CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm free() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm free() trong C / C++. Đây là một trong các hàm giải quyết bộ nhớ được sử dụng khá nhiều trong ngôn ngữ lập trình C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm free() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy chúng ta cần khai báo thư viện trước khi sử dụng nó nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm free() trong C / C++

Hàm free() được sử dụng để giải quyết một khối bộ nhớ được cấp phát trước đó bằng cách sử dụng các hàm calloc, malloc hoặc realloc. Hàm free() không thay đổi giá trị của con trỏ, tức là nó vẫn trỏ đến cùng một vị trí bộ nhớ.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

void free(void *ptr);

Trong đó:

  • ptr: Là một con trỏ đến một khối bộ nhớ đã được cấp phát trước đó với malloc, calloc hoặc realloc. Con trỏ có thể rỗng hoặc có thể không trỏ đến một khối bộ nhớ được cấp phát bởi các hàm calloc, malloc hoặc realloc.

Hàm free() không trả về gì cả, đơn giản là nó chỉ làm sạch khối bộ nhớ mà thôi.

Cách dùng hàm free() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm free() để làm sạch bộ nhớ được cấp phát bởi hàm các hàm calloc, malloc,...

Cụ thể mình sẽ tạo một con trỏ *ptr và khởi tạo giá trị cho nó là 5.233. Sau đó sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ.

Thực hiện in ra địa chỉ và giá trị của con trỏ ptr, sau đó sử dụng hàm free() để giải phóng bộ nhớ rồi thực hiện in lại để xem sự khác biệt.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo một con trỏ ptr và gán giá trị cho nó bằng 5.233, sau đó sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ
  float *ptr;
	ptr = (float*) calloc(1,sizeof(float));
	*ptr = 5.233;
  //Trước khi giải phóng bộ nhớ
	cout << "Trước khi giải phóng" << endl;
	cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	cout << "Giá trị = " << *ptr << endl;
  //sử dụng hàm free() để giải phóng bộ nhớ 
	free(ptr);
  //Sau khi giải phóng bộ nhớ
  cout<<"\n--------------------------------\n";
	cout << "Sau khi giải phóng" << endl;
	//Sau khi giải phóng bộ nhớ thì địa chỉ con trỏ vẫn giữ nguyên nhưng giá trị đã thay đổi
	cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	cout << "Giá trị = " << *ptr << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả: Sau khi gọi hàm free() để giải phóng thì giá trị của con trỏ ptr đã thay đổi từ 5.223 thành 0.

free 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm free() trong C / C++. Ở các ví dụ nhỏ thì chúng ta thường ít sử dụng hàm nay, nhưng nó vẫn khá là quan trọng vì vậy hãy ghi nhớ thật kĩ nó nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top