Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm free() trong C / C++

Hàm free() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm free() trong C / C++. Đây là một trong các hàm giải quyết bộ nhớ được sử dụng khá nhiều trong ngôn ngữ lập trình C++.

Hàm free() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy chúng ta cần khai báo thư viện trước khi sử dụng nó nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm free() trong C / C++

Hàm free() được sử dụng để giải quyết một khối bộ nhớ được cấp phát trước đó bằng cách sử dụng các hàm calloc, malloc hoặc realloc. Hàm free() không thay đổi giá trị của con trỏ, tức là nó vẫn trỏ đến cùng một vị trí bộ nhớ.

Cú pháp:

void free(void *ptr);

Trong đó:

  • ptr: Là một con trỏ đến một khối bộ nhớ đã được cấp phát trước đó với malloc, calloc hoặc realloc. Con trỏ có thể rỗng hoặc có thể không trỏ đến một khối bộ nhớ được cấp phát bởi các hàm calloc, malloc hoặc realloc.

Hàm free() không trả về gì cả, đơn giản là nó chỉ làm sạch khối bộ nhớ mà thôi.

Cách dùng hàm free() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm free() để làm sạch bộ nhớ được cấp phát bởi hàm các hàm calloc, malloc,...

Cụ thể mình sẽ tạo một con trỏ *ptr và khởi tạo giá trị cho nó là 5.233. Sau đó sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ.

Thực hiện in ra địa chỉ và giá trị của con trỏ ptr, sau đó sử dụng hàm free() để giải phóng bộ nhớ rồi thực hiện in lại để xem sự khác biệt.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo một con trỏ ptr và gán giá trị cho nó bằng 5.233, sau đó sử dụng hàm malloc để cấp phát bộ nhớ
  float *ptr;
	ptr = (float*) calloc(1,sizeof(float));
	*ptr = 5.233;
  //Trước khi giải phóng bộ nhớ
	cout << "Trước khi giải phóng" << endl;
	cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	cout << "Giá trị = " << *ptr << endl;
  //sử dụng hàm free() để giải phóng bộ nhớ 
	free(ptr);
  //Sau khi giải phóng bộ nhớ
  cout<<"\n--------------------------------\n";
	cout << "Sau khi giải phóng" << endl;
	//Sau khi giải phóng bộ nhớ thì địa chỉ con trỏ vẫn giữ nguyên nhưng giá trị đã thay đổi
	cout << "Địa chỉ = " << ptr << endl;
	cout << "Giá trị = " << *ptr << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả: Sau khi gọi hàm free() để giải phóng thì giá trị của con trỏ ptr đã thay đổi từ 5.223 thành 0.

free 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm free() trong C / C++. Ở các ví dụ nhỏ thì chúng ta thường ít sử dụng hàm nay, nhưng nó vẫn khá là quan trọng vì vậy hãy ghi nhớ thật kĩ nó nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hàm atol() trong C / C++
Hàm strtod() trong C / C++
Hàm strtol() trong C / C++
Hàm free() trong C / C++
Hàm malloc() trong hàm C / C++
Hàm bsearch() trong C / C++
Hàm qsort() trong C / C++
Hàm div() trong C / C++
Hàm labs() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP