CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm div() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm div() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng trong các bài tập về tính toán số học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm div() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm div() trong C/ C++

Hàm div() được sử dụng để tính toán phần thương và phần dư của phép chia hai số.

Về mặt toán học:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

quot * y + rem = x

Trong đó:

 • quot là thương.
 • rem là phần dư.
 • y là số chia.
 • x là số bị chia.

Các cú pháp:

div_t div(int x, int y);
ldiv_t div(long x, long y);
lldiv_t div(long long x, long long y);

Trong đó:

 • x đại diện cho tử số.
 • y đại diện cho mẫu số.

Hàm div() trả về cấu trúc kiểu div_t, ldiv_t hoặc lldiv_t. Mỗi cấu trúc này bao gồm hai thành viên: quot và rem. Chúng được định nghĩa như sau:

div_t:
struct div_t {
	int quot;
	int rem;
};

ldiv_t:
struct ldiv_t {
	long quot;
	long rem;
};

lldiv_t:
struct lldiv_t {
	long long quot;
	long long rem;
};

Cách dùng hàm div() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm div() trong C++.

Cụ thể mình sẽ gọi hàm div() và truyền vào đó 2 số 51 và 6 sau đó gán cho biến result1. Để lấy phần thương ta sử dụng result1.qout và lấy phần dư result1.rem.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
 //gợi hàm div() để thực hiện phép chia giữa 51 và 6
 div_t result1 = div(51, 6);
 //in ra màn hình với giá trị nguyên bằng cách sử dụng result1.qout
	cout << "Phần nguyên của 51/6 = " << result1.quot << endl;
 //in ra màn hình với giá trị là phần dư bằng cách sử dụng result1.rem
	cout << "Phần dư của 51/6 = " << result1.rem << endl;
 //tương tự như vậy đối với phép chia giữa 19237012 và 251
	div_t result2 = div(19237012,251);
	cout << "Phần nguyên của 19237012L/251L = " << result2.quot << endl;
	cout << "Phần dư của 19237012L/251L = " << result2.rem << endl;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

div 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm div() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về tính toán, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top