Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm bsearch() trong C / C++

Hàm bsearch() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm bsearch() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng trong các bài tập về mảng và cụ thể là các bài tập về tìm kiếm trong mảng.

Hàm bsearch() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm bsearch() trong C/ C++

Hàm bsearch () trong C ++ thực hiện tìm kiếm nhị phân của một phần tử trong một mảng các phần tử. Hàm trả về một con trỏ đến phần tử nếu được tìm thấy.

Cú pháp:

void* bsearch (const void* key, const void* base, size_t num, size_t size, int (*compare)(const void*,const void*));

Trong đó:

 • key: Con trỏ đến phần tử cần tìm kiếm.
 • base: Con trỏ đến phần tử đầu tiên của mảng.
 • num: Số phần tử trong mảng.
 • size: Kích thước tính bằng byte của mỗi phần tử trong mảng
 • compare: Một con trỏ đến một hàm so sánh hai phần tử và nó trả về:
  • Một số nguyên âm nếu đối số đầu tiên nhỏ hơn đối số thứ hai.
  • Một số nguyên dương nếu đối số đầu tiên lớn hơn đối số thứ hai.
  • Không nếu cả hai đối số bằng nhau.

Cách dùng hàm bsearch trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm bsearch trong C++.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo hàm Compare() để so sánh các phần tử trong mảng với giá trị cần tìm.

Sau đó sử dụng hàm bsearch() để tìm kiếm biến key trong mảng arr[] rồi thông báo khi tìm thấy hoặc không tìm thấy.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
// hàm compare được sử dụng để so sánh các phần tử trong mảng với số cần tìm
int compare(const void* a, const void* b)
{
	const int* x = (int*) a;
	const int* y = (int*) b;
	return (*x - *y);
}

int main() {
 //khởi tạo biến num là độ dài của mảng
 const int num = 6;
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho các phần tử trong mảng
	int arr[num] = {2,3,5,7,8,10};
 //khai báo và khởi tạo giá trị cần tìm kiếm trong mảng
	int key = 10;
 //sử dụng hàm bsearch để tìm kiếm biến key trong mảng
	int *p = (int*)bsearch(&key,arr,num,sizeof(int),compare);
 //in ra thông báo khi tìm thấy hoặc không tim thấy key trong mảng
	if(p == NULL)
		cout << key << " Không tìm thấy "<< key <<" trong mảng" << endl;
	else
		cout << " Đã tìm thấy "<< key <<" trong mảng tại vị trí " << (p-arr) << endl;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

bsearch 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm bsreach() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về mảng, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hàm atol() trong C / C++
Hàm strtod() trong C / C++
Hàm strtol() trong C / C++
Hàm free() trong C / C++
Hàm malloc() trong hàm C / C++
Hàm bsearch() trong C / C++
Hàm qsort() trong C / C++
Hàm div() trong C / C++
Hàm labs() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP