CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm initializeArray() trong C/C++

Hàm initializeArray() trong C/C++ được thiết kế để giúp tự động khởi tạo các phần tử trong mảng với các giá trị cụ thể, từ đó giảm bớt công việc lặp lại và tối ưu hóa quá trình khởi tạo mảng. Trong bài này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm initializeArray(), cú pháp, các tham số và các ví dụ minh họa để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm này trong thực tế.

Hàm initializeArray() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm initializeArray()

void initializeArray(data_type array[], int size, data_type value);

Trong đó:

 • data_type: Kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng.
 • array[]: Mảng cần khởi tạo.
 • size: Kích thước của mảng.
 • value: Giá trị cần gán cho từng phần tử trong mảng.

Các tham số đầu vào của hàm initializeArray()

 • array[]: Một mảng chứa các phần tử cần khởi tạo.
 • size: Kích thước của mảng, tức là số lượng phần tử trong mảng.
 • value: Giá trị cần gán cho từng phần tử trong mảng.

Giá trị trả về của hàm initializeArray()

Hàm này không trả về giá trị (void).

Ví dụ:

#include <iostream>

// Khai báo hàm initializeArray
void initializeArray(int array[], int size, int value) {
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    array[i] = value;
  }
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  const int SIZE = 5;
  int myArray[SIZE];

  // Khởi tạo mảng với giá trị 0
  initializeArray(myArray, SIZE, 0);

  // In ra mảng đã được khởi tạo
  std::cout << "Mang sau khi khoi tao: ";
  for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
    std::cout << myArray[i] << " ";
  }
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Mang sau khi khoi tao: 0 0 0 0 0

Trong ví dụ này, hàm initializeArray() được sử dụng để khởi tạo mảng myArray với kích thước 5 và các phần tử trong mảng được gán giá trị 0.

Cách sử dụng hàm initializeArray() trong C/C++

Sử dụng hàm initializeArray() để khởi tạo mảng một chiều

#include <iostream>

// Khai báo hàm initializeArray
void initializeArray(int array[], int size, int value) {
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    array[i] = value;
  }
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  const int SIZE = 5;
  int myArray[SIZE];

  // Khởi tạo mảng với giá trị 0
  initializeArray(myArray, SIZE, 0);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // In ra mảng đã được khởi tạo
  std::cout << "Mang sau khi khoi tao: ";
  for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
    std::cout << myArray[i] << " ";
  }
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}

Output:

Mang sau khi khoi tao: 0 0 0 0 0

Sử dụng hàm initializeArray() để khởi tạo mảng hai chiều

#include <iostream>

// Khai báo hàm initializeArray
void initializeArray(int array[][3], int rows, int cols, int value) {
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      array[i][j] = value;
    }
  }
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  const int ROWS = 3;
  const int COLS = 3;
  int myArray[ROWS][COLS];

  // Khởi tạo mảng 2D với giá trị 1
  initializeArray(myArray, ROWS, COLS, 1);
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // In ra mảng đã được khởi tạo
  std::cout << "Mang 2D sau khi khoi tao: " << std::endl;
  for (int i = 0; i < ROWS; ++i) {
    for (int j = 0; j < COLS; ++j) {
      std::cout << myArray[i][j] << " ";
    }
    std::cout << std::endl;
  }

  return 0;
}

Output:

Screenshot 202024 04 26 20153834 png

Lưu ý khi sử dụng hàm initializeArray() trong C/C++

Xử lý các trường hợp đặc biệt

 • Mảng rỗng: Trong trường hợp này, hàm initializeArray() có thể không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào vì không có phần tử nào để khởi tạo.
 • Mảng chứa dữ liệu không liên tục: Khi sử dụng con trỏ hoặc mảng đa chiều, cần chú ý rằng các phần tử của mảng không nằm liên tục trong bộ nhớ, do đó việc sử dụng vòng lặp cần phải tính toán vị trí của từng phần tử một.
 • Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: Hàm cần kiểm tra các giá trị đầu vào như kích thước mảng để tránh truy cập ngoài ranh giới của mảng và dẫn đến lỗi.

Hạn chế của hàm initializeArray()

 • Không thích hợp cho việc khởi tạo mảng với các giá trị phức tạp hoặc ngẫu nhiên: Hàm initializeArray() chỉ khởi tạo mảng với một giá trị duy nhất, do đó không thích hợp cho việc khởi tạo mảng với các giá trị phức tạp hoặc ngẫu nhiên.
 • Yêu cầu biết trước kích thước của mảng: Hàm này yêu cầu biết trước kích thước của mảng, điều này có thể gây ra rắc rối nếu kích thước mảng không được xác định trước.

Các hạn chế này cần được xem xét khi sử dụng hàm initializeArray() để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong việc xử lý mảng.

Ví dụ về sử dụng hàm initializeArray() trong C/C++

Sử dụng hàm initializeArray() để khởi tạo mảng điểm số của sinh viên

#include <iostream>

// Hàm initializeArray() để khởi tạo mảng với giá trị cho trước
void initializeArray(int arr[], int size, int value) {
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    arr[i] = value;
  }
}
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
int main() {
  const int size = 5;
  int scores[size];

  // Khởi tạo mảng điểm số của sinh viên với giá trị ban đầu là 0
  initializeArray(scores, size, 0);

  // Hiển thị mảng điểm số
  std::cout << "Mang diem so cua sinh vien sau khi khoi tao:\n";
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    std::cout << "Diem thu " << i + 1 << ": " << scores[i] << "\n";
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  return 0;
}

Output:

Screenshot 202024 04 26 20153743 png

Áp dụng hàm initializeArray() để khởi tạo mảng điểm số từ dữ liệu nhập vào:

#include <iostream>
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
// Hàm initializeArray() để khởi tạo mảng với giá trị cho trước
void initializeArray(int arr[], int size, int value) {
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    arr[i] = value;
  }
}

int main() {
  const int size = 5;
  int scores[size];

  // Nhập điểm số từ người dùng và khởi tạo mảng
  std::cout << "Nhap diem so cua sinh vien:\n";
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    std::cout << "Diem thu " << i + 1 << ": ";
    std::cin >> scores[i];
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Hiển thị mảng điểm số
  std::cout << "Mang diem so cua sinh vien sau khi nhap:\n";
  for (int i = 0; i < size; ++i) {
    std::cout << "Diem thu " << i + 1 << ": " << scores[i] << "\n";
  }

  return 0;
}

Output:

Screenshot 202024 04 26 20153616 png

Kết bài

Trên đây là cách sử dụng hàm initializeArray() trong C/C++ để khởi tạo mảng với các giá trị cho trước và từ dữ liệu nhập vào. Việc này giúp tạo ra các mảng với giá trị ban đầu một cách dễ dàng và thuận tiện. Bằng cách áp dụng hàm này, bạn có thể tạo ra các mảng chứa dữ liệu cần thiết cho các bài toán khác nhau một cách nhanh chóng và linh hoạt.

Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ hoặc có thắc mắc nào khác, đừng ngần ngại để lại câu hỏi. Freetuts.net luôn sẵn lòng hỗ trợ!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top