CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm labs() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm labs() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng trong các bài tập về tính toán số học.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm labs() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm labs() trong C/ C++

Hàm labs() trong C++ trả về giá trị tuyệt đối của một dữ liệu long hoặc int long. hàm labs() được xem là phiên bản nâng cấp của hàm abs().

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

long labs(long x);
long int labs(long int x);

Trong đó:

  • x là một số có kiểu long int.

Hàm labs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của x, nghĩa là |x|.

Cách dùng hàm labs() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm labs() trong C++.

Cụ thể mình sẽ tạo hai biến là x và y có kiểu long int và gán giá trị cho nó lần lượt là -999999L và 10000000L. Sau đó sử dụng hàm labs để tính giá trị của x và y rồi in ra màn hình.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo hai biến x và y có kiểu long int
  long int x,y;
  //khởi tạo cho hai biến x = -9999999L và y = 10000000L
	x = -9999999L;
	y = 10000000L;
  //sử dụng hàm labs để tính in ra giá trị tuyệt đối của x và y
	cout << "labs(" << x << ") = |" << x << "| = " << labs(x) << endl;
	cout << "labs(" << y << ") = |" << y << "| = " << labs(y) << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

labs 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm labs() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về tính toán, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

Top