CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm transposeMatrix() trong C/C++

Một ma trận là một cấu trúc dữ liệu quan trọng trong toán học và lập trình. Khi làm việc với ma trận, thường cần phải thực hiện các phép biến đổi như chuyển vị ma trận. Phép chuyển vị ma trận là phép biến đổi mà mỗi phần tử ở hàng i, cột j của ma trận ban đầu trở thành phần tử ở hàng j, cột i của ma trận kết quả. Để thực hiện phép chuyển vị này một cách thuận tiện, trong C/C++, ta thường sử dụng hàm transposeMatrix(). Hàm transposeMatrix() giúp chuyển vị một ma trận một cách dễ dàng và hiệu quả. Trong bài viết này,mình sẽ tìm hiểu về hàm transposeMatrix() trong C/C++, cách sử dụng và ví dụ minh họa về việc áp dụng nó trong thực tế.

Hàm transposeMatrix() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm transposeMatrix()

void transposeMatrix(int matrix[][MAX_COL], int transposedMatrix[][MAX_ROW], int rows, int cols);

Trong đó:

 • matrix: Mảng 2 chiều chứa ma trận ban đầu.
 • transposedMatrix: Mảng 2 chiều chứa ma trận chuyển vị.
 • rows: Số hàng của ma trận ban đầu.
 • cols: Số cột của ma trận ban đầu.

Các tham số đầu vào của hàm transposeMatrix()

 • matrix: Mảng 2 chiều chứa ma trận ban đầu.
 • transposedMatrix: Mảng 2 chiều chứa ma trận chuyển vị.
 • rows: Số hàng của ma trận ban đầu.
 • cols: Số cột của ma trận ban đầu.

Giá trị trả về của hàm transposeMatrix()

Hàm transposeMatrix() không trả về giá trị nào, mà thực hiện việc chuyển vị ma trận ban đầu và lưu kết quả vào ma trận chuyển vị.

Ví dụ:

int main() {
  int matrix[MAX_ROW][MAX_COL] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
  int transposedMatrix[MAX_COL][MAX_ROW];

  int rows = 2, cols = 3;
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  transposeMatrix(matrix, transposedMatrix, rows, cols);

  printf("Ma tran ban dau:\n");
  printMatrix(matrix, rows, cols);

  printf("\nMa tran chuyen vi:\n");
  printMatrix(transposedMatrix, cols, rows);

  return 0;

Ở đây, printMatrix() là một hàm phụ để in ma trận ra màn hình.

Cách sử dụng hàm transposeMatrix() trong C/C++

Sử dụng hàm để chuyển vị ma trận

void transposeMatrix(int matrix[][MAX_COL], int transposedMatrix[][MAX_ROW], int rows, int cols) {
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      transposedMatrix[j][i] = matrix[i][j];
    }
  }
}

Xử lý các trường hợp đặc biệt:

 • Trường hợp ma trận vuông: Khi ma trận có số hàng bằng số cột, ta có thể thực hiện chuyển vị trực tiếp trên ma trận ban đầu mà không cần tạo ma trận chuyển vị mới.
 • Trường hợp ma trận không vuông: Ta cần tạo một ma trận chuyển vị mới có số hàng bằng số cột của ma trận ban đầu và số cột bằng số hàng của ma trận ban đầu.

Ví dụ :

#include <stdio.h>

#define MAX_ROW 100
#define MAX_COL 100

void transposeMatrix(int matrix[][MAX_COL], int transposedMatrix[][MAX_ROW], int rows, int cols) {
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      transposedMatrix[j][i] = matrix[i][j];
    }
  }
}

void printMatrix(int matrix[][MAX_COL], int rows, int cols) {
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      printf("%d ", matrix[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int matrix[MAX_ROW][MAX_COL] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
  int transposedMatrix[MAX_COL][MAX_ROW];

  int rows = 2, cols = 3;

  printf("Ma tran ban dau:\n");
  printMatrix(matrix, rows, cols);

  transposeMatrix(matrix, transposedMatrix, rows, cols);

  printf("\nMa tran chuyen vi:\n");
  printMatrix(transposedMatrix, cols, rows);

  return 0;
}

Output:

Ma tran ban dau:
1 2 3 
4 5 6 

Ma tran chuyen vi:
1 4 
2 5 
3 6

Lưu ý khi sử dụng hàm transposeMatrix() trong C/C++

Xử lý các trường hợp đặc biệt

 • Khi ma trận không thỏa mãn yêu cầu về số hàng và số cột: Hàm transposeMatrix() cần kiểm tra số hàng và số cột của ma trận đầu vào để đảm bảo có thể thực hiện chuyển vị. Nếu số hàng hoặc số cột không hợp lệ, cần thông báo cho người dùng và không thực hiện chuyển vị.

Hạn chế của hàm transposeMatrix()

 • Hàm này chỉ thực hiện chuyển vị ma trận, không kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Nếu ma trận không thỏa mãn yêu cầu về số hàng và số cột, hàm sẽ không cho kết quả đúng. Do đó, người sử dụng cần đảm bảo dữ liệu đầu vào là hợp lệ trước khi gọi hàm này.

So sánh với các phương pháp khác trong C/C++

So sánh với việc chuyển vị ma trận bằng cách sử dụng thuật toán thủ công

 • Hàm transposeMatrix() cung cấp một cách tiện lợi và dễ sử dụng để chuyển vị ma trận mà không cần phải triển khai thuật toán chuyển vị từ đầu. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người lập trình.
 • Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, việc triển khai thuật toán chuyển vị ma trận một cách tường minh có thể hiệu quả hơn đối với các ma trận có kích thước lớn hoặc trong môi trường có yêu cầu về hiệu suất cao.

So sánh với các thư viện hoặc ngôn ngữ lập trình khác có sẵn:

 • Các thư viện và ngôn ngữ lập trình khác như NumPy trong Python cung cấp các hàm và phương pháp tích hợp sẵn để thực hiện chuyển vị ma trận một cách hiệu quả và linh hoạt.
 • So với các thư viện và ngôn ngữ lập trình này, hàm transposeMatrix() trong C/C++ có thể không cung cấp tính linh hoạt và hiệu suất cao nhưng vẫn là một lựa chọn hữu ích nếu cần chuyển vị ma trận trong môi trường C/C++ nguyên thủy mà không muốn phụ thuộc vào các thư viện bên ngoài.

Ví dụ sử dụng hàm transposeMatrix() trong C/C++

A. Sử dụng hàm transposeMatrix() trong việc xử lý dữ liệu thực tế như dữ liệu hình ảnh:

#include <iostream>

// Hàm transposeMatrix() để chuyển vị ma trận
void transposeMatrix(int matrix[][3], int rows, int cols) {
  int result[cols][rows];
  for (int i = 0; i < cols; ++i) {
    for (int j = 0; j < rows; ++j) {
      result[i][j] = matrix[j][i];
    }
  }
  // In ma trận sau khi chuyển vị
  for (int i = 0; i < cols; ++i) {
    for (int j = 0; j < rows; ++j) {
      std::cout << result[i][j] << " ";
    }
    std::cout << std::endl;
  }
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  int matrix[3][3] = {{1, 2, 3},
            {4, 5, 6},
            {7, 8, 9}};
  int rows = 3;
  int cols = 3;

  std::cout << "Ma trận ban đầu:" << std::endl;
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      std::cout << matrix[i][j] << " ";
    }
    std::cout << std::endl;
  }

  std::cout << "Ma trận sau khi chuyển vị:" << std::endl;
  transposeMatrix(matrix, rows, cols);

  return 0;
}

Output:

Ma trận ban đầu:
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 
Ma trận sau khi chuyển vị:
1 4 7 
2 5 8 
3 6 9 

Áp dụng hàm trong các ứng dụng về xử lý ngôn ngữ tự nhiên hoặc dữ liệu văn bản:

// Hàm transposeMatrix() để chuyển vị ma trận
// Giả sử ma trận lưu dữ liệu các từ trong văn bản
// Mỗi hàng của ma trận là một từ trong câu, mỗi cột là một văn bản khác nhau
void transposeMatrix(std::string matrix[][3], int rows, int cols) {
  std::string result[cols][rows];
  for (int i = 0; i < cols; ++i) {
    for (int j = 0; j < rows; ++j) {
      result[i][j] = matrix[j][i];
    }
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // In ma trận sau khi chuyển vị
  for (int i = 0; i < cols; ++i) {
    for (int j = 0; j < rows; ++j) {
      std::cout << result[i][j] << " ";
    }
    std::cout << std::endl;
  }
}

Ứng dụng thực tế có thể là việc phân tích và xử lý văn bản từ các nguồn khác nhau, trong đó việc chuyển vị ma trận từ mảng các từ sang mảng các văn bản có thể hữu ích trong việc phân tích cú pháp hoặc thống kê về từ vựng.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm transposeMatrix() trong C/C++, một hàm quan trọng để chuyển vị ma trận. Việc này giúp mình thao tác dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả trong lập trình. Bằng cách sử dụng hàm này, mình có thể dễ dàng thực hiện các phép toán và xử lý dữ liệu một cách thuận tiện. Đồng thời, hiểu rõ về cú pháp, tham số và các trường hợp đặc biệt khi sử dụng hàm sẽ giúp mình tối ưu hóa quá trình lập trình và giải quyết các vấn đề thực tế một cách hiệu quả.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top