CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm sortArray() trong C/C++

Đối với nhiều bài toán, việc có thứ tự chính xác của các phần tử trong mảng là điều cần thiết để thực hiện các thao tác tính toán hoặc tìm kiếm hiệu quả. Hàm sortArray() được sử dụng nhiều trong C/C++, giúp sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Trong bài này, mình sẽ đi vào chi tiết về cách sử dụng và các tính năng của hàm sortArray() trong C/C++,.

Hàm sortArray() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm sortArray():

void sortArray(int arr[], int n);

Trong đó:

 • arr[]: Mảng cần sắp xếp.
 • n: Số lượng phần tử trong mảng.

Các tham số đầu vào của hàm sortArray()

 • arr[]: Mảng chứa các phần tử cần sắp xếp.
 • n: Số lượng phần tử trong mảng.

Giá trị trả về của hàm sortArray()

Ý nghĩa của giá trị trả về

 • Hàm này không trả về giá trị nào (void), vì nó chỉ hoạt động trên mảng được truyền vào và sắp xếp các phần tử của mảng đó.

Các trường hợp đặc biệt và ý nghĩa của chúng

 • Không có trường hợp đặc biệt về giá trị trả về, vì hàm chỉ thực hiện việc sắp xếp mảng mà không trả về giá trị.

Cách sử dụng hàm sortArray() trong C/C++

Sử dụng hàm để sắp xếp mảng một chiều

int main() {
  int arr[] = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5};
  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

  printf("Mang truoc khi sap xep:\n");
  printArray(arr, n);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sắp xếp mảng
  sortArray(arr, n);

  printf("\nMang sau khi sap xep:\n");
  printArray(arr, n);

  return 0;
}

Xử lý các trường hợp đặc biệt như mảng rỗng

int main() {
  int arr[] = {};
  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

  printf("Mang truoc khi sap xep:\n");
  printArray(arr, n);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sắp xếp mảng
  sortArray(arr, n);

  printf("\nMang sau khi sap xep:\n");
  printArray(arr, n);

  return 0;
}

Ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm

#include <stdio.h>

// Hàm sắp xếp mảng
void sortArray(int arr[], int n) {
  int i, j, temp;
  for (i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (j = 0; j < n - i - 1; j++) {
      if (arr[j] > arr[j + 1]) {
        // Hoán đổi hai phần tử
        temp = arr[j];
        arr[j] = arr[j + 1];
        arr[j + 1] = temp;
      }
    }
  }
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm in mảng
void printArray(int arr[], int n) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    printf("%d ", arr[i]);
  }
  printf("\n");
}

int main() {
  int arr[] = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5};
  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

  printf("Mang truoc khi sap xep:\n");
  printArray(arr, n);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Sắp xếp mảng
  sortArray(arr, n);

  printf("\nMang sau khi sap xep:\n");
  printArray(arr, n);

  return 0;
}

Output:

Screenshot 202024 05 02 20174055 png

Lưu ý khi sử dụng hàm sortArray() trong C/C++

Xử lý các trường hợp đặc biệt và lỗi khi sử dụng hàm sortArray()

 • Mảng rỗng: Trong trường hợp mảng không chứa phần tử nào, không có gì để sắp xếp nên không cần thực hiện bất kỳ công việc nào.
 • Mảng chỉ chứa một phần tử: Vì mảng chỉ chứa một phần tử, nó đã được sắp xếp sẵn, do đó không cần phải thực hiện bất kỳ hoạt động nào.

Hạn chế của hàm sortArray()

 • Phức tạp thuật toán: Hàm sortArray() sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt, mặc dù đơn giản và dễ hiểu nhưng hiệu suất của nó không hiệu quả với các mảng lớn.
 • Không thể sắp xếp mảng chứa các kiểu dữ liệu phức tạp: Hàm chỉ hoạt động với mảng chứa các phần tử có kiểu dữ liệu đơn giản như số nguyên hoặc số thực, không thể sắp xếp mảng chứa các phần tử có kiểu dữ liệu phức tạp như cấu trúc hoặc lớp đối tượng.

Ví dụ về sử dụng hàm sortArray() trong C/C++

#include <iostream>

// Hàm sắp xếp mảng số tăng dần
void sortArray(int arr[], int n) {
  for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
    for (int j = 0; j < n - i - 1; ++j) {
      if (arr[j] > arr[j + 1]) {
        // Hoán đổi giá trị của hai phần tử
        int temp = arr[j];
        arr[j] = arr[j + 1];
        arr[j + 1] = temp;
      }
    }
  }
}

int main() {
  int arr[] = {5, 3, 8, 1, 2};
  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  std::cout << "Mang truoc khi sap xep: ";
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    std::cout << arr[i] << " ";
  }

  sortArray(arr, n);

  std::cout << "\nMang sau khi sap xep: ";
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    std::cout << arr[i] << " ";
  }
  return 0;
}

Output:

Screenshot 202024 05 02 20174159 png

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm sortArray() trong C/C++, một công cụ quan trọng để sắp xếp các phần tử trong mảng một chiều. Bài viết đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về cú pháp của hàm, cách sử dụng và các lưu ý quan trọng khi áp dụng hàm này. Đồng thời, mình cũng đã thấy ví dụ minh họa và cụ thể để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm sortArray().

Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về các hàm chuẩn trong C++ cũng như hàm sortArray() và cách áp dụng nó trong các dự án của mình

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top