Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm qsort() trong C / C++

Hàm qsort() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm qsort() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng trong các bài tập về mảng và cụ thể là các bài tập về sắp xếp trong mảng.

Hàm qsort() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm qsort() trong C/ C++

Hàm qsort() trong C++ sắp xếp một mảng nhất định theo thứ tự tăng dần bằng cách sử dụng thuật toán Quicksort. Qsort() sử dụng một hàm so sánh để quyết định phần tử nào nhỏ hơn / lớn hơn.

Cú pháp:

void qsort (void* base, size_t num, size_t size, int (*compare)(const void*,const void*));

Trong đó:

 • base: Con trỏ đến phần tử đầu tiên của mảng để sắp xếp.
 • num: Số phần tử trong mảng.
 • size: Kích thước tính bằng byte của mỗi phần tử trong mảng.
 • compare: Một con trỏ đến một hàm so sánh hai phần tử và nó trả về:
  • Một số nguyên âm nếu đối số đầu tiên nhỏ hơn đối số thứ hai.
  • Một số nguyên dương nếu đối số đầu tiên lớn hơn đối số thứ hai.
  • Không nếu cả hai đối số bằng nhau.

Cách dùng hàm qsort() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm qsort() trong C++.

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo hàm Compare() để so sánh các phần tử trong mảng. Sau đó sử dụng hàm qsort() để sắp xếp các phần tử trong mảng arr[] rồi in ra màn hình.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
// hàm compare được sử dụng để so sánh các phần tử trong mảng 
int compare(const void* a, const void* b)
{
	const int* x = (int*) a;
	const int* y = (int*) b;
	if (*x > *y)
		return 1;
	else if (*x < *y)
		return -1;
	return 0;
}

int main() {
 //khởi tạo một mảng với 10 phần tử
 const int num = 10;
	int arr[num] = {9,4,19,2,7,9,5,15,23,3};
 //in mảng trước khi sắp xếp
	cout << "Mảng trước khi sắp xếp" << endl;
	for (int i=0; i<num; i++)
		cout << arr[i] << " ";
 //sử dụng hàm qsort để sắp xếp mảng
	qsort(arr,num,sizeof(int),compare);
	cout << endl << endl;
 //in mảng sau khi sắp xếp
	cout << "Mảng sau khi sắp xếp" << endl;
	for (int i=0; i<num; i++)
		cout << arr[i] << " ";

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

qsort 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm qsort() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về mảng, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hàm atol() trong C / C++
Hàm strtod() trong C / C++
Hàm strtol() trong C / C++
Hàm free() trong C / C++
Hàm malloc() trong hàm C / C++
Hàm bsearch() trong C / C++
Hàm qsort() trong C / C++
Hàm div() trong C / C++
Hàm labs() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP