAX_ROWS][MAX_COLS] = {
    {1, 2, 3},
    {4, 5, 6},
    {7, 8, 9}
  };
  int rows = 3;
  int cols = 3;
  int sum = findSumOfRows(matrix, rows, cols);
  cout << "Sum of rows: " << sum << endl;
  return 0;
}

Lưu ý khi sử dụng hàm findSumOfRows() trong C/C++

Xử lý các trường hợp đặc biệt và lỗi khi sử dụng hàm:

 • Đối với ma trận rỗng: Hàm sẽ trả về giá trị 0 vì không có phần tử nào để tính tổng.
 • Đối với ma trận không vuông: Hàm tính tổng các hàng trong ma trận.

Hạn chế của hàm findSumOfRows()

 • Hàm chỉ tính tổng các hàng trong ma trận, không kiểm tra tính hợp lệ của ma trận đầu vào. Do đó, nếu ma trận không tồn tại hoặc không có hàng nào, hàm vẫn trả về giá trị 0 mà không cảnh báo về việc sử dụng ma trận không hợp lệ.

Ví dụ minh họa về sử dụng hàm findSumOfRows() trong C/C++

Sử dụng hàm findSumOfRows() trong các ứng dụng thực tế như xử lý dữ liệu ma trận:

 • Trong các ứng dụng xử lý hình ảnh, có thể sử dụng hàm này để tính toán tổng độ sáng của các hàng pixel trong một bức ảnh.
 • Trong các ứng dụng phân tích dữ liệu khoa học, hàm này có thể được sử dụng để tính tổng các giá trị trong từng hàng của ma trận dữ liệu.

Áp dụng hàm để tính tổng các hàng trong ma trận số

#include <iostream>
#include <vector>

// Hàm tính tổng các phần tử trong một hàng của ma trận
int sumOfRow(const std::vector<std::vector<int>>& matrix, int row) {
  int sum = 0;
  for (int j = 0; j < matrix[row].size(); ++j) {
    sum += matrix[row][j];
  }
  return sum;
}

//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm tính tổng các hàng trong ma trận
std::vector<int> findSumOfRows(const std::vector<std::vector<int>>& matrix) {
  std::vector<int> sums(matrix.size(), 0);
  for (int i = 0; i < matrix.size(); ++i) {
    sums[i] = sumOfRow(matrix, i);
  }
  return sums;
}

int main() {
  // Khởi tạo ma trận
  std::vector<std::vector<int>> matrix = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};

//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính tổng các hàng trong ma trận
  std::vector<int> rowSums = findSumOfRows(matrix);

  // In kết quả
  std::cout << "Tong cua cac hang trong ma tran:" << std::endl;
  for (int i = 0; i < rowSums.size(); ++i) {
    std::cout << "Hang " << i + 1 << ": " << rowSums[i] << std::endl;
  }

  return 0;
}

Output:

Tong cua cac hang trong ma tran:
Hang 1: 6
Hang 2: 15
Hang 3: 24

Kết bài

Trong bài viết này,mình đã tìm hiểu về hàm findSumOfRows() trong C/C++, một công cụ tốt để tính tổng các phần tử trong từng hàng của ma trận. Mình cũng đã tìm hiểu cú pháp của hàm, cách sử dụng, và cũng lưu ý về các trường hợp đặc biệt cần xử lý. Cuối cùng, thông qua ví dụ minh họa, mình đã thấy cách áp dụng hàm này để tính tổng các hàng trong một ma trận số.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ về hàm findSumOfRows() và cách áp dụng nó trong các ứng dụng thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top