Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm labs() trong C / C++

Hàm labs() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm labs() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng trong các bài tập về tính toán số học.

Hàm labs() là hàm có sẵn trong thư viện cstdlib, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<cstdlib>

Cú pháp hàm labs() trong C/ C++

Hàm labs() trong C++ trả về giá trị tuyệt đối của một dữ liệu long hoặc int long. hàm labs() được xem là phiên bản nâng cấp của hàm abs().

Cú pháp:

long labs(long x);
long int labs(long int x);

Trong đó:

  • x là một số có kiểu long int.

Hàm labs() sẽ trả về giá trị tuyệt đối của x, nghĩa là |x|.

Cách dùng hàm labs() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ để mình họa cho hàm labs() trong C++.

Cụ thể mình sẽ tạo hai biến là x và y có kiểu long int và gán giá trị cho nó lần lượt là -999999L và 10000000L. Sau đó sử dụng hàm labs để tính giá trị của x và y rồi in ra màn hình.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo hai biến x và y có kiểu long int
  long int x,y;
  //khởi tạo cho hai biến x = -9999999L và y = 10000000L
	x = -9999999L;
	y = 10000000L;
  //sử dụng hàm labs để tính in ra giá trị tuyệt đối của x và y
	cout << "labs(" << x << ") = |" << x << "| = " << labs(x) << endl;
	cout << "labs(" << y << ") = |" << y << "| = " << labs(y) << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

labs 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm labs() trong C / C++. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong các bài tâp về tính toán, vì vậy hãy luyện tập thật nhiều để sử dụng nó thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hàm atol() trong C / C++
Hàm strtod() trong C / C++
Hàm strtol() trong C / C++
Hàm free() trong C / C++
Hàm malloc() trong hàm C / C++
Hàm bsearch() trong C / C++
Hàm qsort() trong C / C++
Hàm div() trong C / C++
Hàm labs() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP