Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm strtol() trong C / C++

Hàm strtol() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm atrtol() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều khi làm các bài tập về String.

Hàm strtol() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm strtol() trong C / C++

Hàm strtol() được sử dụng để chuyển đổi nội dung của một chuỗi dưới dạng số tích phân và trả về giá trị của nó dưới dạng long int.

Cú pháp:

strtol(s, &end, b)

Trong đó:

 • s: chỉ định chuỗi có biểu diễn của một số tích phân.
 • end: đề cập đến một đối tượng đã được cấp phát kiểu char *.
 • b: xác định base của giá trị tích phân.

Hàm sẽ trả về một số long int nếu tồn tại một số tích phân trong chuỗi và trả về 0 nếu không có.

Cách dùng hàm strtol() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng hàm strtol() để chuyển đổi một số tích phân trong chuỗi thành một số long int.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 char* end; 
 //thực hiện chuyển đổi với base bằng 4
  cout << "489bc"
     << " chuyển đổi sang long int với base-4 = "
     << strtol("489bc", &end, 4) << endl; 
  cout << "Chuỗi còn lại = " << end << endl; 
 //thực hiện chuyển đổi với base bằng 11
  cout << "489bc"
     << " chuyển đổi sang long int với base-11 = "
     << strtol("489bc", &end, 11) << endl; 
  cout << "Chuỗi còn lại = " << end << endl; 
 //thực hiện chuyển đổi với base bằng 25
  cout << "489bc"
     << " chuyển đổi sang long int với base-25 = "
     << strtol("489bc", &end, 25) << endl; 
  cout << "Chuỗi còn lại = " << end << endl; 
	
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

strtol 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm strtol() trong C / C++. Đây làm một hàm được sử dụng khá nhiều vì vậy các bạn hãy luyện tập để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công!!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hàm atol() trong C / C++
Hàm strtod() trong C / C++
Hàm strtol() trong C / C++
Hàm free() trong C / C++
Hàm malloc() trong hàm C / C++
Hàm bsearch() trong C / C++
Hàm qsort() trong C / C++
Hàm div() trong C / C++
Hàm labs() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP