CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm findSumOfColumns() trong C/C++

Một trong những tác vụ phổ biến là tính tổng của các cột trong ma trận, mình có thể sử dụng hàm findSumOfColumns() trong C/C++. Hàm findSumOfColumns()trong C/C++ giúp tính tổng các giá trị của từng cột trong ma trận một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy cùng đi vào chi tiết về cách sử dụng và ý nghĩa của hàm này trong bài cùng với freetuts.net nhé!

Hàm findSumOfColumns() trong C/C++

Cú pháp tổng quát của hàm findSumOfColumns()

int findSumOfColumns(int matrix[][MAX_COLS], int rows, int cols);

Trong đó:

 • matrix: là mảng hai chiều chứa các phần tử của ma trận.
 • rows: số hàng của ma trận.
 • cols: số cột của ma trận.

Các tham số đầu vào của hàm findSumOfColumns()

 • matrix: Một mảng hai chiều chứa các phần tử của ma trận.
 • rows: Số hàng của ma trận.
 • cols: Số cột của ma trận.

Giá trị trả về của hàm findSumOfColumns()

Ý nghĩa của giá trị trả về:

 • Giá trị trả về là một mảng một chiều chứa tổng của từng cột trong ma trận.

Các trường hợp đặc biệt và ý nghĩa:

 • Trường hợp ma trận rỗng: Trả về một mảng rỗng hoặc giá trị 0.
 • Trường hợp ma trận có số hàng hoặc số cột bằng 0: Trả về một mảng rỗng hoặc giá trị 0.
 • Trường hợp ma trận không vuông (số cột của các hàng không bằng nhau): Có thể không tính được tổng của các cột và trả về một mảng rỗng hoặc giá trị 0.

Cách sử dụng hàm findSumOfColumns() trong C/C++

Sử dụng hàm để tính tổng các cột trong ma trận

int main() {
  const int rows = 3;
  const int cols = 3;
  int matrix[rows][cols] = {{1, 2, 3},
               {4, 5, 6},
               {7, 8, 9}};
  
  int *columnSums = findSumOfColumns(matrix, rows, cols);
  //Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // In tổng của các cột
  for (int j = 0; j < cols; ++j) {
    cout << "Tổng của cột " << j + 1 << " là: " << columnSums[j] << endl;
  }
  
  // Giải phóng bộ nhớ sau khi sử dụng
  delete[] columnSums;
  
  return 0;
}

Xử lý các trường hợp đặc biệt như ma trận rỗng hoặc ma trận không vuông

int main() {
  // Ma trận rỗng
  int **emptyMatrix = nullptr;
  int *emptyColumnSums = findSumOfColumns(emptyMatrix, 0, 0);
  if (emptyColumnSums == nullptr) {
    cout << "Ma trận rỗng!" << endl;
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Ma trận không vuông
  const int rows = 2;
  const int cols = 3;
  int nonSquareMatrix[rows][cols] = {{1, 2, 3},
                    {4, 5, 6}};
  int *nonSquareColumnSums = findSumOfColumns(nonSquareMatrix, rows, cols);
  if (nonSquareColumnSums == nullptr) {
    cout << "Ma trận không vuông!" << endl;
  }

  return 0;
}

Ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm findSumOfColumns()

// Hàm tính tổng của các cột trong ma trận
int* findSumOfColumns(int matrix[][MAX_COLS], int rows, int cols) {
  // Kiểm tra ma trận rỗng hoặc không vuông
  if (rows == 0 || cols == 0) {
    return nullptr;
  }

  // Tạo mảng chứa tổng của các cột
  int *columnSums = new int[cols];
  for (int j = 0; j < cols; ++j) {
    columnSums[j] = 0;
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính tổng của các cột
  for (int j = 0; j < cols; ++j) {
    for (int i = 0; i < rows; ++i) {
      columnSums[j] += matrix[i][j];
    }
  }

  return columnSums;
}

Lưu ý khi sử dụng hàm findSumOfColumns() trong C/C++

Xử lý các trường hợp đặc biệt và lỗi khi sử dụng hàm findSumOfColumns():

 • Trường hợp ma trận rỗng: Nếu ma trận được truyền vào có số hàng hoặc số cột bằng 0, hàm sẽ trả về con trỏ null.
 • Trường hợp ma trận không vuông: Hàm chỉ hoạt động đúng khi ma trận có ít nhất một hàng và một cột.

Hạn chế của hàm findSumOfColumns()

 • Không kiểm tra tính hợp lệ của con trỏ ma trận: Hàm không kiểm tra xem con trỏ trỏ đến ma trận có hợp lệ hay không trước khi sử dụng nó. Điều này có thể dẫn đến lỗi nếu con trỏ trỏ đến vùng nhớ không hợp lệ hoặc không trỏ đến ma trận.
 • Có thể gây ra rò rỉ bộ nhớ nếu không giải phóng bộ nhớ được cấp phát động: Hàm cấp phát bộ nhớ động để lưu trữ tổng của các cột. Nếu người dùng không giải phóng bộ nhớ này sau khi sử dụng hàm, có thể gây ra rò rỉ bộ nhớ.
 • Không xử lý trường hợp ma trận có kích thước lớn: Nếu ma trận có kích thước lớn, việc tính tổng của các cột có thể tốn nhiều thời gian và tài nguyên. Hàm này không được tối ưu cho việc xử lý ma trận lớn.

Ví dụ thực tế về sử dụng hàm findSumOfColumns() trong C/C++

Sử dụng hàm findSumOfColumns() trong các ứng dụng thực tế:

 • Hàm này có thể được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến xử lý dữ liệu ma trận, như trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, hoặc trong các ứng dụng yêu cầu tính toán trên ma trận như đồ họa, xử lý ảnh, xử lý video, và phân tích dữ liệu.

Áp dụng hàm để tính tổng các cột trong một ma trận số

#include <iostream>

// Hàm tính tổng các cột trong ma trận
int* findSumOfColumns(int** matrix, int rows, int cols) {
  if (rows <= 0 || cols <= 0 || matrix == nullptr) {
    return nullptr;
  }

  // Cấp phát bộ nhớ cho mảng chứa tổng các cột
  int* columnSums = new int[cols];
  if (columnSums == nullptr) {
    return nullptr;
  }

  // Khởi tạo tổng các cột bằng 0
  for (int j = 0; j < cols; ++j) {
    columnSums[j] = 0;
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Tính tổng các cột
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      columnSums[j] += matrix[i][j];
    }
  }

  return columnSums;
}

int main() {
  int rows = 3;
  int cols = 4;
  int** matrix = new int*[rows];
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    matrix[i] = new int[cols];
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      matrix[i][j] = i * cols + j + 1;
    }
  }

  int* columnSums = findSumOfColumns(matrix, rows, cols);
  if (columnSums != nullptr) {
    std::cout << "Tong cac cot trong ma tran:" << std::endl;
    for (int j = 0; j < cols; ++j) {
      std::cout << "Cot " << j + 1 << ": " << columnSums[j] << std::endl;
    }
    delete[] columnSums;
  } else {
    std::cout << "Loi: Ma tran khong hop le." << std::endl;
  }
//Bài viết này được đăng tại freetuts.net
  // Giải phóng bộ nhớ
  for (int i = 0; i < rows; ++i) {
    delete[] matrix[i];
  }
  delete[] matrix;

  return 0;
}

Output:

Tong cac cot trong ma tran:
Cot 1: 6
Cot 2: 15
Cot 3: 24
Cot 4: 34

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về hàm findSumOfColumns() trong C/C++, một công cụ tốt để tính tổng các cột trong một ma trận số. Việc sử dụng hàm findSumOfColumns() có thể giúp mình thực hiện các thao tác tính toán trên ma trận một cách dễ dàng và hiệu quả trong các ứng dụng thực tế. Tính năng này có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học, kỹ thuật, đồ họa, xử lý ảnh, xử lý video, và phân tích dữ liệu.

Qua việc tìm hiểu và áp dụng hàm này, hy vọng bạn đã có cái nhìn tổng quan về cách sử dụng hàm findSumOfColumns() trong các ứng dụng thực tế.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top