CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm isSymmetricMatrix() trong C/C++

Trong C/C++, mình có thể sử dụng hàm isSymmetricMatrix() trong C++ để kiểm tra điều này. Hàm isSymmetricMatrix() trong C++ nhận vào một ma trận và trả về giá trị true nếu ma trận là đối xứng và false nếu không. Hãy cùng freetuts.net tìm hiểu chi tiết về hàm này và cách sử dụng nó trong bài viết dưới đây.

Hàm isSymmetricMatrix() trong C++

Cú pháp tổng quát của hàm isSymmetricMatrix()

bool isSymmetricMatrix(int **matrix, int rows, int cols)

Các tham số đầu vào của hàm isSymmetricMatrix()

 • matrix: Con trỏ đến ma trận cần kiểm tra.
 • rows: Số hàng của ma trận.
 • cols: Số cột của ma trận.

Giá trị trả về của hàm isSymmetricMatrix()

Ý nghĩa của giá trị trả về

 • Trả về true nếu ma trận là đối xứng.
 • Trả về false nếu ma trận không đối xứng.

Các trường hợp đặc biệt và ý nghĩa của chúng:

 • Trường hợp ma trận rỗng: Trả về true vì một ma trận rỗng được coi là đối xứng.
 • Trường hợp ma trận vuông: Chỉ cần kiểm tra nửa trên hoặc nửa dưới của ma trận vì nửa còn lại sẽ bị sao chép trong quá trình kiểm tra.

Cách sử dụng hàm isSymmetricMatrix() trong C++

Sử dụng hàm để kiểm tra xem một ma trận có đối xứng hay không

#include <iostream>
using namespace std;

// Hàm kiểm tra ma trận có đối xứng hay không
bool isSymmetricMatrix(int **matrix, int rows, int cols) {
  if (rows != cols) {
    return false; // Ma trận không vuông không thể đối xứng
  }

  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      if (matrix[i][j] != matrix[j][i]) {
        return false; // Nếu có ít nhất một phần tử không đối xứng, trả về false
      }
    }
  }
  return true; // Nếu không có phần tử nào không đối xứng, trả về true
}

//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Khởi tạo ma trận
  int rows, cols;
  cout << "Nhập số hàng và số cột của ma trận: ";
  cin >> rows >> cols;

  int **matrix = new int*[rows];
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    matrix[i] = new int[cols];
  }

  // Nhập giá trị cho ma trận
  cout << "Nhập các phần tử của ma trận:" << endl;
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      cin >> matrix[i][j];
    }
  }

//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Kiểm tra đối xứng và xuất kết quả
  if (isSymmetricMatrix(matrix, rows, cols)) {
    cout << "Ma trận là ma trận đối xứng." << endl;
  } else {
    cout << "Ma trận không là ma trận đối xứng." << endl;
  }

  // Giải phóng bộ nhớ
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    delete[] matrix[i];
  }
  delete[] matrix;

  return 0;
}

Xử lý các trường hợp đặc biệt như ma trận rỗng hoặc ma trận không vuông:

 • Nếu ma trận không vuông (số hàng khác số cột), không thể đối xứng.
 • Ma trận rỗng được xem là đối xứng.

Ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm isSymmetricMatrix()

Nhập số hàng và số cột của ma trận: 3 3
Nhập các phần tử của ma trận:
1 2 3
2 4 5
3 5 6
Ma trận là ma trận đối xứng.

//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
Nhập số hàng và số cột của ma trận: 2 3
Nhập các phần tử của ma trận:
1 2 3
4 5 6
Ma trận không là ma trận đối xứng.

Ví dụ thực tế sử dụng hàm isSymmetricMatrix() trong C++

Sử dụng hàm isSymmetricMatrix() trong các ứng dụng thực tế

 • Hàm isSymmetricMatrix() có thể được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến xử lý ma trận như trong lĩnh vực đồ họa, khoa học tính toán, machine learning, v.v. để kiểm tra tính đối xứng của ma trận, là một bước quan trọng trong việc phân tích và xử lý dữ liệu.

Áp dụng hàm để kiểm tra tính đối xứng của ma trận

 • Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng hàm isSymmetricMatrix() để kiểm tra tính đối xứng của ma trận :
#include <iostream>
using namespace std;

// Hàm kiểm tra ma trận có đối xứng hay không
bool isSymmetricMatrix(int **matrix, int rows, int cols) {
  if (rows != cols) {
    return false; // Ma trận không vuông không thể đối xứng
  }

  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      if (matrix[i][j] != matrix[j][i]) {
        return false; // Nếu có ít nhất một phần tử không đối xứng, trả về false
      }
    }
  }
  return true; // Nếu không có phần tử nào không đối xứng, trả về true
}

//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  // Khởi tạo ma trận
  int rows, cols;
  cout << "Nhập số hàng và số cột của ma trận: ";
  cin >> rows >> cols;

  int **matrix = new int*[rows];
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    matrix[i] = new int[cols];
  }

  // Nhập giá trị cho ma trận
  cout << "Nhập các phần tử của ma trận:" << endl;
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      cin >> matrix[i][j];
    }
  }

//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Kiểm tra đối xứng và xuất kết quả
  if (isSymmetricMatrix(matrix, rows, cols)) {
    cout << "Ma trận là ma trận đối xứng." << endl;
  } else {
    cout << "Ma trận không là ma trận đối xứng." << endl;
  }

  // Giải phóng bộ nhớ
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    delete[] matrix[i];
  }
  delete[] matrix;

  return 0;
}

Kết quả:

Nhập số hàng và số cột của ma trận: 3 3
Nhập các phần tử của ma trận:
1 2 3
2 4 5
3 5 6
Ma trận là ma trận đối xứng.

//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
Nhập số hàng và số cột của ma trận: 2 3
Nhập các phần tử của ma trận:
1 2 3
4 5 6
Ma trận không là ma trận đối xứng.

Kết quả

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm isSymmetricMatrix() trong C/C++, một công cụ để kiểm tra tính đối xứng của một ma trận. Mình đã ìm hiểu về cú pháp của hàm, các tham số đầu vào và giá trị trả về của nó.

Sau đó, mình đã đi vào tìm hiểu cách sử dụng hàm để kiểm tra tính đối xứng của ma trận, xử lý các trường hợp đặc biệt như ma trận rỗng và không vuông, cùng với ví dụ minh họa và mã nguồn minh họa.

Cuối cùng,mình đã xem xét một số ví dụ thực tế về việc sử dụng hàm này trong các ứng dụng thực tế, cũng như cách áp dụng nó để kiểm tra tính đối xứng của các ma trận số.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top